კვიპროსი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ

  

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კვიპროსის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
წურბელა და აბრეშუმის ჭია; გზავნილები, რომლებსაც შეუძლიათ დასვარონ ან დააზიანონ ფოსტის თანამშრომლები ან სხვა საფოსტო გზავნილები და დანადგარები; მონეტები, საბანკო ბილეთები, ქაღალდის ფულის ნიშნები, ფასიანი ქაღალდები, საგზაო ქვითრები; პლატინა, ოქრო და ვერცხლი, ძვირფასი ქვები, სამშვენისები და სხვა ძვირფასი ნივთები; საფოსტო მარკების ან ანგარიშსწორების სხვა ნიშნების შემცველი ბანდეროლები და წერილები; ფეთქებადი, აალებადი ან სხვა მავნე ნივთიერებები; ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; უხამსი და ამორალური ნივთები; ხანჯლები; უხამსი და ამორალური ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები და პუბლიკაციები; ჰაშიში; ინდური კანაფი; რადიოაქტიური ნივთიერებები, თუ გათვალისწინებული არ არის ორმხრივი ხელშეკრულებით; ცოცხალი ცხოველები; კალიის კვერცხები; წურბელა და  აბრეშუმის ჭია; კარტოფილის ბოლქვები, ციტრუსები, ვენახი და ყურძენი, ქიშმიშის გარდა, ახალი ხილი, ყვავილები, მიწა და ქვიშა, კომბოსტო, სოკოები, ნაკელი და სასუქი, ნარეცხი, თხილი, ნუში და მიწის თხილი ნაჭუჭთან ერთად; ყველა სახის იარაღი, პისტოლეტი და კარაბინი; ბეჭდვითი გამოცემები იარაღის დამზადების, გამოყენებისა და შენახვის ინფორმაციით; ფეიერვერკები; ასანთი; მონეტების მსგავსი სამშვენისები, ზარდახშები ძვირფასეულობისათვის; საბანკო ბილეთებისა და კ ქაღალდის ფულის ნიშნების მსგავსი ნივთები; იმ ავტორთა ნაშრომები, რომლებმაც შეატყობინეს საბაჟო სამსახურებს მათი ნაშრომების იმპორტის აკრძალვის შესახებ; ყალბი მარკები და მათი დასამზადებელი კლიშეები, ფირფიტები და სხვა ინსტრუმენტები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ფუტკარი - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლიცენზიით; პარაზიტები და მავნე მწერები, ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლის მიზნით (ნიმუშის სახით) - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლიცენზიით; ძველი ტანსაცმელი და ჩვრები _ ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; შხამები _ ლიცენზიით; ნარკოტიკები _ ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; 7%-იანი ცხიმიანობის რძე _ ჯანდაცვისა და სამედიცინო დეპარტამენტის დირექტორის ლიცენზიით; საქარინი _ ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ფაუნისა და  ფლორის ნიმუშები, რომლებსაც გადაშენება ემუქრებათ; ხორცის პრეპარატები, თევზი, მოლუსკები და კიბოსნაირები _ ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სამინისტროს ნებართვით; ბოსტნეული და თესლი _ საერთაშორისო ფიტოსანიტარული სერტიფიკატით; ცერატონიის ნაყოფი, ბამბა, ფურაჟი, თივა, ჩირი, კანაფის თესლი, თაფლი და მისი შემცველი ნივთიერებები, საოპიუმე ყაყაჩოს თესლი, ნახმარი შესაფუთი მასალა, დასარგავი კარტოფილი _ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით; ცეცხლსასროლი იარაღი,  პისტოლეტები და მათი  ნაწილები, საბრძოლო მასალები _ ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროებისნებართვით; პაპიროსის ქაღალდი _ საბაჟოსა და არაპირდაპირი გადასახადების დეპარტამენტის დირექტორის ლიცენზიით. თამბაქოს და სიგარეტის დასამზადებელი მანქანები და  აქსესუარები _ მართვის დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით; კინოფილმები და დაუმუშავებელი ცელულოიდი _ შესაბამისი შეფუთვითა და კინემატოგრაფის ცენზურის საბჭოს ლიცენზიით.