ირლანდია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1056 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - €10;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ირლანდიური, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 3 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.anpost.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 83 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - €10;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 16 დღე;
üმაქსიმალური - 16 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.anpost.ie
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 EUR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 18 მარტი, 19,22 აპრილი, 6 მაისი, 3 ივნისი, 5 აგვისტო, 28 ოქტომბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ირლანდიის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო HS კოდი              აკრძალული ნივთები
01.01-06                                    ყველა ცოცხალი ცხოველები.
                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
01.01-06                                   იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.1.
0106,00                                    იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.2.
 
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
 
სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.01-10                                 იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.1 და 2.1.3 .
 
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო HS კოდი             აკრძალული ნივთები
03.01-07                                   ცოცხალი თევზი , კიბოსნაირებიმოლუსკები , შხამიანი თევზი ან მათი
                                                  ნაწილები .
                                                  თევზი და ბიოტოქსინის  შემცველი  ზღვის პროდუქტები .
                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                  იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.1.4.
 
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო HS კოდი             აკრძალული ნივთები
04.01-06                                    კარაქი , ნაღებიმარგარინი ან რძეროცა  ისინი  ფალსიფიცირებულია.
                                                  უნდა  მოხდეს  ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირება . ვრცელდება
                                                  მხოლოდ  არაევროპულ  ქვეყნებზე.
                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                  იხ. ნაწილი II , პუნქტი2.1.1 და 2.1.5.
 
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები 
 
სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები
 
05.01-11 0511,10                        იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.1.6 .
0511,91
0511,99
 
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები
06.01-04                                      იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.1 .
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები    
07.01-14                                     იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.2 .
 
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.01-14       0806.10                იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.3.
                     0808.10
 
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები  
09.01-10          0902.10-          იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი 2.4.
                          0902.40
თავი  10    მარცვლოვანები
სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები     
10.01-08                                    იხ.  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.4.
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
 
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.01-14       1213.00                 იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი2.2.6.
                          1214.90
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
 
                                                          ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
                                                       ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტებიმომზადებული  საკვები ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 
თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.01-22                                       იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.1.7
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
16.01-05                                       იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი 2.1.8.
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
17.01-04      1701.11                  იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.2.5.
                      1701.99
                      1702.11-
                      1702.90
                      1703.10-
                      1703.90
თავი 18  კაკაო და კაკაოს  ნაწარმი
                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 20      მზა ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
 სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები
23.01-09                                     იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.1.9
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები
24.01-03     2403.99                  იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.5
                                                                 
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
                                                        ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
                                                        ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებებიმინერალური   ცვილები
 
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
27.01-16      2703.00                   იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.6.
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
28,44                                             რადიოაქტიული მასალები . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.17
 
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო HS კოდი                  აკრძალული ნივთები

29.01-34     2922,19                ნარკოტიკული საშუალებები  და ფსიქოტროპული ნივთიერებები .
                     2937,10
                     2937,91
                     2941,10
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.1.9.1    და   2.1.9.2.
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები
30.01-06                                       ნარკოტიკული საშუალებები  და ფსიქოტროპული ნივთიერებები .
 
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
30.01-06                                      სამედიცინო პროდუქციაიხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.8 და 2.8.1 .
                    3002.10-                  იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.1 .
                    3002,20
                    3006,10
                    3002,30                    იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.2 .
                    3003.10-
                    3003,90
                    3004.10-
                    3004,90
 
თავი 31      სასუქები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები
და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები  და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
36.01-06                                        ყველა ასაფეთქებელი ნივთიერებაიხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.15 .
                                                       ასანთი . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.9.
 
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38.01-23     3808,10                   იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.3 .
                     3808,20
                     3808,30        
                                                           
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები
43.01-04       4301,70                   სელაპის   ტყავი .
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.1.2.
 
 
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები
44.01-21                                       წიწვოვანი ხეიხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.2.
 
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალაკალათები და მოწნული ნაწარმი
   ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო HS კოდი                        აკრძალული ნივთები
49.01-02                                               უხამსი   ან  უცენზურო  წიგნი.
                                                              პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                             წიგნები და პერიოდული გამოცემები . იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.11.
                                                              პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49,07           4907,00                           ყალბი იურიდიული სატენდერო  ბანკნოტებიბანკის
                                                            კონსოლიდირებული
                                                            ბანკნოტები   და   ფიქტიური მარკები.
49,09                                                    უხამსი  ან უცენზურო ბარათები.
49,11                                                    უხამსი   ან  უცენზურო  ფოტო.
                   4911,99                             ლატარიის ბილეთები , ყალბი   კუპონები  და  ნებისმიერი
                                                             დოკუმენტი,
                                                             რომელიც შეიცავს რაიმე ინფორმაციას   ლატარიის  გათამაშებაზე.
                                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49,11          4911,99                            იხ.ნაწილი II , პუნქტი 2.11.1
 
 
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
სასაქონლო HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
51.01-13                                             მატყლი . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.1.
თავი  52   ბამბა 
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
სასაქონლო HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
71.01-18     7113.11-                       იხ.ნაწილი   II, პუნქტი 2.12.
                     7113.20
                     7114.11-
                    7114.20
                    7118.10-                        იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.12.1.
                    7118.90
Section XV Base metals and articles
 
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
სასაქონლო    HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
73,26               7326,20                          ხაფანგებიმახეები ( რკინის და ფოლადის მავთულის ).
იხ. ნაწილი II ,  პუნქტი 2.3
 
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 82    ინსტრუმენტებიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 85  ელექტრო მანქანები  და  მოწყობილობა  და მათი  ნაწილებიხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა მათი  ნაწილები და აქსესუარები
 
სასაქონლო   HS კოდი                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები
85,24                                                        ვიდეო ჩანაწერებიიხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.13 .
                                                                  აკრძალული ნივთები
85,25             8525,20                             ყველა დიაპაზონის   რადიო,ამპლიტუდის   მოდულაციით (AM)
 
 
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები
91.01-14          9101.11-                        იხ. ნაწილი  II, პუნქტი 2.12.2.
                         9101.99
                         9111.10-
                         9111.90
                         9112.10-
                         9112.90
                         9113.10-
                         9113.20
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები
93,01                9301,00              ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა.
                                                     იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.15 .
93,02                9302,00
93,03                9303.10-
                         9303,90
93,04                9304,00
93,06                9306.21-
                         9306,90
 
 
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 95         სათამაშოებითამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები
96.01-18         9613.10                           იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.9.1.
                         9613.20
 
განყოფილება    XXI      ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი
 
თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
 
 
 
 
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
ვარსკვლავით (*) მონიშნული   მიუთითებს იმაზერომ ეს დებულება ვრცელდება  მხოლოდ  ირლანდიასა  და
ევროპული თანამეგობრობის წევრ  ქვეყნებს  შორის  საქონლის  გადაზიდვის  დროს
 
ცხოველები   და   მეცხოველეობის პროდუქცია          ამ  სამთავრობო  სააგენტოების  მისამართები
                                                                                                და  ფაქსის
                                                                                                ნომრები  იხილეთ  დანართი  1- ში.
 
* 2.1 მატყლიდაუმუშავებელი ტყავი                           დამატებითი  ინფორმაციისთვის 
და ტყავი ნებადართულია                                                უნდა  მიმართოთ  სოფლის მეურნეობის,
ლიცენზიით ან   ზოგადი ავტორიზაციით                   კვების და    სატყეო   მეურნეობის   დეპარტამენტს.                                                                                                                                                                       
                                                                     
 
 
 2.1.1 ყველა ქვეყნისთვის :
                                                                                               დამატებითი  ინფორმაციისთვის  უნდა
 ნებართვა შეიძლება                                                          მიმართოთ
იყოს საჭირო                                                                        ყველა  ქვეყნის  სოფლის მეურნეობის , კვების და
                                                                                                სატყეო       
                                                                                                მეურნეობის   დეპარტამენტს.     
იმპორტი ევროპის სხვა ქვეყნებიდან:
წესები , რომელიც  გამოიყენება შიდა ვაჭრობაზე, უნდა  აღინიშნოს  საქონელზე.  ამ მოთხოვნას მათ შორის  ის რომ  პროდუქცია მიღებულია , შეამოწმეს , ჩატარდა  მარკირება  და  ეტიკეტირება  წესების   შესაბამისად და  დანიშნულების  ადგილზე  წარსადგენად, თან ახლავს ჯანმრთელობის სერტიფიკატი.
 
2.1.2 ფუტკრები                                                                  საჭიროებს  სოფლის მეურნეობის  , კვების და
                                                                                               სატყეო მეურნეობის  დეპარტამენტის  ლიცენზიას
 
Cetacean ( ვეშაპი )                                                              აუცილებელია  საჯარო    სამსახურის
პროდუქცია                                                                        (ეროვნული პარკების  და ველური ბუნების                                                                
                                                                                              ზედამხედველობის  სამსახურის ) ლიცენზია.
                                                                                             
გადაშენების პირას მყოფი                                               საჭიროებს  საჯარო    სამსახურის
ველური ფაუნას  სახეობები                                           (ეროვნული პარკების  და ველური ბუნების                                  
                                                                                              ზედამხედველობის  სამსახურის )ნებართვას ან
                                                                                              სერტიფიკატს.
                                                                                            
სელაპის   ტყავი                                                                საჭიროებს   საჯარო    სამსახურის  ( ეროვნული
                                                                                              პარკების და
                                                                                              ველური ბუნების   ზედამხედველობის
                                                                                              სამსახურისნებართვას
                                                                                              ან  სერტიფიკატს.
ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები
(იხ 2.1.1 ზოგადი  წესები)
2.1.3 ცხოველის / ფრინველის                                        უნდა დაუკავშირდეთ  სოფლის მეურნეობის,
                                                                                             კვების  და 
გვამები                                                                               სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.                                                                                                            
 
Cetacean ( ვეშაპი )                                                              აუცილებელია  საჯარო    სამსახურის
პროდუქცია                                                                        (ეროვნული პარკების  და ველური ბუნების                                                                 
                                                                                              ზედამხედველობის  სამსახურის ) ლიცენზია.
                                                                                            
