ზაირი

შესატანად აკრძალული საგნები:
აბზინდაზე დამზადებული ალკოჰოლური სასმელები; სითხეები და ნივთიერებები, რომლებიც ადვილად თხევადდება; მინის საგნები ან ანალოგიური მსხვრევადი ან ფუჭებადი საგნები; ცოცხალი ცხოველები; ძვირფასი ლითონები; ძვირფასეულობა; ფული; მთავრობის მიერ აკრძალული გაზეთები, პუბლიკაციები, სათამაშო აპარატები, წვრილმანი ნივთების გასაყიდი აპარატები; ნარკოტიკები; აბორტის საშუალებები; სუმბული; პორტუგალური ასანთი; ცელულოიდი; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად, პირობითად დაშვებული საგნები:
დისტილაციის აპარატები; დასატკბობი ნივთიერებები (საქარინი და მსგავსი), მედიკამენტები, მცენარეები - ზაირის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ადრესატზე განსაკუთრებული ნებართვის შემთხვევაში; ნარკოტიკები - სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; მინის საგნები, საღებავი ნივთიერებები, ცოცხალი ფუტკარი და მწერები - სპეციალური შეფუთვით, ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გასაცვლელად; მცენარეები - წარმომავლობის შესახებ სერტიფიკატის სემთხვევაში; კაკაო, ყავა, ბამბა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; სიმინდი - ეკონომიკის სამინისტროს წინასწარი ნებართვით; ფილმები, ცელულოიდი - სპეციალური შეფუთვით; კალიუმის ნიტრატი - ტერიტორიალური ადმინისტრაციის ნებართვით; ოქრო და  ძვირფასი ლითონები - სავალუტო კავშირის ნებართვით.