აზერბაიჯანი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
(გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)

დაზღვევის
 მაქსიმალური ზღვარი:
 2000 SDR** 
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
   
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 2000 SDR**
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
 
 *დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
 

 

 

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Hadrud, Jabrayil, Gubadly, Zangilan, Lachin, Kelbajar, Agdere, Agdam, Khojavend, Fizuli, Susha, Khankendi, Khojaly, Asgeran
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება აზერბაიჯანის ოფიციალურ  წყაროს

 

 

ნაწილი  I:

საგნები, რომლის იმპორტი (ან ტრანზიტი) აკრძალულია ან დაშვებულია გარკვეული პირობით

 

 

პარაგრაფი I

 

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი1

 

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

01.01-01.06

 

ცხოველები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვეტერინარული სამსახურის ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი2

 

 

ხორცი და საკვებად განკუთვნილი საქონლის შიგნეულობა ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

02.01-02.10

 

ცხოველური წარმოშობის ნედლეული და ნედლი პროდუქტები, სახლში დამზადებული სოსისები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვეტერინარული სამსახურის ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი3

 

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და  წყლის სხვა უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

03.01-03.07

 

თევზის პროდუქტები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვეტერინარული სამსახურის ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი 4

 

 

რძის პროდუქტები; ფრინველის კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01-04.10

 

რძის პროდუქტები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვეტერინარული სამსახურის ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი 5

 

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

05.01-05.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი II

 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი 6

 

 

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

06.01-06.04

 

მცენარეები, მცენარეთა კარანტინზე პასუხისმგებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი7

 

 

საკვები ბოსტნეულობა და რიგი ფესვები და ბოლქვები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

07.01-07.14

 

მცენარეული წარმოშობის ნედლეული, მცენარეთა კარანტინზე პასუხისმგებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

 

თავი8

 

 

საკვები ხილი და ნიგოზი/კაკალი; ციტრუსოვანი ხილის ან ნესვის ქერქი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

08.01-08.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი9

 

 

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

09.01-09.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი10

 

 

პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

10.01-10.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი11

სასაქონლო

პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

11.01-11.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი12

 

 

 ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

12.01-12.12

 

თესლები და მცენარეები, მხოლოდ და მხოლოდ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცენარეთა  კარანტინის სახემლმწიფო ინსპექციის.

 

თავი13

 

 

ბუნებრივი ლაქი; ხის წებო, და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

13.01-13.02

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი14

 

 

 მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

14.01-14.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი III

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.

 

 

 

 

თავი15

 

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

15.01-15.22

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი IV

 

 მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

 

 

 

თავი16

 

 

 ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა

პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

16.01-16.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი17

 

 

შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

17.01-17.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი18

 

 

კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

18.01-18.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი19

 

 

პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

19.01-19.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი20

 

 

ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

20.01-20.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი21

 

 

 სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

21.01-21.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი22

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

HS კოდი

 

სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

22.01-22.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი23

 

 

ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

23.01-23.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი24

 

 

თამბაქო და თამბაქოს  შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

24.01-24.03

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი V

 

მინერალები

 

თავი25

 

 

მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

25.01-25.30

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი26

 

 

მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

26.01-26.21

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი27

 

 

მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

27.01-27.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი VI

 

ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28

 

 

არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

28.44-28.45

 

რადიოაქტიური მასალები

 

თავი29

 

 

ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

29.01-29.03

 

ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; საგნები, რომლებიც გამოიყენება მათ მოსახმარად

 

. .

 

თავი30

 

 

ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.03-30.06

 

მედიკამენტები პირადი საჭიროებისთვის იმპორტისას  საჭირო აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვა. მედიკამენტებისა და ვიტამინების პრეპარატების შემთხვევაში საჭიროა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვა.

 

 

თავი31

 

 

სასუქები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

31.01-31.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი32

 

 

სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები; მელანი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

32.01-32.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

თავი33

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

33.01-33.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი34

 

 

საპონი, ორგანული ზედაპირულ აქტიური ნივთიერებები, სარეცხი პრეპარატები, საპოხი პრეპარატები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, მაპრიალებელი ან მასუფთავებელი პრეპარატები, სანთლები და სხვა მსგავსი საგნები, სანთლები, მოდელირების პასტები, დენტალური ცვილები და დენტალური პრეპარატები, რომლებიც მზადდება თაბაშირის საფუძველზე.

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

34.01-34.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი35

 

 

სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

35.01-35.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი36

 

 

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

36.02

3602.00

ფეთქებადი ნივთიერებები.

 

თავი37

 

 

ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

37.06

 

ამორალობის, ძალადობისა და ტერორის ხელშემწყობი ფილმები. ფილმები, რომლებიც შეიცავს ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური ფეთქებადი ნივთიერებებისა და იარაღისა და საბრძოლო მასალის დამზადების ტექნოლოგიებს.

 

თავი 38

 

 

სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

38.01-38.25

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი VII

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული საგნები; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი 39

 

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

39.01-39.26

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი 40

 

 

რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

40.01-40.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

 

პარაგრაფი VIII

 

დაუმუშავებელი ტყავები და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭი კედგუტისა)

 

თავი 41

 

 

დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

41.01-41.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი 42

 

 

ტყავის საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები.

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

42.01-42.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი 43

 

 

ბეწვის ტყავი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

43.01-43.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

 

 

პარაგრაფი IX                 ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმიbasketware and wickerwork

 

თავი 44                    ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

44.01-44.21                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 45                    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

45.01-45.04                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 46                     ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

46.01-46.02                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი X                     ხის მასა ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური ნივთიერება; ნარჩენები ან ქაღალდის     მაკულატურა ან მუყაო და მათგან დამზადებული საგნები.

