საფოსტო გზავნილის შენახვის ვადის გაზრდა

შპს „საქართველოს ფოსტა“ გზავნილის გამგზავნს/ადრესატს საშუალებას აძლევს, ყოველგვარი დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე გაახანგძლივოს გზავნილის შენახვის ვადა, არაუმეტეს გზავნილის შპს „საქართველოს ფოსტაში“ მიღებიდან 2 (ორი) თვის ვადით.