ზამბია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტობარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირეპაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
  
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 30 SDR**
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
   
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 400 SDR**
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, არ ემსახურება Some countryside locations, Certaines localites de campagne
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ზამბიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; ფითილი; უხამსი და ამორალური სახიათის საგნები;საფოსტო მარკები, საფოსტო ბარათები ბრჭყვიალებით; აღმგზნები საშუალებები; ლატარიების საკუთნო; რადიოაქტიურო ნივთიერებანი; პროპაგანდისტური ხასიათის გამოცემები; ინდური კანაფი; ალკოჰოლური სასამელები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეები; იარაღი; ტყვია-წამალი; ყალბი ფული; მონეტები, საბანკო ბილეთებიან სხვა ფასეულობანი წარმომდგენზე; პლატინას, ოქროს ან ვერცხლის ნაკეთობანი ან ეს ლითონები დაუმუშავებელი სახით, ძვირფასი ქვები, საიუველირო ნაწარმი და სხვა ძვირფასი საგნები; პატიმრების მიერ დამზადებული საგნები; ფასეულობანი; სახიფათო ნივთიერებანი; სიგარები; თამბაქო; ხალიჩები; ტანსაცმელი; ხელთათმანები; თესლი; ბეწვეული; ქალის წინდები; მაქმანი; მაუდი; ტრიკოტაჟი; ღინღლი; ქალის მოსახვევი; დანები; ტუალეტის აღჭურვილობანი; სასარაჯო ნაკეთობანი; წიგნები; სათამაშო ბანქო; საათები; ფინჯნები; მედალიონები; ბიჟუტერია; სპორტული ინვენტარი.
 

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

მედიკამენტები - ზამბიის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია, წურბელები და მწერების გამანადგურებლები - ნიმუშების სახით ოფიციალურად აღიარებულ ინსტრუმენტებს შორის გასაცვლელად; სითხეები ანალიზებისათვის, პათოლოგიური ნივთიერებები - დამისამართებული ოფიციალურად აღიარებულ ლაბორატორიებზე ან სამედიცინო ინსტიტუტზე; იარაღი - ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრატურის თანხმობით; ვეტერინარული დაავადებების საწინააღმდეგო  წამლები - მხოლოდ მედიკამენტებისა და ფარმაცევტების მისამართით; ვირუსები, ვაქცინები, შრატები, ნარკოტიკები, პათოგენური მიკროორგანიზმები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; მცენარეები - სოფლის მეურნეობის დირექტორის ნებართვით; სანადირო ნადავლი - შესაბამისი ორგანიზაციის დირექტორის ნებართვით; სირაქლემას ბუმბული _ გადაიგზავნება, როგორც ტანსაცმლის აქსესუარი; ფილმები - სპეციალური შეფუთვით - უნდა შეიფუთოს თუნუქის კოლოფებში, რომლებიც უნდა მოთავსდნენ მყარ ხის ყუთებში, აღნიშვნით "ფილმი".


შენიშვნა: 
დაშვებულია ამანათების მიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებით.