დიდი ბრიტანეთი

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

01.01-01.06                             ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,   პირობითად  დაშვებული  ნივთების 

                                                 სიაში    ჩამოთვლილის  გარდა.

                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

01.06              0106.90           ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის  ჭია, მავნე  მწერების   პარაზიტები  და

                                              მავნებლები,

                                              ასეთი  მწერების  გასაკონტროლებლად  განსაზღვრული, როგორიცაა

                                              ჭიამაია,

                                              და  დროსოფილიდების  ოჯახის  მწერები   ბიოქიმიური  კვლევებისთვის.

ცოცხალი  ფუტკრების  ტვირთი უნდა  მოიცავდეს  მხოლოდ  დედა  ფუტკარს  და  მათ  თანმხლებ  მუშა  ფუტკრებს;ფუტკრის  მთელი  ოჯახი( დასახლება)  არ  დაიშვება.თითოეულ  ტვირთს  უნდა  ახლდეს  სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს  (DEFRA)  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის  ლიცენზია  და  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  ჯანმრთელობის  ცნობა,  სადაც  მითითებული  იქნება, რომ : (ა) დასახლება, სადაც  ფუტკარი გამრავლდა  შემოწმებულია  და  არ  არის  სისხლის  დაავადების  მატარებელი, (ბ)  თითოეული  ოჯახის  ფუტკრების  მიკროსკოპული  დათვალიერება, რომელიც  ამტკიცებს, რომ არ  არის  აკარინის,ნოსემას,აპიმიასის  და  ვაროასის  ვირუსის  მატარებელი.

ზოგი  სახეობა  შეიძლება   განისაზღვროს  CITES -ით.

თავი 2       ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

 02.01-02.10                            გარკვეული  სახის  ხორცი, ხშირად რომელიც  მიღებულია  არა-შინაური

                                                 სახეობისგან,

                                                და  ზოგჯერ  მოხსენიებული, როგორც  „ გარეული  ცხოველის  ხორცი“, ექვემდებარება მკაცრ  ჯანდაცვით  კონტროლს  და  არ  უნდა  გაიგზავნოს  ფოსტით. ასეთ  ხორცად  მიიჩნევა  გარეული  ცხოველის  ნანადირევი  ხორცი, არ არის  აუცილებელი  იგი  იყოს  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  ხორცი.გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  ხორცი  ინახება  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  საერთაშორისო  ვაჭრობის  პირობებით (CITES)  და  ჯარიმა  ითვალისწინებს  7( შვიდი) წელზე  მეტი  ხნით  პატიმრობას  ან/და  განუსაზღვრელი  ვადით  საურავის  დაკისრებას.

ასეთი  ხორცი  შეიძლება   იყოს   პრიმატების ( მაგ. გორილა), ვეშაპის,დელფინის, ზღვის  ღორის, დიუგონის( ზღვის  ძუძუმწოვარი სირენების  რიგისა), ლამანტების ( ზღვის  ძროხები), გველის  და  კუს.

                                               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                               ხორცი, გულღვიძლი  და  ხორცის  პროდუქტები  და  ხარის, ცხვრის,თხის,ღორის  და  ცხენის  სხვადასხვა  სახეობების   ცხოველური  პროდუქტები ( მათ შორის  მშრალი  ძეხვი, ცხოველთა  გრაგნილები, ლორი), შინაური  ფრინველის, კურდღლის, ნადირის  ხორცი  ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი  შემოწმების  წესებს- DEFRA

( იხ.ნაწილი 3).

იხ.ნაწილი 2 პუნქტი  2. 1.3

  თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

03.01                                        ცოცხალი  თევზი

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.05                                        ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი 

                                                შემოწმების 

03.07                                       წესებს- DEFRA( იხ.ნაწილი 3).ბაყაყის  ფეხები, ლოკოკინა  და  ხმელეთის 

                                                 გიგანტი  ლოკოკინა  ითხოვს   განსაკუთრებულ შემოწმებას.

                                               

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.10                         ადამიანის  მოხმარებისთვის  განსაზღვრული  რძე  და  რძის  პროდუქტები,

                                             კვერცხი 

                                            და  კვერცხის  პროდუქტები,მეფუტკრეობის  პროდუქცია ( მაგ. თაფლი), დამუშავებული ცხოველური  პროტეინები(ცილა), რომელიც  განკუთვნილია  ადამიანის  საკვებად, ჟელატინი, ღორის  ქონი  და  ცხიმი,   ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი  შემოწმების  წესებს- DEFRA ( იხ.ნაწილი 3).

 

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

05.01-05.11                             A  კატეგორიის  პათოგენები.

05.11              0511.99            ხელოვნური   მცენარის  პარაზიტი  და  დაავადებული  ორგანიზმი 

                                                ნებისმიერი  ქვეყნიდან.

დიდი  ბრიტანეთის  საფოსტო  ადმინისტრაციამ  გადაწყვიტა  შეწყვიტოს  მალფუჭებადი,ინფექციური, ბიოლოგიური  ნივთიერებების   მიტანის  სერვისი  1998  წლის  31  მარტიდან  გამავალ  გზავნილებზე  და  1998  წლის  31  მაისიდან  შემომავალ  გზავნილებზე ( UPU   კონვენცია, სტატია  16,  და  წერილობითი  გზავნილის  რეგულაციები, სტატია  RL  129  და  RL  130).

                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.06                                 ძვალი  და ძვლის  პროდუქტები, რქა  და  რქოვანი  პროდუქტები,

05.11             0511.99       ჩლიქები  და  ჩლიქოვანი  პროდუქტები, ნანადირევი, დამუშავებული 

                                          ცხოველური  პროდუქტები, რომელიც  არ  არის  განკუთვნილი ადამიანის

                                           საკვებად, 

                                          გადამუშავებული  ცხოველის  საკვები  და  ნედლეული  ცხოველის  საკვების

                                          წარმოებისთვის,

                                           ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი 

                                          შემოწმების  წესებს- DEFRA .  ( იხ.ნაწილი 3).

                                      

საქონელი, რომელიც  მიიღება  ცხოველებისგან, როგორიცაა  მარჯანი, სპილოს  ძვალი, კუს  ნიჟარა, ვეშაპის  ულვაში  და  გარკვეული  ცხოველების  კბილები  ან  რქები, ამბარი, კასტორი, ციბეტინი  და  ანდატრა, ნაღველი, გამომშრალია  თუ არა , ჯირკვლები  და  სხვა  ცხოველური  პროდუქტები  რომლებიც  გამოიყენება   ფარმაცევტული  პროდუქტების    მოსამზადებლად, ექვემდებარება  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  საერთაშორისო  ვაჭრობის  პირობებს (CITES)  და  შეიძლება  გაიგზავნოს  იმპორტზე  მოქმედი  კანონის  შესაბამისად.

ინფექციური  ან  არაინფექციური  მალფუჭებადი  ბიოლოგიური  ნივთიერებები  დაიშვება მხოლოდ  მაშინ, თუ  შეფუთული  და  მარკირებულია  ბუქარესტის    UPU   კონვენციის  მე-16  სტატიით  და  წერილობითი  გზავნილის  რეგულაციების  RL  129  და  RL  130  სტატიით. ასეთი  ნივთიერებები  უნდა  გაიგზავნოს  დაზღვეული  ფოსტის  მომსახურებით.

05.07            0507.10         დამუშავებული ან  დაუმუშავებელი  სპილოს  ძვალი  უნდა  გაგიზავნოს

                                            ვაჭრობისა  და  მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის 

                                            ლიცენზიით.

 

 

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი ვავილები  და სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

06.01-06.04                             შემდეგი  მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები ( თუ  არ  იგზავნება 