 
თევზი და კიბოსნაირნიმოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები
2.1.4 თევზი და კიბოსნაირნი,                                       საჭიროებს  საზღვაო  დეპარტამენტის  ლიცენზიას
მოლუსკები და
სხვა წყლის
უხერხემლოები
 
გადაშენების პირას მყოფი სახეობები                         საჭიროებს  საჯარო  სამსახურის  (ეროვნული
                                                                                            პარკების
ზღვის  მცენარეები ან                                                    და  ველური  ბუნების  ზედამხედველობის
                                                                                            სამსახურის)
წყლის ბინადარნი                                                           ნებართვას  ან  სერტიფიკატს.
 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  რძის პროდუქტები ; ფრინველის კვერცხინატურალური თაფლი  საკვები ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
 
2.1.5 სხვა ადგილას დაუსახელებელი                         უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                            კვების და
ან  ჩაურთველი  რძის პროდუქცია;                             სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ფრინველის კვერცხიბუნებრივი
თაფლიცხოველური წარმოშობის
საკვები პროდუქტები
 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
 
2.1.6  განაყოფიერებული პირუტყვი,                          უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                          კვების და                                       
                                                                                           სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
თევზის,იბოსნაირების,                                               საჭიროებს  საზღვაო  დეპარტამენტის  ლიცენზიას                                  
მოლუსკების ან წყლის სხვა
უხერხემლოების  პროდუქტები                               
 
განაყოფიერებული:                                                     უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების ა.  ცხვარი , თხაღორი და ცხენი                               და  სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.                                          
ძაღლიკატადა ყველა მცოხნავი  ცხოველი,
მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვისცხვრის
და თხის გარდა;
გ.  შინაური  ცხოველები ,
ინდაურიბატი,
იხვი ,კაკაბი , ხოხობი
და მტრედი.
 
ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტებიმომზადებული საკვები ცხიმები , ცხოველთა ან მცენარეულიწარმოშობის ცვილები
 
 
2.1.7 ცხოველური ან მცენარეული                          უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების
                                                                                       და  სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ცხიმები (მათ შორის,                                                
ღორის  ქონიდა ზეთები;  მათი
გახლეჩის პროდუქტები;                                          მარგარინი- უნდა  დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის
                                                                                     დეპარტამენტს
მომზადებული საკვები ცხიმები ,
ცხოველური ან მცენარეული ცვილები
 
 
ხორცის , ან თევზის ნებისმიერი კიბოსნაირებისმოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოების  მზა საკვები პროდუქტები
 
2.1.8  ცხოველების  და  ცხოველების                          უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                           კვების  და
გვამების  გასისხლიანებული პროდუქტები            სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
 
2.1.9 მეცხოველეობის პროდუქცია,                            უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                           კვების  და
ანუ საჭმელი  ხორცი,                                                    სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
 
ხორცი და ძვალი
 
ორგანული ქიმიკატები ( ცხოველებისთვის)
 
2.1.9.1 ნივთიერებები                                                   უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                         კვების  და                  
რომელიც ხელს უწყობს                                              სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ცხოველების  ზრდას
   
ფარმაცევტული პროდუქცია ( ცხოველებისთვის)
 
2.1.9.2
 
1.    ვაქცინები  და  შრატები                                        უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                          კვების  და                  
ა.  ღორის გრიპის  საწინააღმდეგო                             სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ვაქცინები და  შრატები
ბ.  Aujeszky-ს   დაავადების
საწინააღმდეგო ვაქცინა
გ.  ფრინველის  მავნებლის საწინააღმდეგო
ვაქცინა
დ.  Gumboro-ს  დაავადების
საწინააღმდეგო  ვაქცინა
 
2. ცხოველთა  განკურნების
 საშუალებები
 
3. ნივთიერებები , რომლებიც  ხელს 
უწყობს  ცხოველის  ეფექტურ ზრდას
 
4. თერაპიული ნივთიერებები                                   საჭიროებს  ჯანდაცვის  სამინისტროს  ლიცენზიას
 
ა.  ვაქცინა , შრატი  და
ტოქსინები
 
ბ.  ინსულინი , პენიცილინი
და ჰიპოფიზის ჰორმონები.
 
2.1.9.3 პესტიციდები                                                  უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                       კვების  და
                                                                                                 
                                                                                       სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
 
მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები
2.2   კანადური, ამერიკის შეერთებული             დამატებითი  ინფორმაციისთვის  უნდა
                                                                                    დაუკავშირდეთ
შტატების,იაპონიის , ჩინეთის                              სოფლის  მეურნეობის, კვების   და  სატყეო
                                                                                    მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ან კორეის  წარმოშობის                                          
წიწვოვანი ხე
20%-ზე დაბალი
ტენიანობით . ყველა
სხვა წიწვოვანი
ხერომელიც არ
შეესაბამება
91/ 683 / EEC  დირექტივას,
უნდა იყოს
ქერქის გარეშე
 ან  გამხმარი.
 
2.2.1
 
ა.  ბოლქვებიტუბერები,                                     უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,კვების  და
ტუბერისებრი ფესვები,                                        სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
მარცვლეული , გვირგვინები და
ფესურები,ზრდასრული ან
ყვავილობაში ,
ვარდკაჭაჭას მცენარეები და
ფესვები გარდა  1212 სასაქონლო
ნიშნის ფესვებისა.
 
