განაცხადის ფორმები

გზავნილის მისამართზე ჩაბარება
გზავნილის მისამართის ცვლილება
დისტანციური დეკლარირების სერვისი
გზავნილზე შენახვის ვადის გაგრძელება
გზავნილის ვადაზე ადრე დაბრუნება