ავსტრია

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული   ნივთები

01.01-01.06                                    ცოცხალი  ცხოველები.

01.05                                               ცოცხალი  შინაური  ფრინველები.

01.06                 0106.90                ცოცხალი  მწერები,ობობები  და  ბოჭკოვანი  მატლები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

01.01-01.06                                 იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1 , 14 და 15 .

01.05                                            იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1, 13 .

01.06              0106.90

                         

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

02.01-02.10                                  ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

 02.07                                           შინაური  ფრინველის  ახალი(ნედლი),გაცივებული   ან

                                                     გაყინული  ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-02.10                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 14 და 15 .

02,07                                            იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 03.01-03.07                                 თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და    წყლის სხვა  

                                                     უხერხემლო  ცხოველები

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1 , 14 და 15 .

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

04.01-04.10                                  რძის  პროდუქტები, ფრინველის  კვერცხი, ნატურალური  თაფლი,

                                                     ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები,რომლებიც 

                                                      სხვა  ჩამონათვალში  არ  არის  მითითებული.

04.07                                           ფრინველის  კვერცხი, განაყოფიერებული,ახალი, დაკონსერვებული 

                                                    ან  მომზადებული  კვერცხი.

04.08                                           ფრინველის  კვერცხი, რომელიც  არ  არის  განაყოფიერებული,

                                                     და  კვერცხის  გული,ახალი, გამხმარი,ორთქლში  მომზადებული  ან  წყალში  მოხარშული, დაპრესილი, დაკონსერვებული, გაყინული, მიუხედავად  იმისა  შეიცავს  თუ  არა  შაქრის  ან  სხვა  ტკბილ  დანამატს.

პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.10                                   იხილეთ    ნაწილი II , § 14 .

04,07                                             იხილეთ    ნაწილი II, პუნქტი 13 .

04,08                                             იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

05.02                 0502.10              ღორის,  ტახის ან   დაკოდილი  ტახის  ჯაგარი  და  ბეწვი,

                                                     ასევე  მათი  სამრეწველო  ნარჩენი.

                          0502.90              თხუნელას  ბეწვი  და  ბეწვის  დასავარცხნი  ჯაგრისი,

                                                     დაუმუშავებელი  ბეწვი.ცხენის  ბეწვი  და  მისი  სამრეწველო  ნარჩენი,

                                                      დაუმუშავებელი  ბეწვი.

05.04                                             ცხოველების (გარდა  თევზისა) ნაწლავი,საშარდე  ბუშტი  და 

                                                      კუჭ-ნაწლავი, მთლიანად  და  ნაწილებად, ახალი,

                                                     გაცივებული,გაყინული,დამარილებული,მარილწყალში 

                                                    შენახული,გამხმარი  და  შებოლილი  ხორცი.

05.05                                         ფრინველის  ტყავი  და  სხვა  ნაწილები,   ბუმბულით 

                                                   ან  ღინღლით,დაუმუშავებელი  ბუმბული  ან  ბუმბულის  და                               

                                                   ღინღლის  ნაწილები;ბუმბულის  და  მისი  ნაწილების  ფხვნილი 

                                                   და  სამრეწველო  ნარჩენი.

05.06                                          ძვლები  და  რქა, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, მარტივად

                                                   მომზადებული(მაგრამ  არა  ფორმებად  დაჭრილი),მჟავით

                                                   დამუშავებული  ან  ჟელატინად  გადამუშავებული; ფხვნილი  და

                                                    ამ  პროდუქტების  სამრეწველო  ნარჩენი.

05.07              0507.90               რქები, ირმის რქები, ჩლიქები , ფრჩხილები , ბრჭყალები და ნისკარტი ,
                                                   დაუმუშავებელი ან უბრალოდ მომზადებული მაგრამ არა ფორმებად 
                                                   დაჭრილი ; ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები 

 

05.10              0510.00               ჯირკვლები  და  სხვა  ცხოველური  პროდუქტები  ორგანოთერაპიაში

                                                   გამოსაყენებლად;ნაღველი,  მიუხედავად  იმისა  გამომშრალია  თუ  არა.

05.11                                          ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები, რომლებიც  სხვაგან  არ  არის

                                                   ნახსენები;მკვდარი  ცხოველები, რომლებიც  არ  გამოიყენება 

                                                    ადამიანის  მიერ  მოხმარებისთვის.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05,02             0502,10                 იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

                      0502,90

05,03

05,04

05,05

05,06

05,07            0507,90                 იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 14 და 16 .

05,10            0510.00                 იხილეთ    ნაწილი II , § 14 .

05,11                                          იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 14 და 16 .

 

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  მსგავსნი ; მოჭრილი ყ ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01                 0601.10             ბოლქვები,ტუბერისებრი

                                                   ფესვები,ღეროები,გვირგვინი,რიზოიდები(ღეროს  ნაწილი).