ბ.   დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები               უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების  და
(მათი ფესვების ჩათვლით ),                              სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ყლორტები ,
სოკოს მიცელიუმი და
ნიადაგის ნიმუშები.
 
გ.   მოჭრილი ყვავილები და                            უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების  და            
ყვავილების კოკრები                                         სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
განკუთვნილი თაიგულებისთვის
ან დეკორატიული
მიზნით , ახალი,
გამხმარიშეღებილიგათეთრებული,
გაჟღენთილი ან
სხვაგვარად  დამუშავებული.
 
 
ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
 
2.2.2 პომიდორიახალი                                  უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების  და
ან გაცივებული                                                 სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
კარტოფილიახალი ან
გაცივებულიგაყინული ან
ხმელი.
 
საკვები  ხილი  და  კაკალი , ციტრუსების  კანი   ან  ნესვი
 
2.2.3 ყურძენიახალი ან                                 უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის, კვების  და                 
ხმელიახალი  ვაშლი                                     სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
 
მარცვლოვანები
 
2.2.4  
მეორე  თაობის  სათესლე                             დამატებითი  ინფორმაციისთვის  უნდა  დაუკავშირდეთ
მარცვლეული (ანუ                                         სოფლის  მეურნეობის, კვების   და  სატყეო  მეურნეობის 
C 2 თესლი                                                     დეპარტამენტს.
იკრძალება ყველა
ქვეყნიდან.
 
შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
 
2.2.5 ლერწმის  ან ჭარხლის                        საჭიროებს  სოფლის  მეურნეობის, კვების  და
                                                                         სატყეო მეურნეობის
შაქარი და ქიმიურად                                  დეპარტამენტის  ლიცენზიას.
სუფთა საქაროზამყარი
ფორმითსხვა შაქარი,
ქიმიურად
სუფთა ლაქტოზამალტოზა,
გლუკოზა და ფრუქტოზა ,
მყარი ფორმით ; შაქრის
სიროფი, რომელიც  არ შეიცავს
დამატებულ  არომატებს ან
საღებავ  ნივთიერებებს;
ხელოვნური თაფლი,
შერეული ან შეურეველი
ბუნებრივი თაფლი;
შაქრის  გადამუშავებით  მიღებული
მელასი, ბადაგი.
 
ზეთებითესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა  მარცვლეული,  თესლი  და  ნაყოფისამრეწველო  ან სამკურნალო  მცენარეები ; ჩალა  და   ფურაჟი
 
* 2.2.6 თივა და ჩალა                                                      უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                           კვების  და                                    
მათ შორისთივა და                                                      სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
ჩალა, რომელიც  გამოიყენება
შესაფუთად
 
სამეურნეო გამოყენების  ანტი პარაზიტული პროდუქცია
 
2.3 ხაფანგებიმახეები  და ..                                   ეს  ლიცენზია  გაიცემა  საჯარო  სამსახურის  მიერ
                                                                                         ( ეროვნული                  
გარეული ცხოველების  ჩასასმელად  ან                  პარკების  და  ველური  ბუნების  დაცვის
                                                                                          სამსახურის  მიერ) 
დასაჭერად  გამიზნული; გაგაზავნა
შეიძლება მხოლოდ
ლიცენზიის  საფუძველზე.
 
 
სასმელიალკოჰოლური სითხეები
 
2.4 ჩაი:                                                              უნდა  დაუკავშირდეთ  ჯანდაცვის  სამინისტროს
შიდა  ვაჭრობისთვის  გამიზნულის  გარდა:
ა.  რომელიც  უვარგისია  ადამიანის  მიერ
მოხმარებისთვის;
ბ.   გამომშრალი  ან სხვა  ნივთიერებებთან
შერეული.
 
თამბაქო
2.5 თამბაქოს ნაწარმი                                                უნდა  დაუკავშირდეთ  ჯანდაცვის  სამინისტროს
(კვამლით / უკვამლო )
 
 
მინერალური ზეთები
* 2.6 ტორფი (მათ შორის,                                        უნდა  დაუკავშირდეთ  სოფლის  მეურნეობის,
                                                                                      კვების  და                                    
ტორფის  საგებელი ) მიუხედავად იმისა,            სატყეო  მეურნეობის  დეპარტამენტს.
აგლომერირებულია  თუ  არა
 
ნარკოტიკები
 
2.7 გარკვეული  კონტროლირებადი                    საჭიროებს  ჯანდაცვის  სამინისტროს  ლიცენზიას
ნარკოტიკები,მათ შორის  ნარკოტიკული          ( ბოროტად   გამოყენებადი პრეპერატების 1977  წლის
 საშუალებები და ფსიქოტროპული                    აქტი და  ბოროტად   გამოყენებადი  ნარკოტიკების             
 ნივთიერებები იკრძალება                                    1979  წლის  დებულება)
 ლიცენზიის  გარეშე
                                                                                  
                                                                             
ფარმაცევტული პროდუქცია
 
2.8  ადამიანის სარგებლობისთვის  საჭირო        კონსულტაცია  უნდა  გაიაროთ  ჯანდაცვის
სამედიცინო პროდუქტების  გაგზავნა                 სამინისტროში
იკრძალება,ჯანდაცვის  სამინისტროს მიერ
გაცემული  ნებართვის  გარეშე.
 
