განცხადება საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მიზნით ექსპერტიზის დანიშვნის თაობაზე

მომხმარებელს საშუალება აქვს მოითხოვოს, საბაჟო ფორმალობების განხორციელების პროცესში, გზავნილზე დამატებითი ექსპერტიზის დანიშვნა.