საფოსტო კალკულატორი

რას აგზავნით
სად აგზავნით
დამატებითი მომსახურება
კალკულაცია

წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომლის შიგთავსიც შეიცავს, როგორც ქაღალდზე დატანილ ბეჭდვით მასალებს, ხელნაწერებს, დოკუმენტებს და ფოტოსურათებს, ასევე ნივთებს, თუ მათი მცირე პაკეტის სტატუსით გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, მსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, მიმღები ქვეყნის ან საქართველოს ფოსტის მიერ დადგენილ წესებს.

 

  • მცირე პაკეტის წონა: 2კგ-მდე (გამონაკლისია 5 კგ-მდე წონის ურღვევი წერილობით კორესპონდენცია);
  • მცირე პაკეტის ზომა: მინიმალური - 90X140 მმ; მაქსიმალური - 240X340 მმ; მაქსიმალური სისქე: 50 მმ;
მიუთითეთ ტიპი
საფოსტო გზავნილი, რომელსაც მისი ფოსტისთვის გადაცემისას არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე
მცირე პაკეტი ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით
მიუთითეთ წონა 0 (კგ) (კგ)
* მაქსიმალური წონა 0 2 კგ 2 კგ
რას აგზავნით
მცირე პაკეტი