2.8.1 იკრძალება სამედიცინო პროდუქტები,     ა.   ადამიანის  სარგებლობისთვის  გამოყენების
რომლებიც  იგზავნება  ევროკავშირის  წევრი     შემთხვევაში  როცა, გამგზავნი   წარადგენს  ჯანდაცვის                                                              
                                                                                    
ქვეყნების გარდა  სხვა  ქვეყნებიდან,გარდა:        სამინისტროს მწარმოებლის  შესაბამის  ლიცენზიას.
                                                
                                                                                     ბ.  ცხოველების  სარგებლობისთვის გამოყენების
                                                                                     შემთხვევაში, როცა  გამგზავნი  წარადგენს
                                                                                     ნარკოტიკების ეროვნულ  მრჩეველთა  საბჭოს  მიერ 
                                                                                     გაცემულ  ლიცენზიას.
                                                                                                      
 
ასანთი  და  მზა   ასანთის  ღერები
 
2.9   თეთრი  ფოსფორით    დამზადებული  ასანთი
 
2.9.1    უნაკერო  ფოლადის  ბუტანის გაზის სანთებელები დაიშვებაროდესაც  თითოეული  სანთებელას  საშუალო  შემადგენლობა   არ აღემატება    3,725 გ  ბუტანს  და  შემადგენლობა  ისეთიარომ 45 ° C ბუტანის  კონტეინერი არ აღემატება  სრული  მოცულობის   95 %-სარაუმეტეს 48 სანთებელა, მაქსიმუმ 180 გრ ბუტანი გაზის შემცველობით, შეიძლება  გაიგზავნოს   ერთი საფოსტო პაკეტითსანთებელები უნდა იყოს  ოპერირებადი
ბერკეტის  გარეშე  და მჭიდროდ შეფუთული , რათა თავიდან ავიცილოთ  ნებისმიერი  გადაადგილება   ტრანზიტის დროს . თითოეული ტიპის სანთებელას   და  შეფუთვას  უნდა  ახლდეს  ინდივიდუალური მტკიცებულება.
 

წიგნები ბროშურები გაზეთები  და  ნაბეჭდი   მასალა
 
2.11   წიგნები და                                                          საჭიროებს  იუსტიციის  დეპარტამენტის   ლიცენზიას
პერიოდული გამოცემები
რაც  ითხოვს ცენზურის ქვეშ
 გატარებას  1929-967  წლების პუბლიკაციების
აქტის შესაბამისად,იკრძალება
ლიცენზიის  გარეშე
 
ლატარიებიდა ..
 
2.11.1 ლატარიის  ბილეთები და რეკლამაგარდა იმისარომელიც შეიძლება კანონიერად  გაიგზავნოს  ფოსტით . ნებისმიერი რეკლამა ან კუპონი,რომელიც ეხებასაფეხბურთო ვაჭრობას , ან აზარტული  თამაშების  ფირმას ირლანდიის ფარგლებს გარეთ .
 
NB:  უცხო  ქვეყნის   ლატარიის  რეკლამა   უკანონოა.ასეთი  სახის  რეკლამა, რომელიც  მიღებულია  ღია  ფორმით,  არ მიეწოდება ადრესატს.აზარტული  თამაშების  რეკლამა, რომელიც  მოითხოვს  ფულს, არ  დაიშვება.
 
ბუნებრივი  ან  კულტივირებული  მარგალიტი ძვირფასი  ქვები  და  ლითონები , მათი  ნაწარმიბიჟუტერია
 
* 2.12  გრავიურა , ანუ  ოქროსა და ვერცხლის  ნივთები , გარკვეული გამონაკლისების გარდარომელთაც  არა  აქვთ  ირლანდიური   მარკა (სინჯის  შემოწმების  შესახებ). სინჯის  აღება  შესაძლებელია   შემდეგ  მისამართზე: Dublin  Castle , Dublin 2.
 
2.12.1 მონეტები , ყალბი და იმიტირებული - ყალბი   ფულიყალბი  სტერლინგი  და იმიტირებული  მონეტები.
 
 * 2.12.2  მაჯის  და  კედლის  საათებიან ნებისმიერი   ლითონის  ნაკეთობა ნიშნით  ან ბეჭდით  , ან   ნებისმიერი  იმიტირებული   კანონიერი  ანალიზის  დამამტკიცებელი  ბეჭდით  ან  ნიშნით, ან დასტური იმისა, რომ  წარმოებულია  ირლანდიაში.
 
სატელევიზიო მიმღებები
 
2.13 იკრძალება                                                          საჭიროებს  იუსტიციის  დეპარტამენტის   ლიცენზიას
ვიდეო ჩაწერის  შემოტანა,
რომელიც შეიცავს
ვიდეო ნამუშევარს და
აკრძალულია  საშვის 
წარდგენის  გარეშე.
 
