ყირგიზეთი

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტობარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირეპაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
  
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
   
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ. მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა : Doorot-Korgon of Ost Region, Kazarman of Jalal-Abad Region 
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ყირგიზეთის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ბეჭდვითი გამოცემები, ხელნაწერები, კლიშე, ნახატები, ფირები, ნეგატივები, ვიდეოკასეტები, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები და დისკები, რომლებიც ზიანს აყენებენ  სახელმწიფოს რეპუტაციას, სოციალურ სისტემას, ტერიტორიულ მთლიანობას, პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, სახელმწიფოს წყობილებას, და მოუწოდებენ ომის, ტერორიზმის, სისასტიკის, ეროვნული და რელიგიური შუღლის, ფაშიზმის და მისი ყველა გამოვლინების (სიონიზმის, ანტისემიტიზმის) გაღვივებისაკენ; პორნოგრაფიული ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები; ქიმიური ნივთიერებანი, რომლებიც განკუთვნილია დაავადების გამომწვევი მიკრობების გასანადგურებლად და საფრთხეს უქმნიან ადამიანების, ცხოველების და ფრინველების სიცოცხლეს; ნიადაგის და გრუნტის წყლების ნიმუშები; მალფუჭებადი პროდუქტები; ცოცხალი ცხოველები და ფრინველები, ფუტკარი, თევზი, სპერმა, კვერცხი ინკუბაციისათვის, თევზის გასამრავლებელი ქვირითი, ქვეწარმავლები, მწერები; ფეტქებადი, მომწამლავი, ადვილად აალებადი და სხვა სახიფათო ნივთიერებანი, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ნივთიერებების ჩათვლით და მოწყობილობები ოპიუმის და ჰაშიშის მოსაწევად; ცეცხლსასროლი (სანადიროს გარდა) იარაღი და მისი ტყვია-წამალი, ცივი იარაღი და თავდასხმისათვის გამოსადეგი ნებისმიერი საგნები (კასტეტები, სტილეტები).  


 
შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები: 
წურბელები, აბრეშუმის ჭია, პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებლები - განკუთვნილნი მეცნიერული შესწავლისათვის, ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლით, ვეტერინარული და საკარანტინო სამსახურების ნებართვით; ნარკოტიკები - ყირგიზეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული ნარკოტიკების კონტროლის მუდმივმოქმედი კომისიის სერტიფიკატით, რომელიც გაიცემა რესპუბლიკიდან ან რესპუბლიკაში ყოველი გადაზიდვისათვის ცალკე, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენ  (ერთს ან რამდენიმე) ნარკოტიკს ეხება იგი: რადიოელექტრონული და მაღალსიხშირული მოწყობილობები (ნებისმიერი სიმძლავრის მიმღები და გადამცემი მოწყობილობები, ნებისმიერი სიმძლავრის მაღალსიხშირული მოწყობილობანი, მაღალსიხშირული ულტრაბგერითი მოწყობილობანი, სამრეწველო, სამეცნიერო და სამედიცინო დანიშნულების გენერატორები); რადიოლოკაციის მოწყობილობები ტრანპორტის მოძრაობის სიჩქარის გასაზომად - რადარები - ყირგიზეთის რესპუბლიკის კავშირგაბმულობის სამინისტროს ნებართვით; თესლი, სანერგე მასალა, ჰერბარიუმები, ახალი ხილი და ბოსტნეული - ყირგიზეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცენარეების კარანტინის მთავარი სახელმწიფო ინსპექციის ნებართვით. 
 

 

სამისამართო იარლიყის შესაბამის ველში უნდა მიეთითოს ადრესატის ტელეფონის ნომერი