განაცხადის ფორმები

გზავნილის მისამართის ცვლილება
გზავნილის დეკლარაციის მოთხოვნა
გზავნილზე შენახვის ვადის გაგრძელება
გზავნილის ვადაზე ადრე დაბრუნება