კანადა

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი        აკრძალული  ნივთები

01.01-01.06                                      ყველა  ცოცხალი  ცხოველი.

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

02.01-02.10                                      ხორცი  და  საკვები  ხორცის  პროდუქტები  ცუდი  სუნით.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     ხორცი  და  საკვები  ხორცის  პროდუქტები  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

03.01-03.07                                     ცუდი  სუნის  მქონე  თევზი  და  კიბოსნაირები, მოლუსკები და

                                                     სხვა  წყლის  ცხოველები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

თევზი და  კიბოსნაირები,მოლუსკები და სხვა  წყლის უხერხემლო ცხოველები(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.10                                  (იხ.ნაწილი  2, პუნქტი 1)

თავი  5   ნაწილი  2, & 1-ის  ჩამონათვალში  ან   სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.01-05.11                                     ცხოველური  წარმოსობის  სხვა  პროდუქტები, რომლებიც  არ  არის   

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.01-06.04                                  (იხ.  ნაწილი  2, პუნქტი 2)

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01-07.14                                  (იხ.ნაწილი  2, პუნქტი 2)

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01-08.14                                 (იხ. ნაწილი  2, პუნქტი 2)

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

09.01-09.10                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  10    მარცვლოვანები

10.01-10.08                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

11.01-11.09                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01-12.14                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

13.01-13.02                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

14.01-14.04                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01-15.22                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 და 2)

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

16.01-16.05                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-17.04                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

18.01-18.06                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

19.01-19.05                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

20.01-20.09                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

21.01-21.06                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი     

22.01-22.02                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

22.03-22.08                                    ალკოჰოლური  სასმელი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 და 2)

22.09                                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები           

 

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო   HS კოდი  

  23.01-23.07                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები           

                                               აკრძალული  ნივთები

                              2301.20              თევზის  საკვები

23.08                                                მცენარეული  მასალა  და  მცენარეული  ნარჩენი,   მცენარეული ბიოპროდუქტები, მიუხედავდ  იმისა  ბურთულის  ფორმითაა  თუ  ცხოველის  საკვებად  არის  გამოსაყენებელი.

23.09                                               ცხოველის  საკვები  მზა  ნაწარმი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)

 

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

24.01-24.03                                   (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 3)

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 25.05                                                 სილა(ქვიშა).

 25.08                                            მიწა,ნიადაგი.

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

26.01-26.21                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

27.01-27.11                                      მინერალური   საწვავი, საპოხი  მასალა  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები; ბიტუმის  სუბსტანცია (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ).

 

 27.13-27.15                                         მინერალური   საწვავი, საპოხი  მასალა  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები; ბიტუმის  სუბსტანცია (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ).

                                                        უპირობოდ   დაშვებული   საქონელი

27.12                                                 ნავთობის  ჟელე, პარაფინის  ცვილი, მიკრო-კრისტალური  ნავთობის  ცვილი, სავაჭრო  დანიშნულების  ცვილი, ოზოკერტი, მურა  ნახშირი,ტორფი,სხვა  მინერალური  ცვილები  და  მსგავსი  პროდუქტები, რომლებიც  მიღებულია  სინთეზით  ან  სხვა  პროცესით, მიუხედავად  იმისა, ფერადია  თუ არა.

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.01 2801.10                                 ქლორი

28.04 2804.29                                ჰელიუმი, კრიპტონი, ნეონი, ქსენონი

2804.30                                            აზოტი

2804.40                                           ჟანგბადი.თხევადი  ჟანგბადი

2804.70                                          ფოსფორი

2804.80                                          დარიშხანი

28.05                2805.12               კალციუმი

2805.40                                         ვერცხლისწყალი

28.06              2806.10              მარილმჟავა . პერქლორული მჟავა.

                       2806,20             ქლოროსულფური მჟავა.

28,07              2807,00              გოგირდის მჟავა. აჯასპი, აჯასპის ზეთი.

28,08              2808,00             აზოტმჟავა .

28,09              2809,20              ფოსფორის მჟავა .

28.11              2811.11              ჰიდროფტოროვანი  მჟავა .

                       2811,19              პერქლორული  მჟავა . წყალბადის ბრომიდი . წყალბადის ციანიდი .

                                                  ციანმჟავა . გოგირდწყალბადი.

