ტიმორ-ლეშტი

შესატანად აკრძალული საგნები:
საზოგადოებრივი წესრიგისა ან არსებული ხელისუფლების საწინააღმდეგო ან შეურაცმყოფელი ნივთები, წიგნები, ბეჭდვითი გამოცემები, კინოფირები, ყველანაირი ნახატები და წარწერები; ფეთქებადი, აალებადი ან მავნე ნივთიერებები; ასანთი; ნარკოტიკები არასამედიცინო მიზნით; მკვდარი ან ცოცხალი ცხოველები და მათი ნაწილები; მცენარეები; თესლი; საფოსტო მარკების მსგავსი ვინიეტები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია, წურბელა - შესაბამისი შეფუთვით; პარაზიტები და მავნე მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ ორგანიზაციებს შორის გაცვლის მიზნით; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნებისათვის ჯანდაცვის დირექციის ნებართვით.