                                                შესაბამისი  სოფლის მეურნეობის  დეპარტამენტის  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის  ლიცენზიით):  ერთწლიანი  და  ორწლიანი  მცენარეები, რომლებიც  იზრდება  არა ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე  და  (ა) კარიოფილასის  ოჯახის   მრავალწლიანი  ბალახოვანი  ნარგავები ( გარდა  წითელი  მიხაკისა), კომპოსიტა ( ფლორისტების  ქრიზანთემების  გარდა),   კრუსიფერი,ლეგამინოზი  და  როსაკი,რომლებიც  იზრდება  არა ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე.(ბ) სოლანიცის  ოჯახის  მცენარეები( გარდა  კარტოფილისა), რომელიც  იზრდება  არა  ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე. (გ) ხისა  და  ბუჩქის  ნერგები ( გარდა  შემდეგი  ჯიშის  ტყის  ხეებისა: სოჭი,ჯიმჯიმი, ლარიქსი,პიკეა,პინუსი,პოპულუსი,ფსედოცუგა,მცირეაზიული მუხა, ცუგა  და ულმუსი), რომლებიც  არის  სამხრეთ  ამერიკიდან  ან  ზომიერი  ჰავის  მქონე ჩრდილოეთ  ამერიკის  ტერიტორიებიდან.(დ)   შემდეგი  ჯიშის  ტყის  ხეების  ნერგების გარდა: სოჭი,ჯიმჯიმი, ლარიქსი,პიკეა,პინუსი,პოპულუსი( ფოთლებით),ფსედოცუგა,მცირეაზიული მუხა, ცუგა  და ულმუსი, რომელიც  არის  არაევროპული ქვეყნების  ტერიტორიიდან.(ე)  ბეტა  ნერგები, გაზრდილი  ევროპის  კონტინენტს  მიღმა. (ვ) გრამინეს   ოჯახის  მცენარეების  ნერგები, გაზრდილი  ევროპის  კონტინენტს  მიღმა.(ზ) ქრიზანთემა, რომელიც  იზრდება  კანარის  კუნძულებზე,კენიაში,ამერიკაში, ავსტრალიაში,შორეულ აღმოსავლეთში, სამხრეთ  აფრიკაში, ახალ  ზელანდიაში, სასომხეთში, აზერბაიჯანში,ბელორუსში,საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, მოლდავეთში,რუსეთში,ტაჯიკეთში, თურქმენეთში,უკრაინაში  ან  უზბეკეთში. (თ) შავი  ქლიავის  სახეობები, რომელიც  არის   PLUM  POX  ვირუსით  დასნებოვებული, სიდონია მალუსი  და  პირუსი, რომელიც  წარმოიშვა გარდა  შემდეგი  ქვეყნების  ტერიტორიებზე : ევროპის  კონტინენტი,ალჟირი,კანადა, ეგვიპტე,ისრაელი,ლიბანი,მაროკო,ნორვეგია, სირია, ტუნისი  ან  აშშ (ჰავაის გარდა). (ი) San Josĕ  -s  ნარგავები.მზარდი  მასშტაბის მქონე  მცენარეები, ჩატვირთული  და  გადაგზავნილი  ევროპის  კონტინენტის  ან  არაევროპული  ქვეყნებიდან,  სადაც  აღმოჩენილია   მავნებლები( ეს  აკრძალვა  ეხება  მხოლოდ  16-დან  30  სექტემბრამდე  პერიოდს. წლის  დანარჩენ  დროს  იგი  შეიძლება  გაიგზავნოს  ფუმიგირებული( შეხრჩოლებული). (კ) გლადიოუსების  ოჯახის  მოჭრილი  მცენარეები  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გლადიოუსების  ფესვები  მიჩნეულია  დასნებოვებულად ( აკრძალვა  ეხება  1 ივნისიდან  31  ოქტომბრამდე  პერიოდს). (ლ)  მარწყვის  ნერგები ( ფრაგარია), გაგზავნილი გარდა  შემდეგ  ქვეყნებიდან: ევროპა, აფრიკა, ავსტრალია, კანადა,ისრაელი,ლიბანი,ახალი ზელანდია,სირია, თურქეთი  და  აშშ   (ჰავაის  გარდა).

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

07.01-07.09                             ყველა სახის  კარტოფილის  ბოლქვი  და  კარტოფილის  მცენარეული

                                                 ნაწილები ( მათ შორის თესლი),   პირობითად  დაშვებული  საქონლის

                                                 ჩამონათვალის  გარდა.

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01                0701.10          სათესი  კარტოფილის  ბოლქვები, რომელიც  მოყვანილია  ევროპის

                                                 კონტინენტის  ქვეყნებში(დანიისა  და  საბერძნეთის  გარდა)  ან  შვეიცარიაში, მაგრამ დიდი  ბრიტანეთის  დაცულ  ტერიტორიებზე  შეტანა  იკრძალება  მავნებელთა  თავიდან ასაცილებელი  პრევენციის  შესაბამისად( სათესი  კარტოფილი(ბრიტანეთი), 1974  წლის  ბრძანებულება .

                       0701.90             კარტოფილის  ბოლქვები, რომელიც  მოყანილია  ან  გადაეცემა  იმ 

                                                 ქვეყნებიდან, რომლებიც  ნახსენებია  წინა  პარაგრაფებში:

                                                 ალჟირი,ეგვიპტე,ისრაელი,ლიბანი,ლიბია,მალტა,მაროკო  და  ტუნისი.

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

08.01-08.14                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

09.01-09.10                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  10    მარცვლოვანები

10.01-10.08                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

11.01-11.09                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული ნივთები

12.09              1209.21             ლუცერნის  თესლი, რომელიც  გაიზარდა  ბრაზილიაში, ჩილეში,

მექსიკაში,  სასომხეთში ,აზერბაიჯანში, ბელარუსში, საქართველოში, ყახეთში, ყირგიზეთში, მოლდოვაში,რუსეთში,ტაჯიკეთში,თურქმენეთში,უკრაინაში ან უზბეკეთში  ან  ნებისმიერ  სხვა  ქვეყანაში, სადაც  ლუცერნის  ბაქტერიები ( სიდამპლე) ცნობილია , რომ  იქნება.( ეს  აკრძალვა არ  ვრცელდება   თესლზე, რომელიც  არის  ევროპის  კონტინენტის  ქვეყნებიდან  ან  ავსტრალიიდან,კანადიდან,ისრაელიდან, ახალი ზელანდიიდან, რუმინეთიდან,სამხრეთ  აფრიკიდან  ან  აშშ-დან  და  არ  ვრცელდება  ევროპის  კონტინენტზე  სავაჭროდ).

                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01-12.14                           შემდეგი  ნივთები   დაიშვება  მხოლოდ  იმ  შემთხვევაში, თუ  ახლავს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, იმ  ქვეყნის  მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული,სადაც  გაიზარდა, და  სადაც  შეიძლება  გასცენ  შესაბამისი  გადასაგზავნი  ცნობა.ცნობა  უნდა  იყოს  თანდართული   კონვერტში, რომელზეც  იქნება  აღნიშნული „ ბრიტანეთის 

საბაჟოს  საყურადღებოდ“  და  გზავნილზე  გარედან  უსაფრთხოდ  მიმაგრებული:  (1) ევროპის  კონტინენტის  ქვეყნები: (ა) ყველა  დაფესვიანებული  მცენარე, გარდა აკვარიუმის  მცენარეებისა  და  უფესვო  ბოსტნეულის  სათესლე  მასალა ( მათ შორის ნარცისის  და  ტიტების  ბოლქვები,გლადიუსების  ჩვამა( ფესვი)  და  სალათის  ფოთლების  თესლი, ლუცერნა, ბარდა,პომიდორი  და  თალგამი), კარტოფილის  ბოლქვი   და  უმი   ჭარხალი, ბრასიკა,ვარდკაჭკაჭა, არდი, სტაფილო   და  სალათის  ფოთლები  არ  შეიძლება  გაიგზავნოს  ბრიტანეთში  ფიტოსანიტარული  ცნობის  გარეშე. (ბ) ბოლქვების  ტვირთი ( ტიტების  და  ნარცისების  გარდა), ჩვამი ( გლადიოლუსის  გარდა), სიდონია  უმი  ხილი,მალუსი, პრუნუსი  და  ციტრუსი ( ლიმონის  გარდა) და  მოჭრილი  ყვავილები  და  კასტანეას  სხვა  დეკორატიული    მასალები, ფლორისტების  ქრიზანთემა, დიანთუსი,გლადიოლუსი, პრუნუსი,ქვერკუსი, ვარდი,სალიქსი, სირინგა  და  ვიტისი  არ  უნდა  გაიგზავნოს  ან  გაიგზავნოს  იმ  ქვეყნის  მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  ცნობით, საიდანაც  იგი  ჩაბარდა    ან  დაერთოს უახლესი  ფიტოსანიტარული  ცნობა  ტვირთზე, რომელიც  შესაბამისად  გაიცა   მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ,  ხელმეორედ  გადაგზავნისთვის.  (2)  იმ  ქვეყნებიდან  იმპორტი, რომლებიც  არ  ეკუთვნის  ევროპის  კონტინენტს: (ა) ყველა მცენარე  და  ხე , რომელიც  არ  იკრძალება  მე-15  პუნქტით. (ბ) რაბუსის  და  ლუცერნას  ოჯახისებრთა   სალათის  ფოთლები, პომიდორი,ბარდა ( იმ  ქვეყნების  გარდა, სადაც  ისინი  იკრძალება)  და  კრუციფერის  და  გრამინის  ოჯახისებრთა    ბალახი  და  ტრიფოლიუმის  ჯიშისა, რომელიც  არის  არგენტინიდან,ავსტრალიიდან  და  ახალი  ზელანდიიდან. (გ) ბეტას, ბრასიკას, ციკორიუმის,დაუკუსის,ლაქტუცის, უმი  ბოსტნეული  ფოთლებით, ყველა  ქვეყნიდან  და  ყველა  სხვა  უმი  ბოსტნეული   ასპარაგუსის,ბადრიჯნის,ლობიოს  და  ბარდის  გარდა , რომლებიც  არ  არის  პარკოსანი( ჭოტი); წიწაკის  სახეობები, როგორიცაა : კაპსიკუმი, მწარე  წიწაკა,პაპრიკა  და  პიმენტო; არტიშოკი, სოკო  და  სხვა  საკვები  სოკო; და  კუკურბიტასის  ოჯახის  უმი  ბოსტნეული  ამერიკიდან,ავსტრალიიდან,ჩინეთიდან,ევროპიდან ( EC  წევრი  ქვეყნებიდან), ჰონგ კონგიდან,იაპონიიდან,კორეადან,მაკაოდან,ახალი ზელანდიიდან, სამხრეთ  აფრიკიდან,ტაივანიდან,სასომხეთიდან,აზერბაიჯანიდან,ბელორუსიდან,საქართველოდან,ყაზახეთიდან,ყირგიზეთიდან,მოლდოვადან,რუსეთიდან,ტაჯიკეთიდან,თურქმენეთიდან,უკრაინიდან  და  უზბეკეთიდან. (დ)  დასათესი  კარტოფილი  შვეიცარიიდან. კარტოფილი, გარდა  სათესურისა, ალჟირიდან,ეგვიპტედან,ისრაელიდან,ლიბანიდან,მაროკოდან,შვეიცარიიდან  და  ტუნისიდან. (ე) უმი  ციტრუსოვანი  ხილი  ყველა  ქვეყნიდან,  ლიმონის, კომშის ( სიდონის), მარწყვის ( ფრაგარია), ვაშლის (მალუსი), გარგარის,ალუბლის, ქლიავის  და  ატმის ( პრუნუსი), მსხლის(პირუსი),შავი  მოცხარის, წითელი  მოცხარის, თეთრი  მოცხარის  და  ხურტკმელის (რაიბი), მაყვლის, ლოგანის, ჟოლოს  და  მოცვის( ვაქსინიუმი), და  ყურძნის(ვიტისი) გარდა.(ვ)  მოჭრილი  კასტანელას   მცენარეები  და მათი  ნაწილები  დეკორატიული  გაფორმებისთვის, ყველა  ქვეყნის  ფლორისტების  ქრიზანთემა,დიანტუსი,პრუნუსი,ქვერკუსი,ვარდი,სალიქსი,სირინგა, და ვიტისი. (ზ) გლადიოლუსის  მოჭრილი  ყვავილები  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გლადიოლუსის  გადაფშუტება( უმოქმედობის  გამო  მოჭრა)  მოხდება  1(პირველი) ნოემბრიდან  31  მაისის  შუალედში ( სხვა  დროს  აკრძალულია). (თ)  სამხრეთ  აფრიკის  სხვადასხვა  მოჭრილი  ყვავილები.

