კამერუნი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცოცხალი ცხოველები; მონეტები; ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული საგნები; ფეთქებად-საშიში ნივთიერებები, დენთი, საბრძოლო მასალები; ნახმარი ნივთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც გადაიგზავნება სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით, კამერუნის რესპუბლიკის კომისრის ნებართვის მქონე ადრესატისათვის; იარაღი - ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვით.