სეიშელი

შესატანად აკრძალული საგნები: ჩაი; შაქარი; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.


შენიშვნა:
სეიშელის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს მატერიალურ პასუხისმგებლობას ფასგამოუცხადებელ გზავნილებზე. ასეთ შემთხვევაში გზავნილი მიიღება, მაგრამ გამგზავნს განემარტება, რომ მისი დაკარგვის შემთხვევაში მატერიალური ზარალი არ აუნაზღაურდება. უარის შემთხვევაში გამგზავნს უნდა მიეცეს რეკომენდაცია გზავნილის შიგთავსის მცირე პაკეტების სახით გაგზავნის თაობაზე.