ცეცხლსასროლი  იარაღი  და  ასაფეთქებელი   ნივთიერებები
 
2.1.5 ცეცხლსასროლი იარაღი,                               საჭიროებს  იუსტიციის  დეპარტამენტის   ლიცენზიას
საბრძოლო მასალა და მათი
კომპონენტი ნაწილები
 
 
ფეთქებადი  და სახიფათო                                       საჭიროებს  იუსტიციის  სამინისტროს    ლიცენზიას
ნივთიერებები
დენთითნიტროგლიცერინით ,
დინამიტით,
ასაფეთქებელი
ფხვნილებით,ვერცხლისწყლით, ფერადი 
ალით ან სხვა  ლითონით,
ნისლის სიგნალები ,
ფეიერვერკიდამცველები,
რაკეტები , შეჯახების  საწინააღმდეგო ხუფები,
დეტონატორი ,ვაზნები,ყველა  სახის
 საბრძოლო მასალა
ამონიუმის გვარჯილა,
ნატრიუმის ქლორატი , და
კალიუმის ნიტრატი
 
რადიო აქტიური   მასალები
 
2.1.7 რადიოაქტიური                                            საჭიროებს  ირლანდიის  რადიაციული 
 მასალების  შეტანა  აკრძალულია                     ინსტიტუტის  ლიცენზიას
 ლიცენზიის  გარეშე
 
 
 
 
 
ნაწილი III:
სპეციალური   დებულებები , საბაჟო   და   სხვა
 
გთხოვთგაითვალისწინოთ  რა განსაკუთრებული დებულებები უნდა იყოს დაცული  შიდა კანონებით და წესებით,(კონვენცია , დეტალური დებულება, 109- მუხლის , 1-ლი პუნქტის ,“კ“ და  „ლ“ ქვეპუნქტი   და საფოსტო ამანათებზე შეთანხმება,დეტალური დებულება, 101- მუხლის , 1-ლი   პუნქტის, „თ“ და  „ი“ ქვეპუნქტიგანსაკუთრებით ამ  ნაწილის კითხვარში  ჩამოთვლილი  რაოდენობები.
 
3.1    განბაჟებული   დეკლარაციის   შედგენა
 
შედგენილი  საბაჟო დეკლარაცია  უნდა იყოს მკაფიოდ და ზუსტად  შევსებული ,  თუ  შესაძლებელიაირლანდიის  კლასიფიცირებული  იმპორტის   სიის  შესაბამისად.
მათ  უნდა  გააჩნდეთ  გამგზავნის  ავთენტური ხელმოწერა.
დეკლარაციამ  უნდა აჩვენოს   ამანათში  თითოეული  ნივთის :
ა.   ღირებულება;
ბ.   მთლიანი წონა ;
გ.   სუფთა წონა , და;
დ.  წარმოშობის ქვეყნის  სახელი.
როდესაც შიგთავსი  შედგება  სხვადასხვა სახის ნივთებისგან თითოეული  ნივთის  ზუსტი რაოდენობა და ღირებულება  ისევეროგორც აღწერა იმ  მასალისარომლისგანაც  შედგება  საქონელი;
ზოგადი აღწერა  მოცემულია როგორც " ტანსაცმელი ", " ფეხსაცმელი ", "სასურსათო ", "საჩუქარიდა .., არ არის საკმარისი სათანადო  სავალდებულო  შემოწმებისთვის.ამიტომ   აუცილებელია  ამანათის  შიგთავსის  კონკრეტულად  გაშიფვრა. მაგალითად,"მამაკაცის ტყავის ქურთუკი ", "ბავშვის  რეზინის ფეხსაცმელი ", " ჩაიდა .თუ შიგთავსი   შედგება შაქრის,ტკბილეულის  და საკონდიტრო  ნაწარმისგან , გამხმარი ან დაკონსერვებული ხილისგან , ქერქისგან და ყვავილებისგანდაშაქრული ანანალოგიური ხასიათის  სხვაგვარად   შენარჩუნებული შაქრის   შემცველი  ნივთიერებისგან,მწნილისშედედებული რძის  და რძის ფხვნილისგან,
უნდა  იყოს მითითებული თითოეულის ზუსტი წონა და აღწერა .
 
თუ არ არის საკმარისი სივრცე საბაჟო დეკლარაციის ფორმაზე, სადაც  სრულად უნდა  მიეთითოს აუცილებელი დეტალები, ასეთი დეტალები შეიძლება იყოს წერილობითი ფორმით  დართული ამანათზე,თავად  საბაჟო  დეკლარაციაზე  კი  კეთდება  მინიშნება.
 
იმ შემთხვევაშითუ ნივთი  ექვემდებარება   საბაჟო გადასახადს , მაგრამ  საჭიროებს  შეღავათს,  შეღავათიანი ტარიფი არ იქნება გამოყენებული , თუ საბაჟო დეკლარაციაზე  არ  იქნება   მიწერილი  სიმბოლო :
 
უპირატესობა ცხადება - წარმოშობის სერტიფიკატის თანდართულობით" .
იგივე ეხება ისეთ იმპორტირებულ საქონელს, რომლის  საბაჟო დეკლარაციაზე  ნათლად აღინიშნება
იმპორტირებულია ლიცენზიით ", და თუ მსგავსი  შინაარსის   ლიცენზია  მზადდება   საბაჟო
ექსპერტიზაზე.
NB:   სასაჩუქრე გზავნილები, რომელთა   ღირებულება  არ  აღემატება  46  ევროს და  უმნიშვნელო რაოდენობის გზავნილები(კომერციული  ან სხვა სახის) , რომლის  ღირებულება  არ  აღემატება  23 ევროს  და  რომელიც  იგზავნება   არა  ევროკავშირის ქვეყნებიდან  გათავისუფლებულია   საბაჟო    და დამატებითი ღირებულებისგადასახადისგან .
 
3.2  ანგარიშფაქტურის ( ინვოისი)  ჩადების  საჭიროება
 
 
საფოსტო  გზავნილით  გაგზავნის  დროს   ინვოისი შეიძლება  ჩაიდოს   ამანათში ან  პაკეტში იმ პირობითრომ მონაცემები  აღნიშნული  იქნება  საბაჟო დეკლარაციაში  ანმწვანე   CN 22  ფორმაზე.
 
3.3   საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება
 
ცოცხალ   მცენარეებთან   დაკავშირებული  ორიგინალი  სერთიფიკატი  უნდა   გაიგზავნოს  სოფლის  მეურნეობის  დეპარტამენტის  მდივნის  სახელზეDublin 2 , სანამმცენარეს  გააგზავნიან.  ცნობის  ასლი  უნდა დაერთოს
მცენარის  შემცველ  ამანათს.
 
სხვა სერტიფიკატიიმპორტის ლიცენზიადა .შეიძლება იყოს  ჩადებული ამანათში და უსაფრთხოდ თანდართული .
 
3.4    სხვადასხვა    საბაჟო დებულებები
 
საბაჟო  შემოწმების   საფასური, ღირებულების  1% ,მინიმალური გადასახადით  2.50 EUR,  ეხება   შემომავალ
წერილობით   კორესპონდენციას   და ამანათს, ევროკავშირის ქვეყნებს  გარეთ  წარმოებულ  საქონელზე.
 
3.5  დებულებები    დარღვევებზე
 
ამანათი, რომელსაც  არ ახლავს საბაჟო დეკლარაცია ან    თანდართული  აქვს   ყალბი საბაჟო დეკლარაცია ექვემდებარება კონფისკაციას. განსაბაჟებელი  საქონელი  ან  საქონელი, რომელიც   ექვემდებარება შეზღუდვებსარ შეიძლება გაიგზავნოს  ფოსტით, გარდა   მწვანე  საბაჟო  იარლიყის თანდართვისა  და ნებისმიერი ასეთიიმპორტირებული საქონელი, რომელიც  არღვევს ამ დებულებებს   ექვემდებარება  კონფისკაციას.
 
 
შემოსავლების   კომისრების   განაცხადი
 
EC ქვეყნებიდან  გაგზავნილი სასაჩუქრე  და  უმნიშვნელო  ღირებულების   მქონე  გზავნილის  გათავისუფლება    საბაჟო გადასახადის  და  დამატებითი ღირებულებისგან.
 
სასაჩუქრე  გზავნილი               1.  საბაჟო  და  დღგ  გადასახადებისგან  თავისუფლდება 
                                                       სასჩუქრე  გზავნილი,
                                                       რომელიც  კერძო  პირის  მიერ ( EC  ქვეყნების  გარდა)
                                                      ეგზავნება  პიროვნებას 
                                                      პირადი  ან  ოჯახური   მოხმარებისთვის, და  რომლის  
                                                       საერთო ღირებულება არ
                                                       აღემატება  45 EUR-ს.
                                                      2.  როცა  ამანათი  შედგება ორი ან მეტი  ნივთისგან,რომლის 
                                                      საერთო  ღირებულება აღემატება  45 EUR-ს,  თავისუფლდება   იმპორტის გადასახადისგან,
                                                      შიგთავსი  არ  უნდა  განცალკევდეს  ღირებულების  მიხედვით.
                                                      3.  დღგ-   გადასახადისგან  არ  თავისუფლდება  თამბაქოს ნაწარმი,
                                                       ალკოჰოლის /
                                                       ალკოჰოლური სასმელი , პარფიუმერული   ან ტუალეტის წყალი.
                                                       თუმცათუ  საერთო ღირებულება  არ აღემატება   45 ევროს,
                                                       ზემოაღნიშნული  1 ქვეპუნქტის  შესაბამისად. 
                                                      
 
                                                        ა.   თამბაქოს პროდუქცია:
 
                                                       50 სიგარეტიან 25 სიგარილა  (თითოეული   სიგარის
                                                       მაქსიმალური წონა 3 გრამი)
                                                       ან    10 სიგარა  ან  50 გრამი მოსაწევი  თამბაქო.
 
