ტოგო

შესატანად აკრძალული საგნები:
საქარინი და მისი მსგავსი პროდუქტები; სპირტი, სპირტის სახდელი და დისტილაციის დანადგარები; სასწორები და საზომები, გარდა გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; საზღვარგარეთული ლატარია და მისი კუთვნილი ბეჭდვით გამოცემები; ძვირფასეულობა; საბანკო და სახაზინო ბილეთები, ფასეულობები წარმომდგენზე; ტოგოს რესპუბლიკის წინააღმდეგ მიმართული ბეჭდვითი გამოცემები; ყველა სახის იარაღი; სამედიცინო თერმომეტრები; მომწამვლელი ნივთიერებები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეები და მათი ნაწილები; ვერცხლის, სპილენძისა და  ნიკელის ჟეტონები და ზოდები; მონეტების დასამზადებელი, დანადგარები და ინსტრუმენტები; ყალბი საფირმო ნიშნებიანი საზღვარგარეთული პროდუქტები;


შესატანად პირობიტად დაშვებული საგნები:

ოპიმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - სამედიცინო ან სამეცნიერო დანიშნულებით ტოგოს რესპუბლიკის კომისრის ნებართვით; ფირები - ლითონის ყუთებში შეფუთვით; სანადირო თოფები - შეტანის შესახებ წინასწარი ნებართვით; საბანკო ბილეთები უნდა გაიგზავნოს ფასგამოცხადებული გზავნილებით.