ცნობა საფოსტო მომსახურების განხორციელების დადასტურების შესახებ

ცნობა საფოსტო მომსახურების განხორციელების დადასტურების შესახებ - დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა საფოსტო გზავნილის გამგზავნის, ადრესატის, ან მათი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე და შეიცავს ინფორმაციას „საქართველოს ფოსტის“ საშუალებით გაგზავნილი/მიღებული საფოსტო გზავნილის შესახებ.

ცნობა გაიცემა მატერიალური დოკუმენტის სახით, რომელიც განთავსებულია კომპანიის სატიტულო ფურცელზე, დამოწმებულია უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, მინიჭებული აქვს ნომერი და თარიღი.