გზავნილის არქივიდან გამოთხოვა

შპს „საქართველოს ფოსტის“ მომხმარებელს დადგენილის საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, საშუალება აქვს გამოითხოვოს გზავნილი არქივიდან. გზავნილის გამოთხოვის უფლება აქვს: გზავნილის გამგზავნს, ადრესატს, გამგზავნის/ადრესატის კანონიერ წარმომადგენელს წერილობითი რწმუნებულების საფუძველზე, ასევე გზავნილის წარმომდგენს (პირი, რომელმაც გზავნილი გასაგზავნად წარმოადგინა „საქართველოს ფოსტაში“).