შვეიცარია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 1000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შვეიცარიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ამორალური ან უხამსი საგნები; აბსენტი ან მისი იმიტაცია; ხელოვნური ან ხილის ღვინოები, აგრეთვე მათ დასამზადებლად საჭირო ნივთიერებები; ფოსფორის ან გოგირდის შემცველი ასანთი; მკვეთრი სუნის მქონე ნივთიერებები(ბრომი, ქლორი და სხვა); ცხენის ხორცი ან მისი შემცველი პროდუქტები; ცოცხალი ან მკვდარი გარეული ფრინველები; მცენარეები ან მცენარეთა ნაწილები, არაევროპული წარმომავლობის კარტოფილი; კომპოსტი (სასუქი) და ნეშომპალა; შეუფუთავი ბუჩქები; ავტომობილები, ავეჯი, ხეები, ინსტრუმენტები და სხვა, რომელთა ერთი განზომილების სიგრძე აღემატება 2,5 მ.-ს; მსხვრევად ტარაში მოთავსებული 10-კგ-ზე მეტი წონის სითხეები; ლატარიის ბილეთები ან მათ გათამაშებასთან დაკავშირებული განცხადებები; კუპონები, სიები ლატარიის ბილეთების სატირაჟო ნომრების მითითებით; დაუმუშავებელი თაფლის სანთელი, ნატურალური ფიჭა; ნარკოტიკები; ხორცის პროდუქტები; ფსიქოტროპული ნივთიერებები; მინიგადამცემი სადგურები და რადარების დეტექტორები; არსებული სახელმწიფო წყობის წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდისტული საშუალებები; ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები; პიროტექნიკური საშუალებები; ფეიერვერკები და სხვა ფეთქებადი ნივთიერებები; ღერბები; დამაზადებელი საწარმოების მარკები; "წითელი ჯვრის" ემბლემები, ან ნებისმიერი ნიშნები რომლებიც გვანან "წითელ ჯვარს" ან "ჟენევის ჯვარს".


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, აგრეთვე მედიცინაში გამოყენებული ვაქცინები და შრატები, რადიოაქტიური ნივთიერებები - შვეიცარიის ჯანმრთელობის დაცვის ფედერალური სამსახურის სპეციალური ნებართვით; კურდღლები, შინაური ფრინველი, გარეული ფრინველის ხორცი, კიბოსნაირი ცხოველები, საკვები მოლუსკები, ან ამ ცხოველთა ხორცი და მისგან დამზადებული საკვები პროდუქტი, ძროხის, ღორის, თხის და ცხვრის ნაწლავები, ასევე თევზის ხორცი - ბერნში განთავსებული შვეიცარიის ფედერალური სამსახურის ნებართვით; დაკონსერვებული ხორცის სოსისები, ცოცხალი ფუტკარი, რომელიც იგზავნება სარკინიგზო ან საავტომობილო გზების მიმდებარე ტერიტორიაზე (გზავნილების წონა არ უნდა აღემატებოდეს 20 კგ.-ს), თუ გააჩნიათ სანიტარული მოწმობა; პარაზიტები და მავნე მწერთა გამანადგურებლები - მხოლოდ ოფიციალურად აღიარებული საწარმოების მისამართით; სამხედრო აღჭურვილობა - მხოლოდ ფედერალური სამხედრო ადმინისტრაციის ნებართვით; ყველა სახის მარილები - კომპეტენტური ხელისუფლების მიერ გაცემული ნებართვით; სპირტი - იგზავნება მხოლოდ ალკოჰოლის ფედერალური სამმართველოს მისამართით; სასწორები და ასაწონად და გასაზომად გამოსაყენებელი სხვადასხვა საშუალებები - იგზავნება საბაჟო ხელმძღვანელობის შეხედულებისამებრ; ძვირფასი ლითონების ნაკეთობები იგზავნება ძვირფას ლითონთა კონტროლის  ცენტრალური ბიუროს ნებართვით; ნაღების კარაქი 500 გრ-მდე წონით ერთ გზავნილებით; მწერები, ტკიპები - ფიტოსანიტარიის სამსახურისა ან სოფლის მეურნეობის ფედერალური სამსახურის ნებართვით; საფოსტო მტრედები - სავეტერინარო ოფისისა და ფედერალური სამხედრო დეპარტამენტის გადაცემის საშუალებების ფედერალური სამსახურის ნებართვით; ტყის მცენარეები - ტყეთა დაცვის ფედერალური სამსახურის ნებართვით; კარტოფილი - იგზავნება სოფლის მეურნეობის ფედერალური სამსახურის ნებართვით.


შენიშვნა: შვეიცარიაზე დამისამართებული გზავნილები მიიღება 20 კგ-მდე წონით.