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

13.01-13.02            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

14.01-.1404             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

15.01-15.22            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

16.01-16.05            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-17.04            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

18.01-18.06           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

19.01-19.05            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 20      მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

20.01-20.09            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

21.01-21.06                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

22.01-22.09                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

23.01-23.08                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

24.01-24.03                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო HS კოდი              ■ აკრძალული ნივთები

25.01-25.30                                 განცალკევებული  ნიადაგი, გარდა ტორფისა,   ევროკომისიის  არაწევრი

                                                     ქვეყნებიდან   

                                                     და ნიადაგი   მზარდი მცენარით ან მცენარეული პროდუქტით,  რომელიც  გადაცემულია   ევრო-ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიიდან. ნიადაგი,რომელიც  არის  დედამიწის  ზედაპირის  ზედა  ფენა, რომელიც არის  ბუნებრივი  პირობებისადმი  გამძლე  და  შეიცავს  მცენარეულ  მასალას.გამოირიცხება  თიხა, ნიადაგი  და  მინერალები.

 

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო HS კოდი   

26.01-26.21                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები; მინერალური   ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი   

27.01-27.16                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული ნივთები

28.44-28.45                               ყველა  რადიოაქტიური  ნივთიერება, რომელიც  ასხივებს  ალფა, ბეტა

                                                   და  გამა  სხივების  ნეიტრონებს, მათ შორის  წარმოებული  მასალები,

                                                   როგორიცაა  მნათი ციფერბლატები  ან  ნაკეთობები, და ა.შ. 

                                                  პირობითად  დაშვებული   ნივთები

28.44           2844.40                   რადიოაქტიური  ნივთიერებების გაგზავნა  ემორჩილება მკაცრად

                                                  განსაზღვრულ წესებს,

                                                  საერთაშორისო  ატომური  ენერგიის  სააგენტოს    B ნაწილის დებულებებით   რადიოაქტიური    ნივთიერებების  უსაფრთხო  ტრანსპორტირებაზე, რომელიც  დამტკიცებულია  კონვენციის    პირობებით  და  მისი  დეტალური  რეგულაციებით.

 

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო HS კოდი

29.01-29.42                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული   ნივთები

30.01-30.06                              სამედიცინო ან სამეცნიერო  თვალსაზრისით  გაგზავნილი  ნარკოტიკული

                                                  ნივთიერებები,         მაგრამ მხოლოდ  სათაო  ოფისის  იმპორტის ლიცენზიით.ფსიქოტროპული  ნივთიერებები   სათაო  ოფისის  იმპორტის  ლიცენზიით  ან  შესბამისი  პასუხისმგებელი  ორგამოს  მიერ  გაცემული  ლიცენზიით.ვაქცინები, შრატები, ტოქსინები, ანტი-

ტოქსინები  და  ანტიგენები;ინსულინი;  ლორწოს  წარმომქმნელი  ნამზადი ( უკანა  ნაწილი);კორტიკოტროფი,ჰეპარინი  და  ჰიალუროდინაზა, როცა  ადრესატმა  მიიღო  იმპორტის  ლიცენზია შესაბამისი  ორგანოსგან.

ნედლეული, სისხლი, სისხლის  პროდუქტები, ჯირკვლები  და  ფარმაცევტული  გამოყენებისთვის  საჭირო  ორგანოები  ექვემდებარება  ცხოველისა და / ან ადამიანების  ჯანმრთელობის  შემოწმების  კონტროლს- DEFRA- ს  მიერ  შემოწმებული ( იხ.ნაწილი Ш )

 

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო HS კოდი               ■ აკრძალული ნივთები

31.01-31.05                                  IATA -ს  სარისკო  საქონელის  სიის   შესაბამისად  

 

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო HS კოდი         

32.01-32.15                               უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

სასაქონლო HS კოდი          

33.01-33.07                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

სასაქონლო HS კოდი         

34.01-34.07                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო HS კოდი         

35.01-35.07                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო HS კოდი          აკრძალული ნივთები

36.01-36.06                            IATA -ს  სარისკო  საქონელის  სიის   შესაბამისად  

                                                პირობითად დაშვებული  ნივთები

36.04-36.05                             საშობაო შუშხუნა  და მსგავსი სადღესასწაულო  ნივთები  უნდა იყოს

                                                დაცული მწარმოებლის ორიგინალური შეფუთვით  და არ უნდა გაიგზავნოს

                                                24 პაკეტზე  მეტი  რაოდენობით.

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო HS კოდი         

37.01-37.07                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი         

38.01-38.25                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

                                                             

 

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი         

39.01-39.26                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი         

40.01-40.17                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული  ნივთები

41.01-41.15                               ექვემდებარება   ცხოველთა ან / და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის იმპორტის,
                                                   კონტროლს - შეამოწმეთ Defra (იხ.ნაწილი III).

