ნიკარაგუა

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უზნეო ხასიათის ნივთები; ნიკარაგუაში არარეგისტრირებული ფარმაცევტული საშუალებები; უცნობი შემადგენლობის პრეპარატები და წამლები; ცოცხალი ცხოველები; ასანთი; სატელეგრაფო აპარატები; ლატარიის ბილეთები; სასტვენები; ყალბი ფულის საბეჭდი ხელსაწყოები; გამოსახდელი კუბები; მონეტები, ძვირფასი ლითონები; კომუნისტური პროპაგანდის საშუალებები; ნახმარი ტანსაცმელი და საცვლები; იარაღი და შეიარაღება;  სამუშაო ფორმა; საბანკო ბილეთები და ვალუტა.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი და მისი ალკალოიდები, შპრიცების ნემსები - აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელშეწყობით შემოტანის შემთხვევაში; თოფები და რევოლვერები, სანადირო თოფები, საბრძოლო მასალები - ნიკარაგუას ხელისუფლების ნებართვით; ნახმარი ტომრები - გამომგზავნი ქვეყნის მიერ დეზინფექციის შესახებ გაცემული სერტიფიკატით; ფეთქებადი ნივთიერებები - თუ შეიტანება სამთო მრეწველობის საწარმოების მიერ; სიგარები და სიგარეტები - წარმომავლობის აღნიშვნით.