                      2811.21               ნახშირორჟანგი, მშრალი  ყინული

                        2811.29                  აზოტის  პეროქსიდები, აზოტის  ტეტროქსიდები, აზოტის  ოქსიდი

28.12              2812.10                  ფოსფონოგენი, გოგირდის  დიოქსიდი,თიონილის  ქლორიდი

                        2812.90                  ვინულის  ფტორი

28.13              2813.10                 ნახშირბადის  დისულფიდი

28.14              2814.10                  უწყლო  ამიაკი

                        2814.20                  ამონიუმის  ჰიდროქსიდი

28.15              2815.11                  კაუსტიკური  სოდა,  ნატრიუმის  ჰიდროქსიდი

                        2815.20                  კაუსტიკური  კალქვა( პოტაში)

                        2815.30                კალიუმის  ჰიდროქსიდი

28.19              2819.10                 კალიუმის  პეროქსიდი

28.27              2827.39                   ჩვეულებრივი  მჟავა

28.28              2828.90                    კალიუმის  ქლორიდი

28.29              2829.11                   ნატრიუმის  ქლორიდი

                        2829.19                    კალციუმის  ქლორიდი

                        2829.90                    კალიუმის  პერქლორატი, ნატრიუმის  პერქლორატი

28.34              2834.21                    კალიუმის  ნიტრატი

                        2834.29                    ამიაკის  ნიტრატი, სტრონციუმის  ნიტრატი

28.41             2841.61                 პერმანგანატი, კალიუმის  პერმანგანატი

28.42             2842.90                 თუთიის  ამონიუმის  გვარჯილა ( ნიტრიტი)

28.43             2843.21                 ვერცხლის  ნიტრატი

28.47             2847.00                 წყალბადის  ზეჟანგი

28.48             2848.00                 ფოსფინი

28.49             2849.10                 კალციუმის  კარბიდი

28.50             2850.00                 სილანი

28.53             2853.00                 ქლოროსილანი,ციანი ,ციანოგენური  ბრომიდ,

                                                     ციანოგენური  ქლორიდი, თიოფოსგენი

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

29.01              2901.10                   ბუტანი, ნეფტანი, ჰექსანი, ოქტანი, პენტანი

                     2901.21                    ეთილენი

                     2901.29                    აცეტილენი

29.02              2902.20                    ბენზოლი

                    2902.30                     ტოლუოლი

                     2902.41-                     ქსილოლი

                     2902.43                    

                     2902.50                     სტიროლი, მონომერი

29.03              2903.11                       მეთილის  ქლორიდი

                      2903.12                     მეთილენის  ქლორიდი

                      2903.13                     ქლოროფორმი

                      2903.14                     ნახშირბადის  ტეტრაქლორიდი

                      2903.19                     1.1.1.  - ტრიქლოროეთანი

                      2903.21                     ვინილის  ქლორიდი

                      2903.22                    ტრიქლოროეთილენი

                     2903.46                     მეთილბრომიდი

                     2903.61                      ქლორობენზოლი

29.04              2904.20                       ნიტრობენზოლი, ტეტრანიტრომეთანი

                     2904.90                      ქლოროპირცინი

29.05              2905.11                         თხევადი ხის  სპირტი

                      2905.12                      იზოპროპილის  სპირტი

                      2905.14                      ბუტანოლი

29.07               2907.12                      კრეოლი

 29.08            2908.11                    პენტაქლოროფენოლი

                      2908.19                     ქლოროფენატები

                      2908.99                      პიკრინის  მჟავა, ტრინიტროფენოლი

29.09               2909.11                       ეთილის  სპირტი

29.10                2910.20                      პროპილენის  ოქსიდი

29.12                 2912.11                    ფორმალდეჰიდი, ფორმალინი

                        2912.60                   პარაფორმალდეჰიდი

29.14                 2914.11                     აცეტონი

                         2914.12                  მეთილის  სპირტის  კეტონები

                         2914.70                   ბრომაცეტონი, ქლოროაცეტოფენონი

29.15                 2915.21                        ძმარმჟავა, დაკრისტალებული.

                        2915.31                      ეთილის  აცეტატი

                         2915.60                      ვალერიანის  მჟავა

                         2915.90                       დი-აცეტილის  პეროქსიდი, დიფოსგენი

29.16                  2916.32                         ბენზოლის  პეროქსიდი

                         2916.39                       აცეტილ ბენზოლის  პეროქსიდი, ქლორობენზოლის  პეროქსიდი

29.19                 2919.90                          ტეტრაეთილის  პიროფოსფატი

29.20                  2920.19                         მეთილ პართიონის   ნარევი

                         2920.90                       დისენსითირებული(შემცირებული აღქმის მქონე)

                                                             ნიტროგლიცერინი.ნიტროგლიცერინის  შემცველი

                                                             სპირტი(დისენსითირებული), პარათიონის  სითხე.

                                                             ტეტრაეთილის  პიროფოსფატი.

29.21                 2921.41                          ანილინის  ზეთი, თხევადი

29.22                  2922.29                         ცირკონიუმის  პიკრინი

                         2922.49                       EDTA

29.24                  2924.21                         ურეაზა (შარდოვანა  ნიტრატი)

29.25                  2925.21                         ფენილკარბილამინის  ქლორიდი

29.26                  2926.90                        აცეტონიტრილი.ბრომობენზოლის   ციანიდი

 

29.29                  2929.10                       იზოციანიტები.მეთილის  იზოციანიტი. ტოლუოლის

                                                            დილსოციანიტი.

29.30                   2930.20                        მანები.

                             2930.90                        იზოტიოციონატის  აირი. მეკრაპტანი.

29.31                   2931.00                       დიფენილქლორარსინი.ლუიზიტი.მეთილდიქლორარსინი.

    

                                                            ფენილდიქლორარსინი, თხევადი.ტეტრაეთილის  ტყვია.

                                                            ვინილის  ტრიქლოროარსინი.

29.32                   2932.11                       ტეტრაჰიდროფურანი.

29.33                   2933.31                       პირიდინა.

29.34                    2934.90                      დიფენილამინოქლორასინი.

29.39                    2939.91                      სტრიქნინი.

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01-30.06                                 (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი )

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01-31.05                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)

 

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

32.01-32.15                                      აალებადი მასალა.

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

აალებადი მასალა.

პირობითად  დაშვებული  ნივთები

33.01-33.07                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 5)

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

34.01-34.07                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

35.01-35.07                                      აალებადი მასალა.

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

36.01-36.06                                     ასეთი  სახის ყველა   ნივთი.

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

37.01-37.07                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

38.04                    3804.00              თუთქი.

38.05                     3805.10             სკიპიდარი.ფიჭვის  ზეთი.

38.07                   3807.00                კრეოზოტი.ნაფტალინი.

38.08                    3808.50               DDT(დიქლორდიფენილტრიქლოროეთანი).

                                                      ჰექსამეთილ  ტეტრაფოსფატი, თხევადი.

                          3808.91                 ბუზების  საწინააღმდეგო  საშუალებები( ინსექტივიდი).

                                                     ინსექტივიდის  გაზი.ჩრჩილების  საწინააღმდეგო  საშუალებები.

                             3808.92                ფუნგიციდები.

                             3808.93                2, 4-D. ჰერბიციდები.

                             3808.94                 სადეზინფექციო საშუალებები.

                              3808.99               პესტიციდები. როდენტიციდები ( მღრღნელების

                                                      საწინააღმდეგო  საშუალებები).

38.11                    3811.11-               ანტიდეტონატური შენაერთი ( საავტომობილო  საწვავი)

                           3811.19

38.13                    3813.00                 ფეთქებადი  ცეცხლჩამქრობი.

38.14                    3814.00                  Varsol-ი ( ქიმიური  ნივთიერება,გამწმენდი).

38.19                   3819.00                    სამუხრუჭე  სითხე.

38.20                   3820.00                    ანტიფრიზი.

38.23                   3823.19                    ძრავის  დამძრავი  სითხე.ფუზელის  ზეთი.PCB. ჟანგის  ამომყვანი.

                                                         კირი. საწვავის  ნიმუში. აზოტის  ოქსიდის  ნარევი. თეთრი მჟავა.

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

39.01-39.26                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

40.01-40.17                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-41.14                                   (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 6)

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

42.01-42.06                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

  თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

43.01-43.04                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 6)

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

44.01                                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

44.03-44.21

                                                      აკრძალული   ნივთები

44.02                                                 ხის  ნახშირი.

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

45.01-45.04                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

46.01-46.02                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

47.01-47.07                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

48.01-48.23                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

49.01-49.11                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 7)

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

50.01-50.07                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

51.01-51.13                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  52   ბამბა 

52.01-52.12                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

53.01-53.11                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

54.01-54.08                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

55.01-55.16                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

56.01-56.09                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

57.01-57.05                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

58.01-58.11                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

59.01-59.11                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

60.01-60.06                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

61.01-61.17                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

62.01-62.17                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

 

63.01-63.10                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

64.01-64.06                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

65.01-65.07                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

66.01-66.03                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

67.01-67.04                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

68.01-68.15                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

69.01-69.14                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

70.01-70.20                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

71.01-71.18                                (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8)

 განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

72.01-72.29                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

73.11                 7311.00                      აკრძალული   ნივთები

ცარიელი  გაზის ბალონები, რომელთა  შემცველობა  წინასწარ  არის  შემოწმებული.

73.26                                                     ინერტული ბომბები.ბომბები და  სხვა  მოწყობილობები, რომლებიც  ფალსიფიცერებულია, მიუხედავად  იმისა ასეთი  მოწყობილობები  გამიზნულია თუ არა  საჩვენებლად (დემონსტრირებისთვის).

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

74.01-74.19                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

75.01-75.08                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

76.01-76.16                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

 

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

78.01-78.06                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

79.01-79.07                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

80.01-80.07                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

81.01-81.13                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

82.01-82.15                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

83.01-83.11                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

84.12 8412.10                                  სარაკეტო  ძრავები.

84.24 8424.10                                 ცეცხლის  ჩამქრობი  მასალები.

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

85.01-85.48                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების,