სახმელეთო ამანათი

 

სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ

გაგზავნის პირობები

 

 

 

1. მოქმედების სფერო

 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია სახმელეთო ამანათის (შემდგომში ასევე მოხსენიებული როგორც: „ამანათიდა/ანგზავნილი“) ქვეყნის გარეთ გაგზავნის პირობები. დოკუმენტი განკუთვნილიასაქართველოს ფოსტისმომხმარებლისთვის და ასევე კომპანიის ყველა იმ პოზიციის თანამშრომელთათვის, ვინც უზრუნველყოფს სახმელეთო ამანათის გაგზავნასთან  დაკავშირებული ოპერაციების შესრულებასა და კონსულტაციის გაწევას.

1.2. ის საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტით, რეგულირდებამომხმარებლის სახელმძღვანელოსდებულებებით.

 

                       2. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის მახასიათებლები

 

2.1. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი  არის ამანათის სახეობა, რომელსაცსაქართველოს ფოსტამომხმარებლისგან იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებით, უზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემსსაქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

2.2. სახმელეთო ამანათის როგორც გამგზავნი ასევე ადრესატი შესაძლოა იყოს  მხოლოდ ფიზიკური პირი.

2.3. საქართველოს ფოსტასახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

2.3.1 საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #2-ში.

2.3.2 ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტის ოფისში, რომელის მისამართიც მოცემულია დანართი #2-ში.

2.3.3 იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #2-ში.

2.4.  „საქართველოს ფოსტისმიერ  სახმელეთო ამანათის დაზღვევა არ ხდება.

2.5. სახმელეთო ამანათის  წონა არ უნდა აღემატებოდეს 20 კგ-, ხოლო მედიკამენტების შემთხვევაში - 300გრამსსახმელეთო ამანათის  ზომა არ უნდა აჭარბებდეს -80სმX80სმX80სმ  

2.6. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულება (გარდა მედიკამენტებისა) გამოითვლება ფაქტიური წონისა დასაქართველოს ფოსტის“  მიერ ამავე კატეგორიის გზავნილზე 1კგ.-სთვის დადგენილი ტარიფის ნამრავლით. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი  იხდის ფიქსირებულ - 1კგ.-სთვის დადგენილ ტარიფს.

2.7. სახმელეთო ამანათით მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი იხდის ფიქსირებულ ტარიფს.

2.8.    სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ გაგზავნის მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია როგორც მისი გაგზავნისას - გამგზავნის მიერ, ასევე ადრესატის მიერ - სახმელეთო ამანათის მისთვის ჩაბარებისას.

2.9.    ადრესატისათვის ჩაუბარებელი სახმელეთო ამანათის უკან გამგზავნისათვის დაბრუნება არ ხორციელდება. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება (მათ შორის თუ ადრესატი უარს განაცხადებს სახმელეთო ამანათის ჩაბარებაზე), მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაშიიგი განადგურდება ადგილზე.

 

3.სახმელეთო ამანათის მიღება ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად

 

3.1.   საქართველოს ფოსტა“, სახმელეთო ამანათის მიღებას ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად ახორციელებს   სერვისცენტრების  მეშვეობითყოველ სამუშაო დღეს. კურიერის საშუალებით აღნიშნული ტიპის სახმელეთო ამანათის მიღება არ ხდება.

 

გასათვალისწინებელია!  თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  სახმელეთო ამანათის შაბათ დღეს მიღების შემთხვევაში, მისი გაგზავნა ვერ განხორციელდება პუნქტი 4.1.-ით განსაზღვრულ დღეს (ორშაბათს).  აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  შაბათ დღეს მალფუჭებადი პროდუქტის შემცველი სახმელეთო გზავნილის მიღება არ არის რეკომენდირებული.

თუ გამგზავნი არ ითვალისწინებსსაქართველოს ფოსტისრეკომენდაციას, ასეთი გზავნილის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ გამგზავნის მიერ გაგზავნის საფასურის გადახდის პირობით.

 

3.2.გასაგზავნად მიღებულ სახმელეთო ამანათს ენიჭება საიდენტიფიციკაციო კოდი (შტრიხ კოდი).

3.3.სახმელეთო ამანათის სათანადოდ შეფუთვაზე პასუხისმგებელია გამგზავნი. სახმელეთო ამანათი უნდა შეიფუთოს უსაფრთხოდ და ისეთი წესით, რომ არ მოხდეს მისი შიგთავსის დაზიანება ტრანსპორტირების დროს, ამასთან  ასეთმა  შეფუთვამ არ უნდა დააზიანოს სხვა სახმელეთო ამანათები ტრანსპორტირების დროს და არ უნდა შეუქმნას პრობლემები პირებსვინც განახორციელებენ სახმელეთო ამანათების  შემდგომ დამუშავებას, ტრანსპორტირებასა ან/და დასაწყობებას.

3.4.ამანათის შიგთავსი უნდა მოთავსდეს  ყუთში, რომელიც გარედან უნდა დაილუქოსსაქართველოს ფოსტისბრენდირებული წებოვანი ლენტით. თხევადი და სითხის შემცველი პროდუქცია უნდა მოთავსდეს პლასტმასის კონტეინერში/ბოთლში.

3.5.გამგზავნს უფლება არ აქვს სახმელეთო ამანათით გააგზავნოს ის ნივთები და საქონელი, რომელთა გაგზავნაც აკრძალულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლის შესაბამისად

 

4. გასაგზავნად მიღებული სახმელეთო ამანათის გაგზავნის, ტრანსპორტირებისა და ჩაბარების ვადები

 

      4.1.სახმელეთო ამანათების გაგზავნასსაქართველოს ფოსტაახორციელებს მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ყოველ ორშაბათ დღეს.

    4.2.დანიშნულების ქვეყანაში „საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისების მისამართებზე სახმელეთო ამანათის  მიწოდება ხორციელდება „დანართი #1“ - ში მოცემულ ვადებში.

  4.3.სახმელეთო ამანათისსაქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებამდე ტრანსპორტირების შემდგომ, ადრესატი უფლებამოსილიასაქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ სახმელეთო ამანათის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში განახორციელოს ვიზიტი აგენტის ოფისში და ჩაიბაროს სახმელეთო ამანათი, თუ სახმელეთო ამანათი ისეთ ქალაქში იგზავნება, სადაც აგენტის ოფისის ნაცვლად მხოლოდ გაცემის პუნქტია (ინფორმაცია გაცემის პუნქტების შესახებ მოცემულია დანართი #2 ში), ადრესატს გზავნილის ჩაბარების საშუალება ექნება მხოლოდ ასეთი გაცემის პუნქტების სამუშაო დღეებსა და საათებში.

 

5. აკრძალული და პირობითად დაშვებული პროდუქტების ჩამონათვალი სახმელეთო ამანათებისთვის

 

5.1. სახმელეთო ამანათით დაუშვებელია იმ საგნების, ნივთიერებების, ცხოველების, პროდუქტების ან მასალების გაგზავნა, რაც სტანდარტულად არის აკრძალული საფოსტო გზავნილებით გაგზავნისას (https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/restrictions/ ), გარდა ამისა ასევე დაუშვებელია შემდეგი პროდუქტების გაგზავნა:

5.1.1.                    თამბაქო და თუთუნი;

5.1.2.                    ხორცი და ხორცის ნაწარმი;

5.1.3.                    ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები;

5.2. ქვემოთ  ჩამოთვლილი პროდუქტების გაგზავნა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგი ოდენობით და პირობებით:

             5.2.1.     თაფლი, არაუმეტეს  ½კგ-სა;

5.2.2.   ნებისმიერი სახის ყველი - 1 თავი არაუმეტეს 2 კგ-სა (მოთავსებული ჰერმეტულად, დახურულ პლასტმასის კონტეინერში, სითხის გარეშე);

5.2.3.  ალკოჰოლური სასმელებიდან:

ა) ღვინო და ლუდი, ჯამში არაუმეტეს 5 (ხუთი) ლიტრისა.  ამასთან: 

Ø არაქარხნული წარმოების ასეთი სასმელი  მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლში;

Ø ქარხნულად ჩამოსხმული თითოეული სახეობის (ღვინო და ლუდი) სასმელის რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 2 ბოთლს,  ისე რომ მათმა საერთო მოცულობამ არ გადააჭარბოს 5 ლიტრს. 

    ბ) სხვა ნებისმიერი სახის ალკოჰოლური სასმელი, არაუმეტეს 1(ერთი) ლიტრისა. ამასთან, არაქარხნული წარმოების ასეთი სასმელი მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლში;

5.2.4.სხვა თხევადი და ბლანტი სახის კვების პროდუქტებიმოთავსებული პლასტმასის  ბოთლებში;

5.2.5.მედიკამენტები ქარხნული შეფუთვით, არაუმეტეს 300 გრამისა. ამასთან:

) ერთი სახეობის აბები - არაუმეტეს 10 (ათი) ფირფიტისა;

) სხვა ტიპის (მათ შორის სითხის შემცველი) მედიკამენტები არაუმეტეს 300 გრამისა.

 

შენიშვნამედიკამენტების გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკე სახმელეთო ამანათის სახით, მასთან ერთად სხვა რაიმე საქონლის/პროდუქტის  გაგზავნა დაუშვებელია, ამასთან აკრძალულია ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტების გაგზავნა.

 

6. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები

 

6.1. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები, რომელსაც ახორციელებსსაქართველოს ფოსტა

6.1.1. ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმა ხორციელდებასაქართველოს ფოსტა“- სერვისცენტრში მიმართვის გზით და საშუალებას აძლევს გამგზავნს დადგენილი ტარიფის გადახდის საფუძველზე უარი თქვასსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემული გზავნილის შემდგომ გაგზავნაზე.

6.1.1.1.  აღნიშნული სერვისით სარგებლობისას სახმელეთო ამანათის დაბრუნება გამგზავნისთვის ხდება სერვისცენტრშივეხოლო თანხის ანაზღაურება წარმოებს შემდეგი წესით:

·      თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილი არაა  გაგზავნისას, გამგზავნმა ამანათის დაბრუნებამდე უნდა გადაიხადოსსაქართველოს ფოსტისმიერ დაწესებული ტარიფი,  წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილის მისთვის უკან დაბრუნება არ მოხდება და გზავნილი გადავასაქართველს ფოსტისსაკუთრებაში.

·      თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილია გაგზავნისას, გამგზავნს უბრუნდება გადახდილი სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%.

6.1.1.2. აღნიშნული თანხის ასანაზღაურებლად  გამგზავნი ავსებს რეკლამაციის განაცხადს, რომელიც იმავე დღეს იგზავნება ხარისხის მართვის   დეპარტამენტში და შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გაიცემა თანხა მომხმარებელზე.

6.1.1.3.  მომხმარებელი (გამგზავნი) შეძლებს აღნიშნული სერვისით სარგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ მისი მხრიდან გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმის განაცხადი დაფიქსირდება გზავნილისსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემიდან არაუგვიანეს პარასკევს 17:00 საათამდე. მომხმარებლის მიერ ამანათის შაბათ დღეს გასაგზავნად ჩაბარების შემთხვევაში, იგი აღნიშნული სერვისით ვერ ისარგებლებს.

 

 

7. პასუხისგებლობა და ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა

 

7.1  „საქართველოს ფოსტის“ პასუხისმგებლობა

7.1.1.საქართველოს ფოსტამატერიალურ პასუხისმგებლობას იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება მისი ბრალით სახმელეთო ამანათის დაკარგვით, ან დაზიანებით. ამასთან, სახმელეთო ამანათი დაზიანებულად მიიჩნევა მხოლოდ მისი გარე შეფუთვის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში.

7.1.2. გზავნილი ითვლება დაკარგულად, თუ აღნიშნული ფაქტი დადასტურებულია საქართველოს ფოსტის აგენტის მიერ ან თუ სახმელეთო ამანათის  შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა მისი გაგზავნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის  განმავლობაში.

7.1.3.საქართველოს ფოსტაარ აგებს პასუხს საბაჟო ორგანოების მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამ ორგანოს მიერ იქნება მიღებული საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული გზავნილების მიმართ.

7.1.4. საქართველოს ფოსტისპასუხისმგებლობა ასევე გამოირიცხება:

Ø დაუძლეველი ძალით გამოწვეული გარემოებების  დადგომის შემთხვევაში;

Ø შემთხვევებში, როცასაქართველოს ფოსტასარ შეუძლია განახორციელოს გზავნილების აღრიცხვა, სამსახურეობრივი დოკუმენტების დაუძლეველი ძალის  შედეგად  განადგურების გამო;

Ø თუ გზავნილის დაკარგვა, მისი შიგთავსის არარსებობა გამოწვეულია გამგზავნის ბრალით ან დაუდევრობით (მათ შორის არასათანადო შეფუთვით), ან შიგთავსის  თვისებებით;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომელიც შეიცავს  გასაგზავნად აკრძალულ საგნებს;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომლის გაგზავნაც დაშვებულია მხოლოდ განსაკუთრებული პირობით (მაგ. თუ სახმელეთო ამანათი შეფუთული უნდა იყოს განსაზღვრული სახით), ასეთი პირობის დაუცველობის შემთხვევაში.

Ø მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, სახელმწიფო ორგანოების მიერ   სახმელეთო ამანათის დაკავების, განადგურების  ან მისი კონფისკაციის შემთხვევაში;

Ø თუ ანაზღაურების მიღების მიზნით გამგზავნი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებს;

Ø თუ მომხმარებელმა რეკლამაციით არ მიმართასაქართველოს ფოსტასსახმელეთო ამანათის გაგზავნის დღის მომდევნო დღიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში;

7.1.     5. სახმელეთო ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტაგამგზავნს უნაზღაურებს გადახდილი ტრანსპორტირების საფასურს, აგრეთვე არაუმეტეს 1 ლარს თითოეულ კილოგრამზე.

7.1.   6. სახმელეთო ამანათის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით

7.1.    7.  სახმელეთო ამანათის დაზიანებულად მიჩნევის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება სახმელეთო ამანათის დაზიანებულ/დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით

       7.2. გამგზავნის პასუხისმგებლობა

   7.2.1. გამგზავნი მატერიალურად პასუხისმგებელია იმ ზარალზე, რომელიც მიადგებასაქართველოს ფოსტას“- აკრძალული ნივთის გაგზავნის, ან სახმელეთო ამანათის არასათანადოდ შეფუთვის გამო.

7.2.   8. ქვეყნის დატოვებამდე  ამანათში  აკრძალული ნივთის, ან მისი არასათანადო შეფუთვის აღმოჩენის შემთხვევაში, გამგზავნი იხდის პირგასამტეხლოს - სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გამგზავნს გზავნილი უკან არ უბრუნდება. თუ გაგზავნის ღირებულება გადახდილია, მისი უკან დაბრუნებისთვის (პირგასამტეხლოს გამოკლებით),  გამგზავნი ავსებს რეკლამაციის განაცხადს, რომელიც იმავე დღეს იგზავნება ხარისხის მართვის    დეპარტამენტში და შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გაიცემა თანხა მომხმარებელზე.

 

8. დასკვნითი დებულებები

 

8.1.  თუ ამ დოკუმენტის რომელიმე დებულება ბათილია, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი დოკუმენტის ბათილობას. ამ შემთხვევაში დოკუმენტის დარჩენილი დებულებები მოქმედებს ბათილი დებულების გარეშე.

8.2.  ყველა საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე დოკუმენტით,  რეგულირდება საქართველოს ფოსტის მიერ დამტკიცებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოთი.

8.3.  ამ დოკუმენტში შეტანილი ყველა ცვლილება და დამატება (გარდა წინამდებარე დოკუმენტის 8.4 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა) ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერის დღიდან, თუ ცვლილებისა და დამატებების დოკუმენტი თავად არ შეიცავს მითითებას მისი ძალაში უფრო გვიანი თარიღით შესვლის შესახებ.

8.4. ცვლილება წინამდებარე დოკუმენტის დანართ #1-სა და დანართ#2-ში ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტა“- ვებ-გვერდზე განთავსების დღიდან და არ საჭიროებსსაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერას.

8.5.  ამ დოკუმენტის  მუხლებს სათაურები წამძღვარებული აქვთ დოკუმენტის ტექსტით სარგებლობის გასაადვილებლად და ისინი მხედველობაში არ მიიღებიან როგორც ამ დოკუმენტის რაიმე დებულების განმსაზღვრელნი, შემცვლელნი ან განმარტავნი.

 

დანართი #1
სახმელეთო ამანათის ჩაბარების ვადები


განმარტება: ჩაბარების ვადების ათვლა იწყება სახმელეთო ამანათის „საქართველოს ფოსტისთვის“  გადაცემის შემდეგ დამდგარი პირველი ორშაბათიდან.

საბერძნეთი

ქალაქი

ჩაბარების ვადა

                                       ათენი

5-6 კალენდარული დღე

                                   თესალონიკი

7-8 კალენდარული დღე

                                      კალამატა

7-8 კალენდარული დღე

 

  

ესპანეთი

ქალაქი

ჩაბარების ვადა

                                      ბარსელონა

10 კალენდარული დღე

                                      მადრიდი

14 კალენდარული დღე

                                       ვალენსია

14 კალენდარული დღე

 

იტალია

ქალაქი

ჩაბარების ვადა

                      ბარი,  რეჯიო კალაბრია

8 კალენდარული დღე

                რეჯიო ემილია,  ნეაპოლი,  რომი

10 კალენდარული დღე

           მონტოვა,  პრატო,  ფლორენცია,  ბოლონია, მოდენა,  ემპოლი,  პიზა,  ლივორნო,  სალერნო, ვენეცია, უდინე, ტრიესტე.

 

14 კალენდარული დღე

 

დანართი #2

“საქართველოს ფოსტის“ აგენტების და გზავნილების გაცემის პუნქტების მისამართები და სამუშაო საათები ქვეყნების მიხედვით

 

 

1. საბერძნეთი

 
          N.
               ქალაქი
                    მისამართი
       საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
          1
ათენი  
        Omonia - Geraniou # 44,
        (ძირითადი ოფისი)
        Tel: 210 52 41 849 / 694 0000 377 / 699 35 01 515
     2
ათენი
         Kipseli 11361, Sikinou #6
        Tel: 210 86 47 705/ 6948325465
    3
ათენი
        Pagkrati - Damareos #43
        Tel: 215 52 55 145 
    4
ათენი
         Alkiviadou #89
        Tel: 210 82 21 444
     5
ათენი
         Ambelokipi - Arkadias #13
        Tel: 699 33 44 448 / 6941603030 / 211 41 50 946
     6
ათენი
          11251, Pipinou #70
        Tel: 210 82 10 172 / 699 52 10 174
     7
ათენი
        15124, Neratziotisis #11
        Tel: 699 69 98 585 / 694 39 19 991 / 2155014368
     8
ათენი
        10446, Aristomenous #94
        Tel: 306 99 55 80 280
     9
თესალონიკი
        57200, Vardari Lagadas #7,
        Tel: 699 454 6425
     10
კალამატა
        Kalamata 24100, Souliou #30
        Tel: +30 272 109 7452 / +30 697 894 5965 / +30     694 921 2386
 
2. ესპანეთი
         N.
           ქალაქი
              მისამართი   
       საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
                    სამუშაო საათები
         1
   ბარსელონა
        C/Espronceda         369_08027bcn,       Sagrera_Navas     
             Tel: 34 632 484 787  
        სამშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
        ოთხშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
         ხუთშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
       პარასკევი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
          შაბათი  - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
         კვირა - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
       ორშაბათი - დასვენების დღე
         2
მადრიდი
        Calle Francisco       del Pino #26, 28021
       Madrid
Tel: 34 631 161 214
Tel: 34 632 484 787
      სამშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
    ოთხშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
    ხუთშაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
      პარასკევი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
         შაბათი - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
     კვირა - 10:00სთ-დან-21:00სთ-მდე;
    ორშაბათი - დასვენების დღე
         3
ვალენსია
       Plaça del Mercat #10, 46001 València
           Tel: 34 602 881 887
          Tel:34 632 484 787
         ყოველ დღე: 10:00სთ-21:00სთ-მდე;
 
2.    იტალია

 

    
                                                                         აგენტის ოფისები
        N.
            ქალაქი
           მისამართი
                        ტელეფონის ნომერი
                  სამუშაო საათები
 
 
         1.
 
 
               ბარი
         Piazza Aldo Moro 35
       Bari 70121 BA Italy
      Tel: 39 080 967 5002      
Tel: 39 380 154 8887
            ყოველ დღე - 08:30 - 20:00სთ-მდე
         Via Michele Garruba, 2270122 Bari BA, Italy.
Tel: 380 656 81 90
Tel: 324 609 18 62
Tel: 389 584 03 09
         ყოველ დღე  - 07:30-20:30სთ-მდე
         
         2
            რეჯო       კალაბრია
       Via Gaspare Del Fosso 29
     Reggio Calabria 89127 RC Italy
Tel: 39 327 361 5985
 
       ყოველ დღე - 09:00 - 20:00სთ-მდე
         
         3
      რეჯო ემილია
      Via Roma, 64/A
     Reggio Emilia 42121 RE Italy
Tel: 39 388 179 0686
ორშაბათი - დასვენება
      სამშაბათი - 11:00 - 17:00სთ-მდე
       ოთხშაბათი - 11:00- 17:00სთ-მდე
ხუთშაბათი - დასვენება
     პარასკევი - 11:00 -17:00სთ-მდე
       შაბათი - 10:00 - 17:00სთ-მდე
       კვირა -09:00- 19:00სთ-მდე
       4
სალერნო
       Salerno 84125, Via Michelangelo Schipa 25
Tel: 39 320 864 0527
             ყოველდღე -08:00 - 20:00სთ-მდე;
                    გზავნილების გაცემის პუნქტები
         N.
ქალაქი
 
       მისამართი
       საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
გზავნილების გაცემის დრო
        1
    ბოლონია
      Statione Autoline, Settember 6, Bologne 40121 BO Italy
Tel: 39 388 179 0686
კვირა - 14:00– 15:00სთ-მდე
         2
   მონტოვა
      Piazza Sordelo, Mantova 46100 MN Italy
Tel: 39 388 179 0686
      ხუთშაბათი - 11:00 - 15:00 სთ-მდე
         3
მოდენა
       Via Bono Da Nonantola 1
   Modena 41121MO
Tel: 39 388 179 0686
კვირა - 16:00 - 17:00სთ-მდე
         4
ნეაპოლი
    Napoli 80139, Piazza Capuana 7
Tel: 39 811 913 3886 
Tel: 39 331 422 3619
        ყოველ დღე  - 08:00სთ-დან - 20:00 სთ-მდე;
         5
          ფლორენცია
      Firenze 50123, Santa Maria Novella. Via Santa Caterina Da Siena
Tel: 39 380 771 3120
Tel: 39 380 585 9596
       ხუთშაბათი - 13: 00სთ-დან - 16:00სთ-მდე 
        კვირა - 11:00სთ-დან - 15:00სთ-მდე
         6
 პრატო
      Prato 59100, Via Ferdinando Tacca 10 / Via Bettino 10
Tel: 39 380 343 1691
        ხუთშაბათი - 13:30სთ-დან -18:00სთ-მდე 
        შაბათი - 14:00სთ-დან - 16:00სთ-მდე
      კვირა - 09:00სთ-დან - 18:00სთ-მდე
         7
რომი
       Roma 00185, Via Cairoli 74
Tel: 39 328 616 4731
Tel: 39 329 024 4317
       სამშაბათი -09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
        ოთხშაბათი - 09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
        ხუთშაბათი - 09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
       პარასკევი - 09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
       შაბათი - 09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
        კვირა- 09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე;
       ორშაბათი - დასვენებისდღე
         8
ემპოლი
      Empoli 50053, Piazza della Vittoria
    Tel: 39 388 824 666
    Tel: 39 328 497 8066
        ხუთშაბათი- 15:00სთ-დან - 18:00სთ-მდე;
        კვირა- 15:00სთ-დან - 18:00სთ-მდე;
        9
პიზა
 
       Pisa 56125, Piazza Vittorio Emanuele II
Tel: 39 388 824 666
Tel:39 328 497 8066
       ხუთშაბათი-  11:00სთ-დან - 14:00სთ-მდე;
 
        10
     ლივორნო
      Piazza Dante Livorno
Tel: 39 388 824 666
Tel: 39 328 497 8066
      კვირა- 11:00სთ-დან - 14:00სთ-მდე;
      11
უდინე
      Udine 33100, Viale Giacomo Leopardi
Tel: 39 328 777 2812
Tel: 39 327 207 0090
       ყოველ დღე - 10:00 სთ-დან - 20:00 სთ-მდე
 
      12
ვენეცია
      Venezia 30174, Interspar Mestre Torino Corso Del Popolo 225/Int 1
Tel: 39 328 777 2812
Tel: 39 327 207 0090
       კვირა -15:00 სთ-დან - 21:00 სთ-მდე
         13
          ტრიესტე
       Trieste 34135, Stazione Trieste Centrale Piazza Della Liberta 8
Tel: 39 328 777 2812
Tel: 39 327 207 0090
          პარასკევი - 09:00 სთ-დან - 15:00 სთ-მდე