 

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

სასაქონლო HS კოდი         

42.01-42.06                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი          აკრძალული ნივთები

43.01-43.04                             სელაპის  ტყავი, გარდა  ქვემოთხსენებულისა.

                                                 პირობითად დაშვებული  ნივთები
                                                სელაპის  ტყავი, რომელიც  დაიშვება  ბრიტანეთის   ვაჭრობისა და 
                                                მრეწველობის  დეპარტამენტის  მიერ.

 

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

სასაქონლო HS კოდი         

44.01-44.21                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

სასაქონლო HS კოდი         

45.01-45.04                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი         

46.01-46.02                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი

სასაქონლო HS კოდი         

47.01-47.07                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

სასაქონლო HS კოდი         

48.01-48.23                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო HS კოდი          აკრძალული ნივთები

49.01-49.11                             უშვერი  და  უხამსი ნამუშევარი, ფერწერა, წიგნები, ბარათები ,
                                                 ლითოგრაფია  და სხვა გრავიურა , ფილმები, ვიდეო
                                                

                                                ფირები ან სხვა რაიმე უშვერი  ან უხამსი სტატია.

 

საშინელებათა კომიქსი და  მატრიცები. აკრძალული  მატრიცები, რაც გამოიყენება  საშინელებათა კომიქსის, ნაბეჭდი ბლოგების,ფოტოგრაფიის  და სხვა მასალების   დასაბეჭდად  და  მომზადებულია  ამ მიზნით.

ნებისმიერი მარკის  იმიტაცია  და  ა.შ.  ნებისმიერი  საფოსტო  განაკვეთის  აღსანიშნავად.

საქონელი, რომელსაც  გარეთ  ან  მისამართზე  აქვს    სიტყვა, ნიშნები და ნახატები , რომელმაცსაფოსტო  ოფისის  აზრით ,შეიძლება  გამოიწვიოს   გართულებები.

ყალბი ვალუტის  შემოტანა ,  სახაზინო  უწყების  თანხმობის გარეშე  აკრძალულია

ბრიტანეთის  თაღლითობისა  და  გაყალბების  შესახებ  აქტით, რომელიც დამტკიცდა  1981 წელს.

საქონელი, რომელსაც  გარეთ  ან  მისამართზე  აქვს    სიტყვა, ნიშნები და ნახატები( ფორმალური  ორგანოს   გარეშე გამოყენებული)მითითებით    ან   ადრესატის  ვარაუდით, რომ ნივთები არის  ბრიტანეთის მთავრობაში / მისი 

უდიდებულესობის სამსახურში (ohms ).

უწესრიგოდ  ინსტრუქტიული შეტანით გადახდის  მოთხოვნა.

ნებისმიერი რეკლამ ან ცნობა,რაც  იმპორტირებული გამოსაქვეყნებლად,  ნახაზის  შესახებ  ან დაგეგმილი  ნებისმიერი ლატარიის  ბილეთის  შესაქმნელად, რომელიც  ბრიტანეთის საბაჟოს   კომისრების   აზრით ეწინააღმდეგება ნებისმიერ აქტ , და რომელიც ეხება ლატარიას.

 საზღვარგარეთ  გაგზავნილი  საქონელი, რომელიც  ითხოვს  გადასახადს,რომელიც შეიძლება უკვე დაცულია , მაგრამ არ  იყო ადრესატის  მიერ  წინასწარ  შეკვეთილი.

საზღვარგარეთ გაგზავნილი  საქონელი, რომელიც   სთავაზობს პრიზებს  ან აღძრავს  მოტივებს  დამსწრე პირთა  შორის, რომ დაესწრონ   საშეღავათო( წამახალისებელ)  პრეზენტაციებს.

ნებისმიერი  საფოსტო გზავნილი, რომელიც  შედგება  ორი ან მეტი ცალკეული ნივთისგან  ან  ორი  ან მეტი გზავნილი   სხვადასხვა  კერძო  პირზე  და  სხვადასხვა  მისამართზე  გაგზავნილი.

