ლაოსი

შესატანად აკრძალული საგნები:
მიმოქცევაში გამოუყენებელი ფული, მონეტები, საბანკო ბილეთები, ფასეულობები წარმომდგენზე,  სამოგზაურო ქვითრები, ოქრო, ვერცხლი და მათი ნაკეთობები, ძვირფასი ქვები და სხვა ძვირფასი ნივთები; საქარინი და მისი შემცვლელები; სპირტი და სპირტიანი პროდუქტები; შეუმოწმებელი თერმომეტრები; ოპიუმი; ინდური კანაფის ფოთლები და ყვავილები; ჩასახვის საწინააღმდეგო ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები, წამლები და სხვა ნივთები;  ცხვირიანი სარწყულებლები( საზღვარგარეთული წარმოების); შაქრის ლერწმის, ჩაის და ბამბის მცენარეები, ნაყოფი და თესლი; ხელოვნური თაფლი; სასწორები; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამრეწველო დანიშნულების ქიმიური პროდუქტები, ნარკოტიკები, ელექტრობატარეები და აკუმულატორები, სადენები და ლითონის კაბელი, საბეჭდი მანქანები, მანქანები, ტიპოგრაფიული შრიფტები და საღებავი, ძრავები, ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, რადიოფონური ხელსაწყოები, სამედიცინო, ელექტრული და რადიოელექტრონული აპარატურა, მაგარმერქნიანი ხეები, სპირტი, აცეტონი, გლიცერინი, ლაქი, ფოსფორი, გოგირდი, ფითილი - ლაოსის სამხედრო უწყების ნებართვით.