ირლანდია

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო HS კოდი              აკრძალული ნივთები

01.01-06                                    ყველა ცოცხალი ცხოველები.

                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

01.01-06                                   იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.1.

0106,00                                    იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.2.

 

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

 

სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-10                                 იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.1 და 2.1.3 .

 

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო HS კოდი             აკრძალული ნივთები

03.01-07                                   ცოცხალი თევზი , კიბოსნაირები, მოლუსკები , შხამიანი თევზი ან მათი

                                                  ნაწილები .

                                                  თევზი და ბიოტოქსინის  შემცველი  ზღვის პროდუქტები .

                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                  იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.1.4.

 

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო HS კოდი             აკრძალული ნივთები

04.01-06                                    კარაქი , ნაღები, მარგარინი ან რძე, როცა  ისინი  ფალსიფიცირებულია.

                                                  უნდა  მოხდეს  ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირება . ვრცელდება

                                                  მხოლოდ  არაევროპულ  ქვეყნებზე.

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                  იხ. ნაწილი II , პუნქტი2.1.1 და 2.1.5.

 

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები 

 

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

05.01-11 0511,10                        იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.1.6 .

0511,91

0511,99

 

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.01-04                                      იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.1 .

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები    

07.01-14                                     იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.2 .

 

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01-14       0806.10                იხ.   ნაწილი II , პუნქტი 2.2.3.

                     0808.10

 

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები  

09.01-10          0902.10-          იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი 2.4.

                          0902.40

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები     

10.01-08                                    იხ.  ნაწილი II, პუნქტი 2.2.4.

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

 

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01-14       1213.00                 იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი2.2.6.

                          1214.90

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

 

                                                          ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

                                                       ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01-22                                       იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.1.7

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

16.01-05                                       იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი 2.1.8.

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

17.01-04      1701.11                  იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.2.5.

                      1701.99

                      1702.11-

                      1702.90

                      1703.10-

                      1703.90

თავი 18  კაკაო და კაკაოს  ნაწარმი

                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 20      მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

                                                     ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

                                                      ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

 სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23.01-09                                     იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.1.9

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

24.01-03     2403.99                  იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.5

                                                                 

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

                                                        ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

                                                       ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები; მინერალური   ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

27.01-16      2703.00                   იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.6.

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28,44                                             რადიოაქტიული მასალები . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.17

 

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო HS კოდი                  აკრძალული ნივთები


29.01-34     2922,19                ნარკოტიკული საშუალებები  და ფსიქოტროპული ნივთიერებები .

                     2937,10

                     2937,91

                     2941,10

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხ.  ნაწილი   II, პუნქტი2.1.9.1    და   2.1.9.2.

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

30.01-06                                       ნარკოტიკული საშუალებები  და ფსიქოტროპული ნივთიერებები .

 

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01-06                                      სამედიცინო პროდუქცია. იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.8 და 2.8.1 .

                    3002.10-                  იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.1 .

                    3002,20

                    3006,10

                    3002,30                    იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.2 .

                    3003.10-

                    3003,90

                    3004.10-

                    3004,90

 

თავი 31      სასუქები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები

და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

36.01-06                                        ყველა ასაფეთქებელი ნივთიერება. იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.15 .

                                                       ასანთი . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.9.

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები


38.01-23     3808,10                   იხ.  ნაწილი II , პუნქტი 2.1.9.3 .

                     3808,20

                     3808,30        

                                                           

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

43.01-04       4301,70                   სელაპის   ტყავი .

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.1.2.

 

 

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

44.01-21                                       წიწვოვანი ხე. იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.2.

 

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალა; კალათები და მოწნული ნაწარმი

   ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო HS კოდი                        აკრძალული ნივთები

49.01-02                                               უხამსი   ან  უცენზურო  წიგნი.

                                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                             წიგნები და პერიოდული გამოცემები . იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.11.

                                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

49,07           4907,00                           ყალბი იურიდიული სატენდერო  ბანკნოტები, ბანკის

                                                            კონსოლიდირებული

                                                            ბანკნოტები   და   ფიქტიური მარკები.

49,09                                                    უხამსი  ან უცენზურო ბარათები.

49,11                                                    უხამსი   ან  უცენზურო  ფოტო.

                   4911,99                             ლატარიის ბილეთები , ყალბი   კუპონები  და  ნებისმიერი

                                                             დოკუმენტი,

                                                             რომელიც შეიცავს რაიმე ინფორმაციას   ლატარიის  გათამაშებაზე.

                                                            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

49,11          4911,99                            იხ.ნაწილი II , პუნქტი 2.11.1

 

 

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

სასაქონლო HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

51.01-13                                             მატყლი . იხ. ნაწილი II , პუნქტი 2.1.

თავი  52   ბამბა 

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

71.01-18     7113.11-                       იხ.ნაწილი   II, პუნქტი 2.12.

                     7113.20

                     7114.11-

                    7114.20

                    7118.10-                        იხ.  ნაწილი  II, პუნქტი 2.12.1.

                    7118.90

Section XV Base metals and articles

 

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

სასაქონლო    HS კოდი                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

73,26               7326,20                          ხაფანგები, მახეები ( რკინის და ფოლადის მავთულის ).

იხ. ნაწილი II ,  პუნქტი 2.3

 

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 82    ინსტრუმენტები, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის