განცხადების ფორმები

  

 

ადგილობრივი გზავნილი სახლიდან სახლში

 

შპს “საქართველოს ფოსტა” მომხმარებლებს სთავაზობს ადგილობრივი გზავნილის გაგზავნის შესაძლებლობას სახლიდან გაუსვლელად, გზავნილის მომხმარებლისთვის სასურველ მისამართზე ჩაბარების პირობით. 

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა განაცხადის შევსების წესის მიხედვით და ხელმოწერილი გამოგზავნოს დასკანერებულ პირადობის მოწმობასთან ერთად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: services@gpost.ge ან დაუკავშირდეს შპს „საქართველოს ფოსტას“ ტელეფონის ნომერზე +(995 32) 2 649 649. 

 

 

 

საფოსტო გზავნილის შენახვის ვადის გაზრდა

 

შპს „საქართველოს ფოსტა“ გზავნილის გამგზავნს/ადრესატს საშუალებას აძლევს, ყოველგვარი დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე გაახანგძლივოს გზავნილის შენახვის ვადა, არაუმეტეს გზავნილის შპს „საქართველოს ფოსტაში“ მიღებიდან 2 (ორი) თვის ვადით.

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად, მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა და ხელმოწერილი გამოაგზავნოს დასკანერებულ პირადობის მოწმობასთან ერთად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@gpost.ge ან წარადგინოს შპს „საქართველოს ფოსტის“ ნებისმიერ სერვისცენტრში.

 

 

 

  

ჩაუბარებელი გზავნილის გამგზავნისთვის ვადაზე ადრე დაბრუნება

 

გზავნილი, რომელიც ვერ ჩაბარდა ადრესატს სხვადასხვა მიზეზის გამო,  გარკვეული ვადით ინახება შპს „საქართველოს ფოსტის“ სერვისცენტში. შენახვის ვადის ამოწურვამდე, თუ ადრესატი არ გამოცხადდა სერვისცენტრში გზავნილის მისაღებად, გზავნილი უბრუნდება გამგზავნს. გამგზავნს უფლება აქვს შენახვის ვადის ამოწურვამდე მოითხოვოს გზავნილის უკან დაბრუნება, ყოველგვარი დამატებითი  საფასურის გადახდის გარეშე.

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად, მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა და ხელმოწერილი გამოაგზავნოს დასკანერებულ პირადობის მოწმობასთან ერთად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@gpost.ge ან წარადგინოს შპს „საქართველოს ფოსტის“ ნებისმიერ სერვისცენტრში.

შენიშვნა: შენახვის ვადა განსხვავდება გზავნილის კატეგორიის მიხედვით, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით შპს „საქართველოს ფოსტის“ ქოლ ცენტს  ნომერზე: +(995 32) 224 09 09  ან მოგვწერეთ შეკითხვა შემდეგ ელ.ფოსტაზე:

info@gpost.ge

 

 

 

 

 

 

გზავნილის გადამისამართება  

 

 

შპს „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დადგენილი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, მოახდინოს გზავნილის გადამისამართება, კერძოდ: შეცვალოს მისამართი ან შეიტანოს ცვლილება ადრესატის სახელში, გვარში/სახელწოდებაში.

 

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა და ხელმოწერილი გამოაგზავნოს დასკანერებულ პირადობის მოწმობასთან ერთად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: services@gpost.ge ან წარადგინოს შპს „საქართველოს ფოსტის“ ნებისმიერ სერვისცენტრში.

 

 

  

გზავნილის არქივიდან გამოთხოვა  

 

 

შპს „საქართველოს ფოსტის“ მომხმარებელს დადგენილის საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, საშუალება აქვს გამოითხოვოს გზავნილი არქივიდან, გზავნილის გამოთხოვის უფლება აქვს: გზავნილის გამგზავნს, ადრესატს, გამგზავნის/ადრესატის კანონიერ წარმომადგენელს წერილობითი რწმუნებულების საფუძველზე, ასევე გზავნილის წარმომდგენს (პირი, რომელმაც გზავნილი გასაგზავნად წარმოადგინა „საქართველოს ფოსტაში“).

 

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა და ხელმოწერილი გამოაგზავნოს დასკანერებულ პირადობის მოწმობასთან ერთად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@gpost.ge ან წარადგინოს შპს „საქართველოს ფოსტის“ ნებისმიერ სერვისცენტრში.

 

 

 

საერთაშორისო საფოსტო გზავნილის გაგზავნისას მისი თანმხლები ფორმების (CN22; CN23; CP72; CN23EMS) შევსების ინსტრუქცია