                          0601.20            მზარდი   ან  აყვავებული  ბოლქვები,ტუბერისებრი

06.02                                          ფესვები,ღეროები,გვირგვინი,რიზოიდები(ღეროს  ნაწილი);  

                                                    ვარდკაჭკაჭას  ღეროები.

ნერგები; უფესვოდ  გადაჭრილი, ყუნწმოცლილი, სოკოვანი(მიცელიუმის  შემცველი)  მცენარეები.

06.03                                          ახლადმოჭრილი   ყვავილები  და  ყვავილის  კვირტი  მეყვავილეებისთვის

                                                   და  სხვა  დეკორატიული  მიზნებისთვის.

06.04                 0604.91            მცენარეების  ფოთლები,ტოტები  და  სხვა  ნაწილები, ყვავილები

                                                    და  ყვავილი  კვირტის  გარეშე,    ახლადმოჭრილი 

                                                     ბალახოვანი  მცენარეები.

                          0604.99              მცენარეები  ფლორისტებისთვის  და  სხვა  დეკორატიული

                                                     მიზნებისთვის.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06,01                0601,10                იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                         0601,20

06,02                                           იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 , 9 და 11 .

06,03                                           იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

06,04                0604,91              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                         0601,99              იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 4.

 

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 07.01                                           ნატურალური  ან  გაყინული  კარტოფილი.

 07.02                                           ნატურალური  ან  გაყინული  პომიდორი.

  07.03                                          ნატურალური  ან  გაყინული  ხახვი,მწვანე  ხახვი,ნიორი,პრასი 

                                                     და  სხვა  ხახვისნაირი  ბოსტნეული.

 07.04                                           ნატურალური  ან  გაყინული  კომბოსტო,ყვავილოვანი  კომბოსტო,

                                                    კოლრაბი, შვედური  და  სავოიას  კომბოსტო  და  სხვა

                                                    საკვები  კომბოსტოსნაირი  ბოსტნეული.

07.05                                           ახალი  და  გაცივებული  სალათის  ყველა  ნაირსახეობა

                                                    ( ლაქტუკა  სატივა)  და  ვარდკაჭკაჭა  ( ფრანგული  არდი).

 07.06              0706.10                ახალი  და  გაყინული  სტაფილო (  ყველა  ნაირსახეობა).              

07.07                                           კიტრი, გარდა  განუვითარებელი(ზრდასეჩერებული) 

                                                 სახეობებისა  ძმარში  შესანახად, ახალი  და  გაყინული.

07.08              0708.10                ცერცვი  და  ლობიო ( ვიგნას  და  ფაზეოლუსის  სახეობები,

                       0708.20                ნატურალური  და  გაყინული)

07.09                                           ახალი  და  გაყინული   სფეროსებრი

                                                   არტიშოკები,სატაცური,ბადრიჯანი,ნიახური,წიწაკა,

                                                   ისპანახი(შპინატი),კურგეტი.

07.12              0712.90                სიმინდის  თესლი.

07.13              0713.10-               ცერცვის,ლობიოს,ველური  ლობიოს  და  მინდვრის 

                       0713.50                 ლობიოს  თესლი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07,01                                          იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 10 .

07,02                                           იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13 .

07,03                                          იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

07,04                                           იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13 .

07,05

07,06            0706.10

07,07

07,08            0708,10

                     0708,20

07,09

07,12            0712,90                იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

07,13            0713.10-               იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 10 .

                     0713,50

 

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

08.04                   0804.40               ავოკადო, გუანა, მანგო  და  მანდოსტანი

                             0804.50

08.05                                                 ახალი  ციტრუსოვანი  ხილი

08.06                  0806.10                 ახალი  ყურძენი

08.08                  0808.10                 ახალი  ვაშლი

                            0808.20                 ახალი  მსხალი  და  კომში

08.09                  0809.10.                ახალი  გარგარი

                            0809.20.                ახალი  ალუბალი

                            0809.30                 ახალი  ატამი( მათ  შორის  ვაშლატამა)

                            0809.40                 ახალი  ქლიავი

08.10                                            სხვა  ახალი  ხილი

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08,04              0804,40                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                       0804,50

08,05                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

08,06              0806,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3 და 13 .