 

 

თავი 47                     ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

47.01-47.07                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 48                    ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

48.01-48.23                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 49                    ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები


49.11            4911.10-

4911.99


ბეჭდვითი მედია, რომელიც ხელს უწყობს ამორალობას, ძალადობას და ტერორს. ბეჭდვითი მედია რომელიც შეიცავს ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური და ფეთქებადი ნივთიერებების, იარაღისა და საბრძოლო მასალების წარმოების ტექნოლოგიას.


პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი 50                    აბრეშუმი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

50.01-50.07                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 51                    შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

51.01-51.13                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 52                    ბამბა

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

52.01-52.12                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 53                     სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

53.01-53.11                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 54

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები; ზოლები და მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის მასალა

54.01-54.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი55

 

 

ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

55.01-55.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი 56

 

 

 ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

56.01-56.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი 57

 

 

   ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

57.01-57.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი58

 

 

     სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები გასაწყობი; ნაქარგები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

58.01-58.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი59

 

 

გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

59.01-59.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი60

 

 

ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

60.01-60.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი61

 

 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და  მათი  აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

61.01-61.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი62

 

 

არა  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

62.01-62.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი63

 

 

 სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

63.01-63.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XII

 

ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

 

 

 

 

 

 

თავი64

 

 

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

64.01-64.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი65

 

 

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

65.01-65.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი66

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები,   ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი  ნაწილები

66.01-66.03

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი67

 

 

დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

67.01-67.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XIII

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული პროდუქტები

XIII

 

მინა და მინის ნაწარმი

 

თავი68

 

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

68.01-68.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი69

 

 

კერამიკული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

69.01-69.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი70

 

 

მინა და მინის  ჭურჭელი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

70.01-70.20

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XIV

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტა

 

 

 

 

 

თავი71

 

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე მიმაგრებული ძვირფასი ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

71.01-71.18

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XV

 

 არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72

 

 

რკინა   და  ფოლადი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

72.01-72.29

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი73

 

 

რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

73.01-73.26

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი74

 

 

სპილენძი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

74.01-74.19

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი75

 

 

ნიკელი   და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

75.01-75.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი76

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

  ალუმინი და მისი ნაწარმი

76.01-76.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი77

 

 

 (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

თავი78

 

 

ტყვია  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

78.01-78.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი79

 

 

თუთია და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

79.01-79.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი80

 

 

თუნუქი და მისი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

80.01-80.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი81

 

 

  სხვა კეთილშობილი ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

81.01-81.13

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი82

 

 

არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

82.01-82.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი83

 

 

არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

83.01-83.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XVI

 

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი84

 

 

 ბირთვული რეაქტორები, ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

84.01-84.87

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი85

 

 

ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

85.25-85.26

 

რადიო-ელექტროაკრძალულია მედიისა და მაღალი სიხშირის აპარატები, იმ პირობით თუ ნებართვა გაცემულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფოსტებისა და ტელეკომუნიკაციების სამინისტოს მიერ

პარაგრაფი XVII

 

სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86

 

 

რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

86.01-86.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი87

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

87.01-87.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი88

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

88.01-88.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი89

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

89.01-89.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

 

 

 

 

პარაგრაფი XVIII             ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი90                    ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

90.01-90.33                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი91                    საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

91.01-91.14                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი92                    მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

92.01-92.09                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIX                  იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი93                    იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და  საკუთნოები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

93.01-93.02                 ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალები, მჭრელი,  მჩხვლეტავი იარაღები და სხვა სპეციალურად თავდასხმისთვის ან თავდაცვისთვის შექმნილი საგნები93.04-93.07 (ჯიგვურა, ბებუთი დანა, დამბლის გამომწვევი სითხის შემცველი ტყვიები, და ა.შ.) ასაფეთქებელი ნივთიერებები, საომარი მასალაl.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

93.03                               სანადირო თოფები და მათი ტყვია-წამალი, თუ ნებართვა გაცემულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. 

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                    ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების ფუძეები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი საგნები; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

94.01-94.06                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი95                    სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

95.01-95.08                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

96.14            9614.00    საგნები, რომლებსაც იყენებენ ოპიუმისა და ჰაშიშის მოსაწევად

 

 

პარაგრაფი XXI                   ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                    ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

97.01-97.06                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

 

ნაწილი II:

შესატანი და სატრანზიტო ნივთების დაშვების პირობები

 

 

ბიოლოგიური და ვეტ-პროდუქტები რომელიც გამოიყენება ვეტერინარულ მედიცინაში და ცხოველური თუ მცენარეული წარმოშობის ნედლეულის იმპორტი შესაძლებელია სახელმწიფო ორგანოს იმ კომპეტენტური ვეტერინარული სამსახურის ნებართვის საფუძველზე, რომელიც პასუხისმგებელია მცენარეთა კარანტინზე.

 

 

 

 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

1. საბაჟო დეკლარაციის შედგენა

 

უნდა მომზადდეს ორი CN 23 საბაჟო დეკლარაცია მცირე ზომის  შეფუთვებისა და საფოსტო ამანათებისთვის.

 

2. სხვადასხვა საბაჟო დებულებები

 

საქონლის, რომლის ღირებულება არ აჭარბებს 200 აშშ დოლარს, იმპორტირება შესაძლებელია საბაჟო გადასახადის გარეშე.

საფოსტო გზავნილებისა და ამანათების მაქსიმალური სადაზღვევო ღირებულება 1000 SDR. მაქსიმალური წონის შეზღუდვა ამანათებისთვის 31,5 კგ-ია.  

საგნები, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო მოსაკრებელს შეიძლება არ გაიგზავნოს ჩვეულებრივი ან დაზღვეული წერილის სახით.