ფინეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ფინეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი, რომელიც შეიცავს თეთრ და ყვითელ ფოსფორს; საზღვარგარეთის და ფინეთის ლატარიის  ბილეთები; საზღვარგარეთის ლატარიის ბილეთების ბეჭდვითი გამოცემები; უხამსი ხასიათის საგნები; "ფესილ", "მირინ"-ის აბები, "იანსენის" ჩაი, პასტორ ჰეიმანის წამლები, კოსმეტიკური პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ პარაფენილენედიამინს, საინექციო ჰერიოპტილი; ტიმოთელასა და წითელი სამყურას თესლი; ფინური წარმოების საგნები; ყველა ალკოჰოლიანი სასმელი: არაყი, ღვინო, ლიქიორი, ლუდი და ა.შ.); რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფიუმი, კოკაინი და სხვა გამაბრუებელი საშუალებები - ნებადართულია შემოსატანად მხოლოდ სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით; რადიოაქტიური ნივთიერებები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საომარი აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვა; სპირტზე დამზადებული მედიკამენტები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სახელმწიფო საბჭოს ან იმ დაწესებულებების ნებართვა, რომლებიც ახორციელებენ ფარმაცევტული საქონლის იმპორტს: დაფქვილი და დაუფქველი მარცვლეული, თესლი, ბოსტნეული, საკვები ძირხვენები, ფურაჟი,   მეფუტკრეობაში გამოსაყენებლად დამზადებული ფიჭა, ხეხილის ხეები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვა; ციანმჟავას მარილი და ციანის სხვა შენაერთები პარაზიტების გასანადგურებლად - სახელმწიფო დაწესებულებების, კომუნალური ორგანიზაციებისა და ექიმების მისამართით, თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სამედიცინო ადმინისტრაციის სპეციალური ნებართვა; ნახმარი თეთრეული - იმ პირობით თუ გავლილი აქვს სანიტარული დამუშავება; ხორცი, ხორცის პროდუქტები, ძუძუმწოვრები, ფრინველები, აგრეთვე დაუმუშავებელი ნაწილები და პროდუქტები მათგან, რძე, ნაღები, ფრინველთა კვერცხი და დაუმუშავებელი პროდუქტები მათგან, აგრეთვე ყველა სახის თევზი, თევზის ქვირითი მეთევზეობისათვის ან თევზებისა და კიბოსნაირთა მოსამრავლებლად - თუ ადრესატს გააჩნია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამედიცინო სამსახურის გენერალური დირექციის ნებართვა; გამოყვანილი ბეწვეულის ნაკეთობები, ცხვრის ტყავის გარდა - ჰერმეტული შეფუთვის შემთხვევაში; მცენარეების გამნადგურებლები - მხოლოდ სამეცნიერო თვალსაზრისით, თუ ადრესატს გააჩნია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვა; შხამები, ფარმაცევტული პროდუქტები - მხოლოდ ფარმაცევტების მისამართით ან პირებისათვის, რომლებსაც აქვთ კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვა; ალმანახები და კალენდრები, ამასთან ყველა სახის პუბლიკაციები, სადაც კალენდარი წარმოადგენს მთავარ ნაწილს - მხოლოდ კომპეტენტურ ხელისუფალთა ნებართვით; ალკოჰოლი - მხოლოდ ნიმუშები; მონეტები, ძვირფასი ლითონები და ქვები - ფინეთის შესაბამისი სამინისტროს ნებართვის შემთხვევაში.