08,08              0808,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

                       0808,20

08,09

08,10

 

 

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

09.09                 0909.40              კვლიავის  თესლი

                          0909.50             კამის  თესლი

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

09.09                0909.40               იხილეთ    ნაწილი 2,პუნქტი   10

                         0909.50

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

10.01                                            ხორბლის  თესლი  და    შერეული  მარცვლეული

10.02                1002.00                ჭვავის  თესლი

10.03                1003.00             ქერის თესლი

10.04                1004.00             შვრიას  თესლი

10.05                1005.10             ყვითელი  სიმინდის  თესლი

10.06                1006.10             ჩენჩოიანი  ბრინჯის  თსლი

10.07                1007.00             სორგოს  თესლი

10.08                 1008.10            წიწიბურას   თესლი

                          1008.20            ფეტვის(სორგუმის  გარდა)  და  კანარის  თესლი

                           1008.90           სხვა  მარცვლეულის  თესლი.

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   იხილეთ   ნაწილი 2,  პუქტი  9  და  10.

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო   HS კოდი  

11.01-11.09                                    უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

12.01                 1201.00               სოიას  მარცვლები

12.04                  1204.00               სელის  თესლი

12.05                  1205.10              თალგამის  და  კოლზას  თესლი

12.06                  1206.00              მზესუმზირას  თესლი

12.07                  1207.20              ბამბის  თესლი

                           1207.50              მდოგვის  თესლი

                           1207.91               ყაყაჩოს  თესლი

                           1207.99               სხვა  თესლი

12.09                  1209.21              იონჯას  თესლი

                           1209.22              სამყურას  თესლი

                            1209.23              ფესკოს (ვიწროფოთლოვანი  ბალახი)  თესლი

                            1209.24               კენტუკის  ლურჯი  ბალახის  თესლი

                            1209.25               ჭვავის  ბალახის  თესლი

                            1209.29                ტიმოთელას  ბალახის  თესლი. გრამინის  სხვადასხვა  თესლი

                            1209.30                ბალახეული  მცენარეების  თესლი, რომელიც  კულტივირებულია

                                                         ყვავილებისთვის.

                             1209.91               ბოსტენეულის  თესლი

                             1209.99               მეტყევეობის  ხის  მცენარეების  თესლი.სხვა  თესლი.

12.11                    1211.30               კოკაინის  ფოთლები

                             1211.90                კანაფის  ფოთლები

12.12                    1212.20                ზღვის  მცენარეები  და  წყალმცენარეები

                             1212.91                შაქრის  ჭარხალი ( საფურაჟე  პროდუქტები 

                                                          ინდუსტრიული  გამოყენებისთვის)

12.013                   1213.00               მარცვლეულის  ჩალა   და  ჩენჩო, დაუმზადებელი,

                                                          დანაწევრებული, დაფქვილი  ან  დაწნეხილი, გარდა 

                                                          ბურთისებრი  ფორმისა.

12.14                    1214.90                მანგოლდი,ჭარხალი, თივა.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01                     1201.00               იხილეთ  ნაწილი 2,  პუნქტი 10

1204                      1204.00

12.05                      1205.00              იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  9 და 10

12.06                      1206.00              იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  10

12.07                      1207.20               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 10

                               1207.50               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9  და   10

                               1207.91               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  10

                               1207.99               იხილეთ  ნაწილი 2,პუნქტი  9  და  10

12.09                    1209.21                  იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი   9  და  10

                             1209.22

                             1209.23

                             1209.24

                             1209.25

                             1209.29

                             1209.30                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9

                             1209.91                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  9  და  10

                             1209.99                    იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 9, 10  და  11

                             1211.90                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 4

                             1212.20                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 16

                             1212.91                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9

                             1213.00                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  14

                             1214.90                    იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი9  და  14

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

13.01                 1301.90              კანაფის  ფისი

13.02                                            კანაფის  ფისის  ექსტრაქტები  და  ნაყენი;ყაყაჩოს 

                                                      ჩალის  კონცენტრატები;ოპიუმი  და  ოპიუმის  ნედლეული.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  4

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

14.04                 1404.90               ფხვიერი  ქერქი. ყაყაცოს  კაფსულები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  4 და 9.

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

15.01                 1501.00              ღორის  ცხიმი (მათ შორის  ღორის  ქონი)  და  შინაური  ფრინველის  ცხიმი, გარდა  N 02.09  ან 15.03  პუნქტებში  ჩამოთვლილისა.

15.02                 1502.00               მსხვილფეხა  რქოსანი  საქონლის, ცხვრის  ან  თხის  ცხიმი, გარდა  15.03  პუნქტში  ჩამოთვლილისა.

15.03                 1503.00              ღორის  ქონის  სტეარინი  და  ღორის  ქონი, მარგარინი, მარგარინნარევი  ქონი  და  ქონის  შემცველი  ზეთი, რომელიც  არ  არის  ემულსირებული  ან  სხვაგვარად  დამზადებული.

15.04                  1504.00-             ზღვის  ძუძუმწოვრების  ცხიმები  და  ზეთები , მიუხედავად  იმისა 

                           1504.30               რაფინირებულია, შერეულია  თუ  სხვაგვარად  არის  დამზადებული.

15.05                  1505.00               ცხიმი  და  ცხიმოვანი  სუბსტანციები, რომელიც  წარმოქმნილია  მატყლის  შემცველი  ცხოველებისგან ( მათ  შორის  ლანოლინი).

15.06                   1506.00              სხვა  ცხოველური  ცხიმები  და  ზეთები,  მიუხედავად  იმისა  რაფინირებულია  თუ  არა, მაგრამ  არა  ქიმიურად  მოდიფიცირებული.

15.16                    1516.10           ცხოველური  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი    შემადგენელი  ნაწილები.

15.17                    1517.90            სხვა  საკვები  ცხოველური  ან  მცენარეული  ცხიმის  ან  ზეთის  ნარევი  ან  მზა  ნაწარმი.

15.21                    1521.90              ფუტკრის  ცვილის  ნედლეული  მეფუტკრეობისთვია.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01 1501.00                                 იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

15.02 1502.00

15.03 1503.00

15.04

15.05 1505.00

15,06 1506,00

15,16 1516,10

15,17 1517,90

15,21 1521,90

 

IV                       მზა   საკვები  პროდუქტები;  სასმელი; ალკოჰოლური  სასმელი  და  ძმარი; თამბაქო  და  წარმოებული  თამბაქო.

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოების  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი      

16.01-16.05        უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-17.04       უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

18.01-18.06     უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

19.01                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით; მაგალითად: რძიანი  დესერტი, მსუბუქი  თეთრი  ყველის  კრემი.

19.02                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

19.05                1905.90                 04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                         იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  14

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

20.04                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

20.05                                               04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

20.09                 2009.61                   ყურძნის  წვენი ( მათ  შორის  ყურძნის  ტკბილი).

                                                          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.04                                                იხილეთ    ნაწილი  2, პუნქტი  14

20.05

20.09               2009.61                    იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  3

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

21.02                2102.20                სხვა  ერთუჯრედიანი  მკვდარი  მიკრო-ორგანიზმები, ფიტოსანიტარიისთვის  გამოსაყენებლად.

21.03                                               04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

21.04                                              04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

21.05                2105.00                  ნაყინი  და  სხვა  საკვები  ყინული,მიუხედავად  იმისა, შეიცავს  თუ არა  კაკაოს, ამასთანავე  3%-ზე  მეტი  და    7%-ზე  ნაკლები  რძის  ცხიმის  შემცველობით.

21.06                                               სხვა   მზა  საკვები  ნაწარმი.

                          2106.90                  ყველიანი  საჭმელი.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

21,02                2102,20                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 17 .

21,03                                             იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

21,04

21.05                2105.00

21,06                                              იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.

2106,90                                          იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

22.01                  2201.10               მინერალური  და  გაზიანი  სასმელი

                           2201.90               სათანადო  წარწერის  წყალი

22.04                  2204.10               ახალი  ყურძნის  ღვინო, მათ  შორის  ფორტიფიცირებული

                                                       ( გამდიდრებული) ღვინო,ყურძენი  უნდა  იყოს  20.09,  2204.30.92,

                                                       2204.30.94,   2204.30.96   და   2204.30.98    პუნქტებში

                                                       ჩამოთვლილის  გარდა.

22.06                  2206.00                პიკვიტი

22.07                                              შესაბამისი  წარწერის  მქონე  მზა  ნაწარმი, რომლის    მოცულობაში  ალკოჰოლის  შემცველობა  აღემატება  1,2  %-ს.

22.08                                               შესაბამისი  წარწერის  მქონე  მზა  ნაწარმი, რომლის    მოცულობაში  ალკოჰოლის  შემცველობა  აღემატება  1,2  %-ს.

22.09                 2209.00                 ღვინის  ძმარი

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.01                 2201.10               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 8 .

                          2201,90

22.04                 2204.10                იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

22,06                 2206,00

22.07                                               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 24 .

22.08

22,09                2209,00                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

23.01                                            ფქვილი და  ხორცი,  ხორცის  სუბპროდუქტების, თევზის  და  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  სხვა  წყლის  უხერხემლოების  გრანულები, რაც უვარგისია  საკვებად.ერბო.

23.06               2306.90                 აბუსალათინის  ზეთი, შვრიის  ცეხვილი.

23.07                2307.00                ღვინის  ლექი. ჭაჭა.

23.09                                              ცხოველის  საკვებად  გამოსაყენებელი  მზა  ნაწარმი, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ხორცს  ან  ნედლეულს.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23,01                                            იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

23,06              2306,90                  იხილეთ  ნაწილი II, § 16 .

23,07              2307,00                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

23,09                                             იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

24.02                                            თამბაქო  და  თამბაქოს  სამრეწველო  შემცვლელების    შემცველი  სიგარები და  სიგარეტები.

24.03                2403.10               მოსაწევი  თამბაქო, მიუხედავად  იმისა  რა  რაოდენობით  შეიცავს  თამბაქოს  შემცვლელებს.

                         2403.99                საღეჭი  თამბაქო. ბურნუთი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ   ნაწილი  2,  პუნქტი  24.

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

25.01                  2501.00              მარილი  და  ნატრიუმის  სუფთა  ქლორიდი, მიუხედავად იმისა, წყალხსნარია  თუ  არა; ზღვის  წყალი.

25.10                                             ბუნებრივი  კალციუმის  ფოსფატი, ბუნებრივი    ალუმინის  კალციუმ ფოსფატი  და  ფოსფატის  ცარცი.

25.18                 2518.10                 დოლომიტი.

25.19                  2519.90                კონცენტრირებული  მაგნიუმის  სასუქი.

25.21                  2521.00                ცაცხვი,მწარე  შპატი,დოლომიტი.

25.22                  2522.10                 დაუშლელი  კირი.

25.28                                                ბორატის  სასუქები( მიუხედავად  იმისა  წყალში  გახსნილია  თუ  არა).

25.30                  2530.20                 კაისერიტი,ეფსომიტი(მარილი)(ბუნებრივი  მაგნეზიუმის  სულფატი).

                           2530.90                 ცაცხვი(ზღვის  მცენარე),გრანიტი,ეიფელიდან  მოპოვებული

                                                         ლავა;მონტმორილონიტი.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

25.01                                               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 8, და III ნაწილი , პუნქტი 1.

25.10                                               იხილეთ   ნაწილი II, § 16 .

25,18                 2518,10

25,19                 2519,90

25,21                 2521,00

25,22                 2522,10

25,28

25,30                 2530,20

                          2530,90               იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 8, 9 და 16 .

 

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

26.01-26.21    უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება );  მინერალური  ცვილები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

27.03                 2703.00               ტორფი ( მათ შორის  ტორფის  ნარჩენი), მიუხედავად  იმისა  აგლომირებულია თუ არა.

27.10                                             მხურვალე ზეთი ( ცეცხლმფრქვეველთათვის)  და  პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  90-დან  95  %-  მდე  ბენზინს  და   5-დან  10  %-მდე   შესქელებულ  ნატრიუმის  პალმიტატს.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

27.03                2703. 00               იხილეთ  ნაწილი 2,პუნქტი  16

27.10                                             იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი 20

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.06                 2806.10               წყალბადის  ქლორიდი(წყალბადის  მჟავა)

28.07                  2807.00               გოგირდის  მჟავა

28.33                  2833.25               წყალში  ხსნადი    სპილენძის  სასუქები

                           2833.29              თუთიის  სასუქები. მანგანუმის  სასუქები.

28.34                  2834.29              კალციუმის  ნიტრატი

28.41                  2841.61              კალიუმის  პერმანგანატი

                           2841.70              მოლიბდენის  სასუქები.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28.06                 2806.10                     იხილეთ   ნაწილი II, § 5.

2807                  2807.00

28.33                 2833.25                     იხილეთ ნაწილი  II, § 16.

                           2833.29

28.34                 2834.29

28.41                 2841.61                     იხილეთ ნაწილი  II, § 5.

                           2841.70                     იხილეთ ნაწილი  II, § 16.

28.44                   2844.10                   რადიოაქტიური  ნივთიერებები

                          2844.50

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

29.02                 2902.30               ტოლუოლი

29.04                  2904.20              ტრინიტროტოლუოლი

29.08                  2908.91              პიკრინის  მჟავა,ამონიუმის  პიკრატი(ბაზალტის  ქვა),ტყვიის  პიკრატი,ტყვიის  ტრინიტრო-რესორცინი,ტყვიის ტრინიტრო-ფლოროგლუცინატი.

29.09                  2909.11              დიეთილ ეთერი

29.14                  2914.11               აცეტონი

                           2914.12               ბუტანონი(მეტილ ეთილ კეტონი)

                           2914.31               ფენილაცეტონი( ფენილპროპანი-2-1)

29.15                  2915.24              ძმრის  ანფიდრიდი

                           2915.90             ცრემლსადენი  გაზი (ბრომოაცეტიკის  მჟავის  ეთილის  და  მეთილ ეთერები ),ბოთლებში,აეროზოლებად  ან  სხვა  სათავსებში, საიდანაც  გაზი  ან  სითხე  არ  გაჟონავს.

29.16                 2916.34              ფენილაცეტიკის  მჟავა

                          2916.35    

29.20                                            ნიტროგლიცერინი,ნიტროგლიკოლი,დიგლიკოლ-დინიტრატი,პენტაერითრიტოლ  ტეტრანიტრატი, მანიტოლ  ჰექსანიტრატი.

