წერილობითი კორესპონდენცია

მისამართის მითითების ნიმუში:

 

საქართველოს ტერიტორიაზე:

 

 

 

 

საზღვარგარეთ:

 

 

 

       

წერილი - წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომელიც შეიცავს ქაღალდზე დატანილ ტექსტს ან/და დოკუმენტს და იგზავნება/ბარდება  დახურული სახით, კონვერტით;

  ·      წერილის  წონა:   250გრ-მდე;

           ·      წერილის  ზომა: მინიმალური   90X140 მმ;  მაქსიმალური   - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ. 

 

 

საფოსტო ბარათი - წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომელიც წარმოადგენს მყარი ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებულ სპეციალურ ბლანკს, განკუთვნილს წერილობითი ტექსტის განსათავსებლად და იგზავნება/ბარდება ღია სახით, კონვერტის გარეშე.

          ·  საფოსტო ბარათის წონა20გრ-მდე.

           ·  საფოსტო ბარათის ზომა: მინიმალური 90X140 მმ; მაქსიმალური - 120X235მმ

 

 

მცირე პაკეტი - წერილობითი კორესპონდენციის სახეობარომლის შიგთავსიც შეიცავს როგორც ქაღალდზე დატანილ ბეჭდვით მასალებს, ხელნაწერებს, დოკუმენტებს და ფოტოსურათებს, ასევე ნივთებს, თუ მათი მცირე პაკეტის სტატუსით გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასმსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, მიმღები ქვეყნის ან „საქართველოს ფოსტა“-ს მიერ დადგენილ წესებს.  

·      მცირე პაკეტის წონა: 2კგ-მდე (გამონაკლისია 5კგ-მდე წონის ურღვევი წერილობითი კორესპონდენცია).

·      მცირე პაკეტის ზომა: მინიმალური   90X140 მმ;  მაქსიმალური   - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.

 

 

ტომარა წერილობითი კორესპონდენციის სახეობარომლი ეიცავს ერთ ადრესატზე დამისამართებულ წიგნებს, გაზეთებს, პერიოდულ გამოცემებს და სხვა მსგავს პროდუქციას.

·      M ტომარას წონა 30კგ-მდე.

·      M ტომარას გარშემოწერილობა -120სმ.

 

ჰიბრიდული წერილი - ადგილობრივი წერილის სახეობა, რომელიც მიიღება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით, ხდება მისი მატერიალურ ფორმატში (ქაღალდზე) გადატანა და გამგზავნის სურვილის შესაბამისად მისი ღია(უკონვერტოთ) ან დახურული (კონვერტით) სახით  ჩაბარება ადრესატისათვის.

·     ჰიბრიდული წერილის  წონა:  100 გრ-მდე; 

·     ჰიბრიდული წერილის  ზომა:  მინიმალური   90X140 მმ;  მაქსიმალური   - 240X340მმ; ფურცლის მაქსიმალური რაოდენობა: 15ცალი. 

 

 

მარტივი გზავნილი  - საფოსტო გზავნილი (საფოსტო ბარათი,  წერილი (მათ შორის ჰიბრიდული) და მცირე პაკეტი), რომელსაც მისი ფოსტისთვის გადაცემისას  არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე.

 

რეგისტრირებული წერილობითი კორესპონდენცია  (გარდა საფოსტო ბარათისა-  საფოსტო გზავნილი, რომელიც  ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება  და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით.

 

დაზღვეული (ფასგამოცხადებული) წერილობითი კორესპონდენცია   რეგისტრირებული საფოსტო გზავნილი, რომელიც  იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული ფასგამოცხადების(დაზღვევის) თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. ფასგამოცხადების თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.

 

 

წერილობითი კორესპონდენციის ადრესატისათვის ჩაბარების ვადები საქართველოს ტერიტორიაზე: 

სტანდარტული: 

Ø   D+3 - გარდა სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/   ჩასაბარებელი  გზავნილებისთვის;

Ø   D+5 - სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/ჩასაბარებელი გზავნილებისთვის;

 

 დაჩქარებული: 

Ø   12/12 (იგზავნება მხოლოდ ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში):

       - არაუგვიანეს იმავე დღისა, თუ წერილი ან/და მცირე პაკეტი მიღებულია სამუშაო დღის 12.00 საათამდე;
       - არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის 12.00 საათამდე - თუ წერილი ან/და მცირე პაკეტი  მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12.00 საათის შემდეგ.

  

დეპეშა

 

·        დეპეშა გულისხმობს სერვისცენტრის საშუალებით და სატელეგრაფო ქსელის გამოყენებით, გამგზავნის მიერ მისთვის სასურველი ტექსტის ღია ფორმით გაგზავნას და ასეთივე ფორმით ჩაბარებას ადრესატისათვის.

·         შესაძლებელია დეპეშის გაგზავნა და მიღება როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მიღება და გაგზავნა იმ სახელმწიფოებში, რომელთა ჩამონათვალიც მოცემულია დანართი #1-ში.

·        დეპეშის დამატებითი სერვისებით დამოწმებული დეპეშა და დეპეშაჩაბარება-შეტყობინებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო გამავალიდეპეშისდსთ- ქვეყნებში გაგზავნის შემთხვევაში. (დსთ- ქვეყნების ჩამონათვალი იხილეთ დანართი #2-ში).

 

ჩაბარების ვადები:

·        საერთაშორისო შემომავალი და ადგილობრივი დეპეშის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება /-ის მიერ მისი მიღებიდან არაუგვიანეს მესამე სამუშაო დღისა.

·        დამატებითი სერვისებითდამოწმებული დეპეშადა დეპეშაჩაბარება-შეტყობინებით“ გაგზავნილი საერთაშორისო დეპეშის ადრესატისთვის ჩაბარება ხდება გამგზავნის მიერ დეპეშის /-ში ჩაბარებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.