არგენტინა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 1200 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1200 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება არგენტინის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; ქერელი; კანიფოლი; ცვილი; ცოცხალი ცხოველები, ფუტკრის, წურბელების, აბრეშუმის ჭიის გარდა, აგეთვე პარაზიტები და მავნე მწერების გამადგურებელები, რომლებიც განკუთვნილნი არიან ამ მწერების კონტროლისათვის და ოფიციალურ ორგანიზაციებს შორის გაცვლისათვის (ფუტკარს უნდა ახლდეს გზავნილების მიმღებ ქვეყანაში აკრედიტებული არგენტინის კონსულის მიერ ვიზადასმული სანიტარული სერტიფიკატი); შინშილა და ვიკუნია; სიმინდი ან მისი ნაწილები ტაროებად; ყვავილები; პიკრინის მჟავა; ნატრიუმის მჟავა; მარილის მჟავა; კარბოლმჟავა, რძის, ფტორის, ძმრის, ხის, ჭიანჭველას მჟავები; ალდეგიდი, ამიაკი ხსნარში; მინერალური სასუქი; გუდრონი; მინერალური ან მცენარეული ფისი; გამომწვარი შაქარი; ბენზოლი; ლაქი; ბარიუმის ორჟანგი; კალციუმის ნახშირბადული ნაერთი; ნატურალური კაუჩუკი; ქლორიდული ნატრიუმი ან კალიუმი;  გუდრონის ბაგირი; ნავთობზე ან ტერპენტინის ზეთზე დამზადებული თხევადი საღებავები; არაყი; ტერპენტინის ზეთი; შალის ბამბა, მინერალური ზეთები; ნახშირბადის მჟავე მარილი; მცენარეთა ულვაში; ცხიმები; გლუკოზა; გლიცერინი; თამბაქო ფუთებში, შეკვრაში; გოგირდზე დამზადებული მელანი; რეზინით გაჟღენთილი მუშამბა; ტალკი პაკეტებში; ხსნარები ან ალკოჰოლური ნაყინი; მაგნეზიის სანთლები; სამედიცინო პრეპარატი - "ფრიდმანის ვაქცინა"; მცენარეები და ბანანის ხეების, გუავის, სორგოს ყლორტები; იარაღი, სამხედრო აღჭურვილობა; ქიმიური პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერებების წარმოებისას; ბენგალის ცეცხლი ფეიერვერკებისათვის; ქერელის გვარლი; კანაფი; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; პარაფინი; საავტორო უფლებების დამრღვევი სამეცნიერო, ლიტერატურული და  მხატვრული ნაწარმოებები; სპირტი; ფისით გაჟღენთილი კორპის ნაფხვენი; ასფალტი; გოგირდი; ქაფური; ჯვალო; კირი; ხის ნახშირი ფხვნილის სახით; ქვის ნახშირი ან კოქსი; ეთერის ყველა სახეობა; გაზი და გაზოლინი; გუანო, ჯუთი; ჭიანჭველების გასანადგურებელი ფხვნილი; ნავთი; დაფხვნილი ლუქი; გვარჯილა; საბანკო ბილეთები; ძვირფასეულობა; ლატარიის ბილეთები; პალმის ბოჭკო; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად, პირობითად დაშვებული საგნები:

ნახმარი თეთრეული და ტანსაცმელი - სანიტარული სადგურების მიერ ჩატარებული დეზინფექციის შესახებ ცნობის საფუძველზე; ფული, ფასეულობები, ძვირფასი საგნები, მონეტები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებებით; ოპიუმი, მორფი კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებით - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; თესლი, მხოლოდ ნიმუშების სახით, ყოველი სახეობა წონით არაუმეტეს 200 გრ.-ისა; ვოლტმეტრები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წონისა და ზომის განყოფილების ნებართვით; თუჯი, ინსექტიციდები, რკინა, ქაღალდი და ფოტომგრძნობიარე ფირფიტები, რადიოგრაფიული ფირი, პენიცილინი, ბატარეები და ქლიბები მრეწველობის სამინისტროსთან არსებული ექსპორტისა და იმპორტის დირექციის ნებართვით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები და სუბპროდუქტები - დანიშნულების ქვეყნის სავეტერინარო სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვით.