კოსტა რიკა

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უზნეო ხასიათის საგნები; მონეტები, ოქროს და ვერცხლის ზოდები, პლატინა, ძვირფასი ქვები და სხვა ძვირფასი ნივთები; ლატარიის ბილეთები; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები; ცოცხალი ცხოველები და მცენარეები; მატყლის მომცემი ცხოველები, ფრინველები; მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი; ფრინველი; მავნე პარაზიტებიანი ხილი ან თესლი; გაფუჭებული კვების პროდუქტები, საკვები და სასმელი პროდუქტები, რომლებიც ზიანს აყენებენ ჯანმრთელობას; ნიმუშები, რომლებშიც შეიძლება იყოს ბენზორიაზერინი; ორმაგი გრადუირების მქონე ბავშვთა კვების ბოთლები; სამედიცინო ნიმუშები, რომლებიც შეიცავენ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს; ნახმარ ტომრებსა და ტარაში შეფუთული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები; შეუვსებელი ანგარიშები; სისხლი და სისხლის პროდუქტები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; სახიფათო, აალებადი და ფეთქებდი ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ოპიუმი და მისი ალკალოიდები, აგრეთვე კანქვეშა ინექციები  კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; მეორადი მოხმარების საგნები - გამომგზავნი ქვეყნის კომპეტენტური ხელისუფლების მიერ გაცემული დეზინფექციის  სერტიფიკატით; ცივი იარაღი, მცირეკალიბრიანი ცეცხლსასროლი იარაღი - საზოგადოებრივი უშიშროების სამინისტროს ნებართვით.