რეკლამაცია

თუ მომხმარებელს გააჩნია პრეტენზია „საქართველოს ფოსტის“ მიერ განხორციელებული მომსახურების თაობაზე, ან ეძებს მის მიერ გაგზავნილ გზავნილს, უფლება აქვს წარმოადგინოს რეკლამაცია.