საქონელი, რომელსაც  აქვს    ყალბი  წარმოშობის  აღნიშვნა , თუ ისინი კერძო გამოყენებისთვის  იგზავნება  ადრესატთან. ნივთები, რომლებსაც  აქვთ ყალბი სასაქონლო ნიშანი ან ყალბი სავაჭრო აღწერილობა და  ნივთები, უცხოური წარმოების სახელით ან ნიშნით, რომელიც წარმოადგენს და აცხადებს, ნებისმიერი მწარმოებლის   სახელს ან სავაჭრო  ნიშანს  ბრიტანეთში , როცა  სახელს არ  ახლავს წარმოშობის    სასაქონლო ნიშნის  აღნიშვნა.

 

                                             პირობითად დაშვებული  ნივთები

49.01                                   წიგნები, ნაბეჭდი მასალა და .., რომლებზეც  დაცულია საავტორო უფლება.
49.09                                   ბარათები, რომლებიც  გაფორმებულია   ქარსით  ან  შუშით   ან სხვა მსგავსი  
                                            მასალით,
                                            დაიშვება  თუ ისინი განთავსებულია კონვერტში . მხოლოდ   ის   ბარათები, რომლებიც  მართკუთხა ფორმისაა კუთხეში და   კვადრატული ან მომრგვალებულია  ფორმით,    მაქსიმალური 10 მმ   რადიუსით,   დაიშვება.  ბარათები , ფოლდერები, ეტიკეტები ან კონვერტები  სასურველია იყოს თეთრი, მაგრამ არ არსებობს  აკრძალვა  ფერების  შერჩევაში (გარდა წითელისა) იმ პირობით, რომ ფერები არ უნდა  იყოს  მკვეთრი , ნათელი, კაშკაშა ეფექტით, ან ძალიან მუქი, და  იმ პირობით, რომ   გამოყენებული  საღებავები  არ  უნ და  შეიცავდეს  ფოსფორის  მნათ ნივთიერებებს.

            

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

სასაქონლო HS კოდი                          

50.01-50.07                                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

სასაქონლო HS კოდი                           აკრძალული   ნივთები 

51.01-51.13                                              ცხოველის  ბეწვი და მატყლი , რომელიც არ არის   წარმოშობილი

                                                                  ეგვიპტეში

                                                                  და სუდანში და  არც  გაიარა  ეს  ქვეყნები, მათ შორის საქონელი, რომელშიც     შერეულია  ეს  მასალები, გარდა ნამდვილი  სავაჭრო ნიმუშებისა,არაუმეტეს 2 კგ წერილობითი  კორესპონდენციით  მომსახურების  დროს   და 10 კგ ამანათით   მომსახურების   დროს,  ნებისმიერ ერთ  გზავნილზე  და რომლებიც მთლიანად და  უსაფრთხოდ  არის შეფუთული  სატრანზიტო  მიზნით. თხის  ბეწვისგან  დამზადებული  ბზრიალები  და  ნართები, ასეთი  მასალის  შემცველი  საქონლის  ჩათვლით.

 

თავი  52   ბამბა

სასაქონლო HS კოდი

52.01-52.12                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

სასაქონლო HS კოდი

53.01-53.11                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

სასაქონლო HS კოდი

54.01-54.08                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
სასაქონლო HS კოდი

55.01-55.16                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი
56.01-56.09                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები                                                         

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

სასაქონლო HS კოდი                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
57.01-57.05                                        ხალიჩები და ფარდაგები უნდა იყოს  დარგოლილი  ან დაკეცილი  და  
                                                           არ აღემატებოდეს   1  60 სმ x 60 სმ.

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

სასაქონლო HS კოდი

58.01-58.11                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

სასაქონლო HS კოდი             

59.01-59.11                                   უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო HS კოდი             

60.01-60.06                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი                   აკძალული   ნივთები

61.01-61.17                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი                   აკძალული   ნივთები

62.01-62.17                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

სასაქონლო HS კოდი                   აკძალული   ნივთები

63.01-63.10                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

 

 

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი

64.01-64.06                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი  

65.01-65.07                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი

66.01-66.03                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

სასაქონლო HS კოდი

67.01-67.04                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

სასაქონლო HS კოდი

68.01-68.15                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

69.01-69.14                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

სასაქონლო HS კოდი

70.01-70.20                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

 

განყოფილება  XIV