29.21                                           ამინის  ნაერთები

29.22                                           წყალში  ხსნადი  სპილენძის  სასუქები;მანგანიუმის  ან  თუთიის  სასუქები;იზობუტილიდენდინიკის შარდოვანა.დამჟანგავი  ფუნქციის  მქონე  ამინი.

                         2922.43              ანთრანილიკის  მჟავა

29.24               2924.23                2-აცეტამიდობენზოიკის  მჟავა

                        2924.29               დიამფრომიდი

29.25               2925.21                ნიტროგუანიდინი,გუანილ ნიტროსამინო-გუანილტეტრაზენი ( ტეტრაზენი)

29.26                                           მეტადონის   შუალედური  პროდუქტები

                       2926.20                 1-ციანოგუანიდინი (დიციანდიამიდი)

29.27              2927.00                 4,6-დინიტრობენზოლ-2-დიაზო-1-ოქსიდი(დიაზო-ნიტროფენოლი).

29.31                                           ჰეტეროციკლური    შენაერთი  მხოლოდ   ჟანგბადის  ჰეტერო-ატომებთან.

29.32              2932.91                 იზოსაფროლი

                       2932.92                 1-(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-იალი)პროპან-2-ერთი

                       2932.93                 პიპერონალი

                       2932.94                  საფროლი

29.33                                             ჰეტეროციკლური  შენაერთები  მხოლოდ  ნიტროგენ

                                                      ჰეტერო-ატომებთან.

                       2933.32                  პიპერიდინი

29.34                                              ნუკლეინის  მჟავა  და  მისი  მარილები;სხვა 

                                                       ჰეტეროციკლური   შენაერთები.

29.39                                              მცენარეული  ალკალოიდები, ბუნებრივი  ან  სინთეზის  შედეგად  ნაწარმოები, და  მათი  მარილები, ეთერები  და  სხვა  მაწარმოებლები.

                      2939.41                    ეფედრინი

                      2939.42                   ფსევდოეფედრინი

                      2939.61                   ერგომეტრინი

                      2939.62                  ერგოტამინი

                      2939.63                  ლისერგიული  მჟავა

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29,02            2902,30                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,04            2904,20                 იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,08            2908,91

29,09             2909,11                   იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,14             2914,11

                      2914,12

                      2914,31

29,15             2915,24

                      2915,90                   იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 19 და 20 .

29,16             2916,34                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                      2916,35

29,20                                              იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,21                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 და 21.

29,22                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 და 16 .

                     2922,43                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,24            2924,23                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                     2924,29                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

29.25            2925.20                     იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,26                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

2926,20                                          იხილეთ   ნაწილი II, § 16 .

29,27            2927,00                     იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,32                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                    2932,91                      იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                    2932,92

                    2932,93

                    2932,94

29,33                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4, 16 და 21 .

                    2933,32                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,34                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

29,39

                    2939,41                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                    2939,42

                    2939,61

                    2939,62

                    2939,63

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

30.01                                            შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია  ნარკოტიკების  შემცველობით.

                           3001.20             ჯირკვლები და სხვა  ორგანოები.   ჯირკვლების  და  სხვა  ორგანოების  ამონაჭერი  ნაწილები  ან  მათი  სეკრეციები(მათ  მიერ  გამოყოფილი  ორგანოები).

                           3001.90            წინამდებარე   ქვესათაურებში  ჩამოთვლილი  პროდუქტები.

                                                     ჰეპარინი  და    მისი  მარილები.

30.02                                            შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია  ნარკოტიკების  შემცველობით.

                           3002.10             შრატი  და  სისხლის  სხვა  ნაწილაკები, ჰემოგლობინი, გლობულინი  და  ცხოველური  წარმოშობის  შრატი.

                          3002.30              ვაქცინები  ვეტერინარული  მედიცინისთვის.

                           3002.90              პათოგენური  აგენტები( ანტიგენი), რომლებიც  იწვევს  ცხოველურ  დაავადებებს;ასეთი  პროდუქტების    შემადგენელი  ნაწილები.

ცხოველის  სისხლი,შემოწმებული  თერაპიული,პროფილაქტიკური  და  დიაგნოსტიკური   მოხმარებისთვის.მიკროორგანიზმების  კულტურები.

წინამდებარე   ქვესათაურებში  ჩამოთვლილი  პროდუქტები.ტოქსინები  და  სხვა  მსგავსი  პროდუქტები  ფიტოსანიტარული  მოხმარებისთვის.

30.03                                               ფარმაცევტული  პროდუქტები,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  დოზირებული, განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის. 

                        3003.90                   კოლოიდური  სუსპენციები  და  თხევადი  კონცენტრატები,რომლებიც  მიღებულია  ბუნებრივი  მინერალური  წყლის  აორთქლებით.

 30,04                                            შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  მქონე  ნარკოტიკული  ნივთიერებების    შემცველი  პროდუქტები. ფარმაცევტული პროდუქტები (გარდა

სასაქონლო ნიშნებით   30,02 , 30.05 და 30.06 ), შერეული ან  შეურეველი , თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის,

დაფასოებული,  დოზირებული   ფორმებში  ან  საფუთავებში , საცალო ვაჭრობისთვის .

                       3004,90                 კოლოიდური ხსნარები და  ნივთიერებები ; მარილები და თხევადი კონცენტრატი, რომელიც  მიღებულია  ბუნებრივი  მინერალური წყლების  აორთქლებით .

30.06              3006.30                 გაუმჭვირვალე  მასალა  რენტგენოლოგიისთვის;დიაგნოსტიკური  რეაგენტები, რომლებიც  შექმნილია  პაციენტის  მართვისთვის, და  რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  რაოდენობით   ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  შეფუთული.

                       3006.60                 ჰორმონებზე  და  სპერმიციდებზე  დაფუძნებული  ქიმიური  კონტრაცეპტივები,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  რაოდენობით   ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  შეფუთული.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01                                            იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                      3001,20                  იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

                      3001,90                  იხილეთ    ნაწილი II , §§ 6 და 14 .

                      30,02                      იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                      3002,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 6 და 14 .

                      3002,30                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 7.

                      3002,90                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 9 , 14 და 17 .

30,03                                              იხილეთ    ნაწილი II , § 14

                       3003,90                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 8

30,04                                              იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 4 და 6

                      3004,90                   იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 8

30.06            3006.30                   იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 6

30.06            3006.60

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

31.01                 3101.00              მიწა  და  ნიადაგის  სუბსტრატები, რომელიც  სრულად  ან  ნაწილობრივ  შეიცავს    ორგანულ  ნაერთებს, როგორიცაა  მცენარეების  ნაწილები    და  ნეშომპალა, მათ შორის  ტორფი  ან  ქერქი(პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  მხოლოდ  ტორფს).შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია , გარდა  წმინდა  სახის  გუანო, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ნედლეულს.

31.05                 3105.10              მინერალური  ან  ქიმიური  სასუქები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01                  3101.00              იხილეთ   ნაწილი  2, პუნქტი  9 და14.

31.05                  3105.10

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო   HS კოდი      

32.01-32.15        უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

33.07                  3307.90              სითხეები  მძიმე / მსუბუქი  საკონტაქტო  ლინზების  დამატენიანებლად/ გასაწმენდად,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  დოზით  ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად შეფუთული.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  6         

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

34.02                 3402.13                ზედაპირულად  აქტიური  ორგანული  აგენტები, მიუხედავად  იმისა  საცალო  ვაჭრობისთვის  არის  თუ  არა  განსაზღვრული,არაიონური.

                           3402.19               ამფოლიტური  მოქმედების  პროდუქტები, სახლის  ტექნიკის

                                                        ( ჭურჭლის  სარეცხი  მანქანა)  დამატენიანებელი  აგენტის  ფორმით.

                           3402.20                შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  პროდუქცია   ( მათ  შორის  სარეცხი 

                                                        ფხვნილი  ან  ქსოვილის  სარეცხი  და    დამარბილებელი  სითხე).                                   

                            3402.90              შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია   ( მათ  შორის  სარეცხი  ფხვნილი  ან  ქსოვილის  სარეცხი  და  დამარბილებელი  სითხე).

 

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

34.02                  3402.13-              იხილეთ  ნაწილი  3, პუნქტი  1

                           3402.90       

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

35.01                 3501.10               შესაბამის  ქვე-კატეგორიაში  ნახსენები  კაზეინი.

                                                     ალბუმინი,ალბუმინატები  და  სხვა  ალბუმინის  ნაწარმი.

35.03                 3503.00              ჟელატინი  და  ჟელატინის  ნაწარმი.

35.04                 3504.00              პეპტინი  და  სხვა  ნაწარმი;სხვა  პროტეინის  შემცველი  სუბსტანციები  და  მათი  ნაწარმი;დერმატოლოგიური  ფხვნილები.

35.05                 3505.10                ნიტროსტარჩი ( ქსილიდინი)

35.07                 3507.10               რენეტი  და  მისის  კონცენტრატები.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35,01                3501,10               იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

35,02                                            იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 5 და 14 .

35,03                3503,00               იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

35,04                3504,00

35,05                3505,10               იხილეთ  ნაწილი II , § 21 .

35,07                3507,10               იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

36.01                 3601.00               რაკეტების  და  სხვა  სამხედრო  შუშხუნების,ნაღმების, ბომბების  და  ტორპედოების, ჰაუბიცის  საბრძოლო  მასალის,ყველა  სახის  ნაღმსატყორცნების  და 

ჭავლების,გრანატის  ყუმბარმტყორცნის,ნაღმის  ყუმბარმტყორცნის  და  ნაღმტყორცნის  კვამლის  და  გრანატის  ყუმბარმტყორცნის  სასროლი    საწვავი  ფხვნილები.

36.02                  3602.00                      მზა  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები,გარდა  თოფის  წამლისა.

36.03                  3603.00                      ასაფეთქებელი  ფისტონი  ჰაუბიცის  საბრძოლო  მასალისთვის,ყველა  სახის  ნაღმსატყორცნის და  ჭავლის  ასაფეთქებელი  ფისტონები,  საინჟინრო  მოხმარებისთვის, სადაც  ასეთი  ასაფეთქებლები  გამიზნულია  მხოლოდ  სამხედრო  მოხმარებისთვის.

36.04                   3604.90                     რეაქტიული  რაკეტები.

პირობითად  დაშვებული  ნივთები

36,01                   3601,00                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 20 და 21 .

36,02                   3602,00                    იხილეთ    ნაწილი II , § 21 .

36.03                   3603.00                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 20 და 21 .

36,04                   3604,90                     იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 20 .

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

37.04                                             გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   ფოტო  დისკოები,ფილმები,ქაღალდი,მუყაო  და  ტექსტილი (ფართლეული).

37.05                                             გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   ფოტო  დისკოები  და  ფილმები, გარდა კინემატოგრაფიული  ფილმებისა.

37.06                                              გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   კინემატოგრაფიული  ფილმები,  მიუხედავად  იმისა  შეიცავს  თუ  არა  საუნდტრეკს  ან  მხოლოდ  საუნდტრეკის  შემცველი.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  26

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

38.08                                            ინსექტიციდები(ბუზების  საწინააღმდეგო  საშუალებები), როდენტიციდები, ფუნგიციდები,ჰერბიციდები,ჩასახვის  საწინააღმდეგო  პროდუქტები  და  მცენარეთა  ზრდის  რეგულატორები, სადეზინფექციო  და  მსგავსი  საშუალებები, რომელიც    არის  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  ჩაწყობილი  ან  მზა  ნაწარმად (მაგალითად, გოგირდის  დამამუშავებელი  ჯგუფები, ტამპონები  და  სანთლები, და  ლეიკოპლასტები( წებვადი  ქაღალდი).

 38.21                  3821.00            მიკროორგანიზმების  განვითარებისთვის  საჭირო  მზა  სუბტრატები, რომლებიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  მასალებს.

38.22                   3822.00             შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  პროდუქცია , რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის    ნივთიერებებს.

38.24                   3824.90                მიწა  და  ნიადაგის  სუბსტრატები, რომელიც  სრულად  ან  ნაწილობრივ  შეიცავს    ორგანულ  ნაერთებს, როგორიცაა  მცენარეების  ნაწილები    და  ნეშომპალა, მათ შორის  ტორფი  ან  ქერქი(პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  მხოლოდ  ტორფს).შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია , გარდა  წმინდა  სახის  გუანო, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ნედლეულს.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38,08                                              იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 17 .

38,21                   3821,00              იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

38,22                   3822,00

38,24                   3824,90              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9, 16 , 19 და 20 .

 

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

39.12                  3912.20              ნიტროცელულოზი

39.26                  3926.90              მეთილის  შარდოვანას  და  პოლისტერინის  სასუქი  ან  მეთილის  შარდოვანას  და  ფორმალდეჰიდის  ფისოვანა.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

39.12                  3912.20              იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  21

39.26                  3926.90              იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  16

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

40.01-40.17                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

41.01                                             მსხვილფეხა  რქოსანი  საქონლის  ან  ცხენების  ოჯახის  და  სხვა   ჩლიქოსნების  დაუმუშავებელი  ბეწვეული  და  ტყავი,   დამარილებული   და  დანაცრებულის (ნაცრიანი) გარდა.

41.02                                            ცხვრის  ან  ბატკნის  ტყავი  და  მატყლი,  დამარილებული  და  დანაცრებულის  გარდა.

41.03               4103.90                    თხის  ან  თიკნის  ბეწვი  და  ტყავი ,  დამარილებული  და  დანაცრებულის გარდა.

                   ჩლიქოსანი  ცხოველების  ბეწვი  და  ტყავი , გარდა  დამარილებული  და  დანაცრებულისა.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ   ნაწილი  2,  & 14

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა