მოთხოვნები საერთაშორისო საფოსტო გზავნილის გაგზავნისას