დანია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი3475 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა შემდეგი ინდექსებისა: 0100-0970, 3900-3980
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება დანიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცოცხალი ცხოველები; ფუტკარი; კვერცხი; თეთრი ფოსფორის შემცველი ასანთი; უცხოური ლატარიის ბილეთები ან ტირაჟის ნუსხა, აგრევე წინადადებები ასეთი სახის ბილეთების  ყიდვა-გაყიდვის შესახებ; წვრილად დაჭრილი თამბაქო შეფუთვით პაპიროსის ქაღალდის დამატებით; ყველა სახის ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღი თოფის ნაწილების, კონდახიანი მშვილდების, ხანჯლების, ხიშტების,  ზამბარიანი დანების (მათ შორის 12 სმ.-ზე მეტი სიგრძის დანის პირებით), კასტეტების, ხელჯოხების და მათი მსგავსი სამხედრო აღჭურვილობის ჩათვლით; კატალოგები და კალენდრები; თევზის, რძისა და ხორცის პროდუქტები; სანთებელები; სამედიცინო პრეპარატები;  ფიჭა; მცენარეები; ძვლის ფქვილი, მონეტების მსგავსი საგნები; მარკები; ბეჭდები; შტემპელები; პროპაგანდისათვის განკუთვნილი გზავნილები, რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
დანიის ან უცხოური ფასიანი ქაღალდები (აქციები, ობლიგაციები და კუპონები), მონეტები და საბანკო ბილეთები - დანიის ეროვნული ბანკისაგან ადრესატისათვის გაცემული ქვეყანაში შეტანის ნებართვით; ოპიუმის, მორფის, კოკაინისა და სხვა ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი გზავნილები - დანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვით; მცენარეები და მათი ნაწილები, ბოსტნეული ფესვებითურთ, თუ გზავნილებს თან ახლავს მიწოდების ქვეყნის ფიტოპათოლოგიის მიოწმობა; ასანთი - თუ ის შეფუთულია მყარ ხის ან ლითონის ყუთებში; ალკოჰოლური სასმელები - დანიის საბაჟოს ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ნებართვით; კაკალი - დანიის საკვები პროდუქტების საკონტროლო სამსახურის ნებართვით; ტყავი, სპერმა, კარტოფილი - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; სამედიცინო პრეპარატები - მხოლოდ ფარმაცევტების მისამართით; ცელულოიდი და  კინოფირები - ხის ყუთებში; ქიმიური პროდუქტები - გარემოს დაცვის ადმინისტრაციის ნებართვით; ლოგინი - სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული დეზინფექციის ცნობის თანახმად; ბოლქვები - მიწის ინსპექციის სერტიფიკატის თანახმად; ფილმები - შესაბამისი მყარი შეფუთვით.