უნგრეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება უნგრეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
აღმგზნები ესენციები,  სასმელები და  სუნამოები მეთილის სპირტით; სვიას, ალაოს და სხვა მსგავსი ნივთიერებებისგან დამზადებული პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ლუდის წარმოებაში; ალუმინისგან ან სულემით გაჟღენთილი ქაღალდისაგან დამზადებული თმების დასახვევი საშუალებები; ხელოვნური მინერალური წყლები, სელტერის წყლის გარდა; ასანთი; კონსერვები თეთრი თუნუქის ქილებში, ჰერმეტულად დახურული; ახალი ან  გაუქმებული მარკები; ფორთოხალი და მანდარინი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ნიადაგი; მცენარეები; ბეჭდვითი გამოცემები, ფილმები, მაგნიტოფონის ლენტები, ფოტოსურათები, რომლებიც ზიანს აყენებენ ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს; რადიომიმღებები და რადიოგადამცემები; ნარკოტიკული ნივთიერებები; ფსიქოტროპული ნივთიერებები; საწამლავები და შხამები;  მედიკამენტები და ხალხის სამკურნალო სხვა საშუალებები; ცხოველური წარმოშობის მასალები; ცხოველური წარმოშობის სხვა მასალები, რომლებსაც შეუძლიათ გაავრცელონ ცხოველთა დაავადებები; გაზის პისტოლეტების პატრონები და თავდაცვისათვის საჭირო გაზის სხვა ამომფრქვევლები; თავდასხმისათვის  გამოსაყენებელი საშუალებები (კასტეტები, ზამბარიანი დანები, რეზინის ხელკეტები და სხვა); კერძო პირებისათვის განკუთვნილი გადასამრავლებელი აპარატები; ფორინტის (უნგრეთის ეროვნული ვალუტის) ბანკნოტები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ვეტერინარული ვაქცინები, მცენარეთა დაცვის პრეპარატები - კვებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ნებართვით; მინერალური წყლები, სამკურნალო ტალახი, სამკურნალო მარილების სპეციალური ნაერთები - უნგრეთის მრეწველობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროების ნებართვით; ცოცხალი მცენარეები და მათი თესლი, კარტოფილი, ბოსტნეული და ხილი, ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - სანიტარული მოწმობით; თამბაქო და თამბაქოს თესლი, ღვინის სპირტი, სპირტზე დამზადებული საღებავები, მეთილის სპირტი, ლუდი, ხილის წვენი, ლიქიორი, რომი, არაყი, ნიკოტინი და სანთებელას ქვები - უნგრეთის საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; წითელი წიწაკა ყველანაირი სახით - ქიმიური ანალიზის ჩატარების შესახებ ლაბორატორიული მოწმობით; იარაღი - უნგრეთის შინაგან სამინისტროს ნებართვით; ნარკოტიკები, შრატები, ვაქცინები და მედიკამენტები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; რადიომიმღებები, რადიოგადამცემები - კავშირგაბმულობის სამინისტროს ნებართვით; ფილმები - უნგრეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს ნებართვით.

უნგრეთში მცხოვრებ ყველა პიროვნებას შეუძლია თვეში ერთხელ მიიღოს ქვემოთჩამოთვლილი ნივთების ამანათები 10 კგ-მდე წონით. ცხრილში მოცემულია ნივთების მაქსიმალური რაოდენობა, თუ გზავნილებათა შიგთავსი აღემატება მოცემულ რაოდენობას  მაშინ ნამატზე გადაიხდება ბაჟი საქონლის ღირებულების 100%-ის ოდენობით. ზოგიერთ შემთხვევაში ამანათი უბრუნდება გამომგზავნს ან გადაიგზავნება  თანმდევ მისამართზე.