                                                       ბ.   ალკოჰოლი და ალკოჰოლური სასმელები :
                                                       
                                                      1 გამოხდილი სასმელი და ალკოჰოლური სასმელი,
                                                       რომელშიც  ალკოჰოლის   
                                                      შემცველობა  აღემატება   მოცულობის  22% -ს 
                                                      (მაგალითადვისკიკონიაკიჯინი,
                                                       რომიარაყი) - 1 ლიტრი , ან გამოხდილი სასმელი და
                                                       ალკოჰოლური სასმელიდა
                                                       აპერიტივები( სუსტი  სპირტიანი  სასმელი) ღვინის ან ალკოჰოლის
                                                       შემცველობითტაფია( იაფფასიანი  რომი) , საკე  ან
                                                       მსგავსი  ალკოჰოლური  სასმელი,
                                                       რომელშიც  ალკოჰოლის  შემცველობა  არ  აღემატება  მოცულობის 
                                                       22% -სცქრიალა და  შემაგრებული ღვინის
                                                       (მაგ შამპანური,ჭვინო  ხერესი)  - 1  ლიტრი და
                                                     
                                                      2.   2 ლიტრი   დადუღებული  ღვინო.
                                                          
                                                       გ.   სუნამოები
 
                                                       50 გრამი , ან
 
                                                       დ.  ტუალეტის წყალი
 
                                                       0.25 ლიტრი ან 8 უნცია.
 
                                                        3.  „ა“   და  „ბ“  ქვეპუნქტში   მოხსენიებული  ნებართვები  შეიძლება  
                                                        განისაზღვროს  დანაწევრების  საფუძველზე.
                                                        მაგალითადსასაჩუქრე   გზავნილი რომელიც შედგება სიგარეტის,  
                                                        პლუს ხუთი   სიგარის ან ერთ ნახევარი ლიტრი ბოთლი  ვისკის,  
                                                        პლუს ნახევარი ლიტრი ბოთლი შამპანურისგან,  შეიძლება
                                                        გათავისუფალდეს  საბაჟო გადასახადისგან .
                                                        4.   საბაჟო გადასახადის სტანდარტული ფასი   : როცა  საქონლის
                                                        ღირებულება  აღემატება  ზემოაღნიშნულ  თანხებს,
                                                        დარჩენილი დასაბეგრი  საქონლის საერთო
                                                        ღირებულება  არ უნდა აღემატებოდეს 19 EUR, საბაჟო გადასახადი  
                                                       იქნება უკანასკნელი საქონლისდასაბეგრი  ღირებულების 10% 
                                                    ეს დებულება არ  ვრცელდება თამბაქოს  პროდუქციაზე.
                       
                                                    გამგზავნს   შეუძლია წინასწარ  მიმართოსსანამ  საქონელი  დაიბეგრება 
                                                   10%-ით, შეაფასოს  შესაფერისი  ფაქტობრივი კურსით.
                                                
                                                    5 პროცედურასაბაჟო დეკლარაციის ფორმა შესაბამის  ამანათზე ,
                                                   თუ  იგზავნება
                                                   ფოსტით , უნდა   იყოს აღნიშნული  ნიშნით  " საჩუქარიგარდა იმისა,
                                                   რომ  ნორმალურად  იძლეოდეს  საჭირო  დეტალებს.
                                                   თუ არ  იგზავნება  ფოსტით,
                                                   საქონელი  უნდა გამოცხადდეს , როგორც საჩუქარი , შესაბამის  საბაჟოზე
                                                   განსაბაჟებლად ( S.A.D. ).
 
უმნიშვნელო                           6.  20 ევროს    ან  ნაკლები  ღირებულების  გზავნილი  თავისუფლდება
ღირებულების  ტვირთი       საბაჟო  და  დღგ-ს   გადასახადისგან.
 ( კომერციული  და  სხვა)     შეღავათები  არ  ვრცელდება  თამბაქოს და თამბაქოს პროდუქტებზე,
                                                   ალკოჰოლის  პროდუქციაზე , პარფიუმერულ  ან ტუალეტის წყალზე.
                                                     
 
 დუბლინის ციხე, 1993 წლის იანვარი / განაცხადის No 1179 (იანვარი , 1993) / C და740/9974/84
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მთავრობის     სააგენტოების   მისამართები
სურსათი / მცენარეები / მწერები
სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისაკვები და სატყეო
სოფლის მეურნეობის სახლი
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 678 9011 (+353 1) 661 6263
 
რადიოაქტიური ნივთიერებები
ტრანსპორტისენერგეტიკისა და
კომუნიკაციების დეპარტამენტი
Clare Street
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 671 5233 (+353 1) 677 3169
 
გენერალური სავაჭრო გამოძიება
ტურიზმისა და ვაჭრობის  დეპარტამენტი
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 661 4444 (+353 1) 679 5710
 
წამლები   და მედიცინა
ბატონი ტომ მაკ გუინი
უფროსი ფარმაცევტი
ჯანდაცვის დეპარტამენტი
Hawkins სახლი
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 671 4711 (+353 1) 671 1053
 
წიგნებიჟურნალებივიდეოფირებიფილმები
იუსტიციის დეპარტამენტი
72-76 St Stephens Green
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 678 9711 (+353 1) 661 5461
დაცული ველური ფაუნა / გადაშენების პირას მყოფი სახეობები
ეროვნული პარკები და  ველური  ბუნების  დაცვის  სამსახური (საჯარო
სამსახურები)
51 St Stephens Green
Dublin 2
Ireland
(+353 1) 661 3111 (+353 1) 661 0747
თევზი და თევზის პროდუქტები
საზღვაო    დეპარტამენტი
Leeson Lane
Dublin 2
Ireland
(353 1) 678 5444 (353 1) 661 8214
 
 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).