ნიგერი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიწერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 10 000 ლარი
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Dosso-Diffa, Maradi-Tahoua, Zinder-Tillabury
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 5
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 15
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნიგერის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; სპირტიანი სასმელები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საწონები; პორნოგრაფია; ცოცხალი ცხოველები; ბანანი; შაქრის ლერწამი; გიაცინტი; მონეტების დასამზადებელი აპარატები; თევზის კონსერვები; დაუმუშავებელი ალმასები; მარკები და ნიშნები; მედლები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
გრამფირფიტები და პუბლიკაციები არაბულ ენაზე - რესპუბლიკის საკონტროლო კომისიის ნებართვით; გამოსახდელი აპარატები, ალკოჰოლი, ესენციები, საღებავები და ექსტრაქტები ალკოჰოლური სასმელების საწარმოებლად, ნარკოტიკები - ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შეტანაზე ნებართვით; საქარინი - მერის ან ოლქის მეთაურის მიერ გაცემული ქვითრის საფუძველზე; კაკაო - სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებიდან, მექსიკიდან, ანტილის კუნძულებიდან - სერტიფიკატით, ყველა სხვა ადგილებიდან - მთავრობის გადაწყვეტილებით; ბანანი, ყავა - მთავრობის ნებართვით; შაქრის ლერწამი, ბამბა, ციტრუსები, ფინიკის პალმა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; იარაღი, სამხედრო აღჭურვილობა, ფეთქებადი ნივთიერებები  - თავდაცვის სამინისტროს ნებართვით; სიგარეტი - აღნიშვნით “ნიგერში გასაყიდად”; ალკოჰოლი (90 გრადუსიანი) - სპეციალური ნებართვით; დისტილირებული სასმელები - შეტანაზე ლიცენზიით; მინერალური წყლები - მხოლოდ ბოთლებში ჩამოსხმული, მთავრობის ნებართვით; ფილმები სპეციალური შეფუთვით (ლითონის ყუთებით); ცელულოიდი ოქრო - საბაჟო ორგანოების ნებართვით.


შენიშვნა:
1. მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათები;
2. ნიგერიის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო წერილებს, რომელთა 
შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.

 

გარკვევით და სრულად უნდა მიეთითოს ადრესატის მისამართი. მისამართში ასევე უნდა მიეთითოს სტაციონარული ან მობილური ტელეფონის ნომერი, ტელეფაქსის ნომერი, აგრეთვე ელ. ფოსტის მისამართი - თუ ასეთი გააჩნია