გაბონი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ნარკოტიკები; აბსენტი და მისი მსგავსი ნივთიერებები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; წამლები; მონეტები; ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული საგნები; საფოსტო მარკები; ცხოველები; მწერები; იარაღი; საბრძოლო იარაღი; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები; თამბაქო; კონსერვები; პროპაგანდისტული ლიტერატურა; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც იგზავნება სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით, მიიღება მხოლოდ ფარმაცევტების მისამართით; დარიშხანის მარილი და სხვა ქიმიური პროდუქტი, რომლებიც გამოყოფენ ორთქლს, უნდა გადაიგზავნოს ლითონის ყუთებში ან მყარი ხის ყუთებში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ამანათის გაუმტრობა; იარაღი, საბრძოლო იარაღი სპეციალური ნებართვით.