ისრაელი

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

01.01-06                                          ცოცხალი  ცხოველები  გარდა  ფუტკრისა.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 01.06                                           ფუტკარი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2,1)

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.10                                                ხორცი ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2,1)

 თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

03.01-02                                           მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ახალი  თევზი.

03.04

03.06

03.07

                                        

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    თევზი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2,1).

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები

04.01                                              რძის  პროდუქტები  გარდა  დაკონსერვებული  რძის  ფხვნილისა.

04.03-06

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   დაკონსერვებული  რძის  ფხვნილი, თუ  იგი   ექვემდებარება საკვები

                                                   პროდუქტების  ზოგად  დებულებებს   მე-2  ნაწილში.

04.07                                              შინაური  ფრინველის  კვერცხს  ნაჭუჭით,  უნდა დაერთოს  

                                                  წარმოშობის  ქვეყნის  სახელწოდება.

                                                     ჩასახული  ფრინველის  კვერცხი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1).

 

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.02-03                                           იმპორტი  ექვემდებარება  ვეტერინარულ  კონტროლს.

05.05-05.08

05.11                 0511.10                 ხარის  სპერმა, სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული.

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი

ყვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01-02                                            ბამბის  მცენარე.

06.01-04                                           ტროპიკული და  სუბ-ტროპიკული  მცენარეები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.03-04                                         ტოტები, ფესვები,ფოთლები, მოჭრილი  მცენარეები  და  მათი  ნაწილები

                                                   ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 ).

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

07.01-09                                            მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ბოსტნეული.

 07.03                0703.10-11           ხახვი, ნიორი.

07.09                                                ტროპიკული  და  სუბ-ტროპიკული  ახალი  ბოსტნეული.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01                                                კარტოფილი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 )

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი      ■ აკრძალული  ნივთები

08.03-10                                          მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ხილი. ტროპიკული 

                                                   და  სუბტროპიკული  ახალი  ხილი.

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01-10                                           ახალი  და  მშრალი ხილი ( ჩირი ). კაკალი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 ).

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

09.10                                                 0,5 კგ-მდე  წონის   თითო  სახის  სუნელი. მეტი  წონის 

                                                     გზავნილზე  მოითხოვება  ლიცენზია.

თავი  10    მარცვლოვანები

 სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.08                                                   წიწიბურა (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.07 1207.20                                  სამრეწველო  ბამბის  თესლი (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).

12.11                                                 საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.6).

12.13-14                                           ჩალა  და  თივა (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

13.01-02                                           საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.6).

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

15.17 1517.10                                10%-ზე  მეტი  კარაქის  ცხიმის  შემცველი მარგარინი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.21                                                 ცვილები. იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  2.3

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

16.01-05                                           ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     ხორცის  და  თევზის  პროდუქტები (იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.1).

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

17.01-04                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

18.01-06                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

19.01-05                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი      ■ აკრძალული  ნივთები

20.01-09                                          ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

                         2009.60               ყურძნის  წვენი  გეოგრაფიული  სახელის  გარეშე .

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.08                                              კაკალი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები

21.01-06                                         ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                     2106.90                 ვიტამინები, მინერალური  და  საკვები  დანამატები  ამ  პუნქტიდან,

                                                 თიოთოელი  სახეობა  100 გრ.-მდე  ან  1  შეკვრა. მეტ  რაოდენობაზე

                                                 მოითხოვება  ლიცენზია.

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

გეოგრაფიული  სახელის  გარეშე  გაგზავნილი  ღვინო  და  ღვინის  ნაწარმი.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.04                                               ღვინო  და  ალკოჰოლური  სასმელი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.4).

22.08

22.07               2207.20                დენატურირებული  ალკოჰოლური  სასმელი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.4).

22.08             2208.30                ვისკი. იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.4.

 

თავი 23     ნარჩენები  და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23.01                   2301.10               ფქვილი და  ხორცის სტელაჟები ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.5).

23.09                                                 ცხოველის  საკვები  ნაწარმი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.5).

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

                                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

25.05                                                  სილა

25.08                                                  მიწა

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება 

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

                                              ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29.05                                                 საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.6).

29.21-22

29.24-25

29.32-34

29.39

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01-02                                            მიკროორგანიზმები, სოკოვანი  კულტურები, ვირუსები და  მიკრობები

                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.6 ).

30.03-04                                            წამლები  შეიძლება  გაიგზავნოს  რეცეპტით.

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

31.01                                                 ორგანული სასუქები  და  კომპოსტი.

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                              ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები

36.05                                              თეთრი  და ყვითელი  ფოსფორით  დამზადებული  ასანთი.

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

37.06                                                 უხამსი  შინაარსის  ფილმები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  საცენზურო  კომიტეტის  მიერ  დამტკიცებული  კინემატოგრაფიის  ფილმები.

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

38.08                                                 ინსექტიციდები, რომელიც  ტოვებს აქტიურ   ფენას

                                                      ნამკურნალევ ზედაპირზე.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     ინსექტიციდები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.7 ).

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-03                                            ბეწვი და  ტყავი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 ).

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

43.01                                                ბეწვეული ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 ).

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

44.21                                                 მეორადი   სკა  და  მეფუტკრეობის  მასალები.

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

48.20                                                 მეორადი   სკა  და  მეფუტკრეობის  მასალები.

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

49.07                                                ყალბი  და  იმიტირებული   ბანკნოტები, მონეტები  და 

                                                    საფოსტო  მარკები.

49.11                                               უხამსი   შინაარსის  მქონე  პუბლიკაციები  ან  ფერწერის  ნიმუშები. ზედდებულად  გამოსაყენებელი  ცარიელი  ფორმები. ლატარიის  ბილეთები  და  ლატარიის  სარეკლამო  დოკუმენტები.

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

                                          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

51.01-05                                   შალი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1 ).

თავი  52   ბამბა 

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვებათავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

63.05                                                 მეორად  ტომრები  მცენარეული  პროდუქტების  დასაფასოებლად.

63.09                                            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      კომერციული  მიზნით  გაგზავნილი  მეორადი  ტანსაცმელი, ჯანმრთელობის  სამინისტროს  ავტორიზაციით.

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

70.17                   7017.90                ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  ლიცენზირებული  არყის

                                                      სახდელი  მოწყობილობა.

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

71.02-03                                           ძვირფასი   ქვები, იმისდა  მიუხედავად  გადამუშავებულია  თუ არა

                                                     ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12).

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

 

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

82.11                                                  მჭრელი  დანები. ბასრი  დანები, რომლის  პირის  სიგრძე

                                                     არ  აღემატება  10სმ-ს.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

82.12                                                 სამართებლის  პირები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10).

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

 

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

84.19                  8419.40                 ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  ლიცენზირებული

                                                    არყის  სახდელი  მოწყობილობა.

84.71                                               კოდირების  მოწყობილობები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 11 ).

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

85.12                                                  პოლიციის  რადარების  მიმღები  მოწყობილობები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

85.25-27                                           უსადენო  ტელეფონები. რადიო  და  ტელე  გადამცემები  და 

                                                    მიმღები  მოწყობილობები

                                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.11 ).

 

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილები; მატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები  ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 87       ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 88      თვითმფრინავების, კოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტები; მათი   ნაწილები   და   აქსესუარები

 

თავი 90    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

 

თავი 93    ყველა  სახის  იარაღი. ცეცხლსასროლი  იარაღი, პისტოლეტი ან  რევოლვერი, ფარი, ხმალი  და  სხვა  ნებისმიერი  ნივთი, რომელიც  შეიცავს  ხმლებს, ფარებს, ტექტონიკურ  იარაღებს  ან  თოფებს- პორტატული   ცეცხლსასროლი  იარაღის  ფისტონი  ან  ვაზნა, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

93.07                                                  ხმალი  და  მსგავსი  ნივთები  ბასრი  პირით.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

93.02-03                                      ცეცხლსასროლი  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალა

                                                    ( იხ.ნაწილი 2 , პუნქტი 2.13).

93.04                                               პოლიციის  დაწესებულებების  მიერ  ავტორიზებული 

                                                   ცრემლსადენი  გაზი .

განყოფილება