საფრანგეთი

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

01.06                 0106.00              ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების  და

                                                     აბრეშუმის  ჭიის  გარდა .

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     ფუტკრები და  წურბელები. იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1   და  2.1.2

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-02.10                                 იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 1.3

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-07                                      იხ. ნაწილი 2 პუნქტი 2. 1.3

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-10                                      იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 1.1   და   2.1.3

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

                                               ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01-04                                            ცოცხალი  მცენარეები, ყვავილის  ბოლქვები  და  მოჭრილი  ყვავილები, რომლებიც  დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და  სახიფათოა  მოსავლისთვის.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    ყველა  მცენარე, მცენარის  ნაწილი, ხეები,ბუჩქები,

                                                    ყვავილის  ბოლქვები  და  მოჭრილი  ყვავილები.

                                                    აკრძალული   ნივთები

                           0602.10-               ვაზის  კალმები  და   ნერგები

                           0602.20                ( შესაძლო  გამონაკლისები  იხილეთ  ქვემოთ)

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                  ცოცხალი  მცენარეები  და  მათი  ნაწილები.

                                                    აკრძალული   ნივთები

                           0602.90                ალვის  ხის  უფესვო  კალმები  და   ნერგები ( შესაძლო  გამონაკლისები  იხილეთ  ქვემოთ). ციტრუსების, ფორტუნელას  და  პონსირუსის  ჯიშის  მცენარეების  გადანაჭრები, კალმები  და  ნერგები.

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ცოცხალი  მცენარეები, ცოცხალი  მცენარეების  ნაწილები, კალმები  და გადანაჭრები. ნაწილი 2, & 2.2

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

07.01                  0701.10                ამერიკის  კონტინენტიდან  გაგზავნილი  კარტოფილის  თესლი,

                                                     რომელიც   გამიზნულია  სამომხმარებლო  და  ინდუსტრიული

                                                     გამოყენებისთვის ( შესაძლო   გამონაკლისები  იხილეთ  წინა თავში ).

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    თესლი  და  ახალი  კარტოფილი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)

                                                    აკრძალული   ნივთები

07.02-14                                         სხვა  ბოსტნეული, ნარგავები, ფესვები  და  საკვები  ბოლქვები, რომელიც   დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და  მიჩნეულია  მოსავლისთვის  სახიფათოდ.

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 ბოსტნეული, ხახვი, მწვანე  ხახვი , ნიორი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი   ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01-10                                  (იხ.ნაწილი 2,  პუნქტი 2.2)

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

                                           ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  10    მარცვლოვანები სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01-08                                     ყველა   მარცვლეული. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

                                            ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი   ■ აკრძალული  ნივთები

12.07                   1207.20           ბამბის  თესლი.

12.09                    1209.21-         სათესი  თესლი რომელიც   დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და

                          1209.29           მიიჩნეულია  მოსავლისთვის  სახიფათოდ.

                                            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 სათესი  თესლი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2.3)

12.11                 1211.90             ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

13.02                  1302.11-               ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                         1302.19

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

14.04                   1404.10                ბოსტნეულის  საღებავები.

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01                                                  გარკვეული  შინაური  ფრინველების  პროდუქტები.

                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3)

15.21                   1521.90                თაფლის  სანთელი, ცვილი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

16.02-05                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.01-08                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

21.01-06                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

22.04-08                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.4)

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

                                                                 

24.01-03                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.5)

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

                                                   ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

                                                   ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

                                                   ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28.39                   2839.90                საცალო  ვაჭრობისთვის  შეფუთული  სასოფლო-სამეურნეო  მოხმარების  ანტი-პარაზიტული   და  მსგავსი   პროდუქტები.  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.6)

                                                      აკრძალული   ნივთები

28.44                    2844.10-            რადიოაქტიური  ნივთიერებები.

                           2844.40

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   ხელოვნური  რადიო-ელემენტები.(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29.14                 2914.29              ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.21                 2921.49               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.22                 2922.19              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                          2922.29              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                          2922.30              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                          2922.49               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                          2922.50               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.24                2924.29              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.26                2926.90              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.32               2932.99               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.33               2933.19               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                        2933.39               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                        2933.51               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                       2933.59               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                       2933.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.34              2934.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

29.39              2939.10               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                        2939.50               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                        2939.60               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

                        2939.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.02                   3002.10                ბიოლოგიური  სამედიცონო  პროდუქტები.

                             3002.20                ადამიანის  მოხმარებისთვის  განკუთვნილი  ვაქცინები.

                             3002.30                ვეტერინარული  მოხმარებისთვის  განკუთვნილი  ვაქცინები.

                              3002.90               სხვადასხვა

30.03-04                                            მედიკამენტები, ნარკოტიკები.

30.05                                                  სხვადასხვა  სამედიცინო  პროდუქტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 და 2.9)

 

თავი 31      სასუქები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01-05                                           სასუქი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.7)

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

32.03-06                                            32.03-06       საღებავები

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35.02                   3502.10                გარკვეული სახეობის შინაური  ფრინველები 

                                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3)

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

                                                      ნივთიერებები, რომელიც  მიჩნეულია  აალებად 

                                                      და  სახიფათო  მასალად.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      ფხვნილები  და  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები.

                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.21)

                                                       აკრძალული   ნივთები

36.01                     3601.00           საწვავი  ფხვნილი

36.02                      3602.00          ასაფეთქებელი   ნივთიერებები

36.03                      3603.00         დეტონატორები. ვერცხლისწყლის  შემცველი  კაფსულები.

36.04                      3604.10        რაკეტები, პატრუქები.

                               3604.90      

პირობითად  დაშვებული  ნივთები

36.05 3605.00       ასანთი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10)

36.06 3606.10      საწვავი  მასალა.

3606.90

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38.08                 3808.10               ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)

                          3808.20               ფუნგიციდები

                          3808.30                საცალო  ვაჭრობისთვის  შეფუთული  სასოფლო-სამეურნეო

                          3808.40               მოხმარების  ანტი-პარაზიტული   და  მსგავსი   პროდუქტები.

                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.6)

                         3808.90

 38.22              3822.00

38.23               3823.19

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

39.24                3924.90                საბავშვო  სატყუარები  და  ფიტულები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.9.3)

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                          4014.10               პრეზერვატივი.(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.9 და 2.11)

40.14                  4014.90              კონტრაცეპტივები  და  ბავშვის  ჩასახვის  საწინააღმდეგო  საშუალებები.

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-11                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

42.01-06                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

43.01-04                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

44.01                                             წაბლის  ხის  მასალა. ხის  სქელი  მერქანი.

44.03                 4403.20               სქელი  ხე-ტყის  მასალა, რომელიც  მთლიანად  ან  ნაწილობრივ

                                                      არის   ქერქით დაფარული .

                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

სკები, პატარა  ზომის  სკები, ჩარჩოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)

ასანთის  ღერები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10)

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

46.02                 4602.10               არასრულწლოვანთა     მოვლისთვის  განკუთვნილი     ნივთები.

                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22)

                           4602.90               სკის  მსგავსი  ნაკეთობა( ყალბი)  და  მცირე  ზომის  სკები.

                                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

49.01                  4901.10              ნივთები  წიგნების  მაღაზიისთვის. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12)

                          4901.91

                          4901.99

49.02                 4902.10

                          4902.90

                                                    აკრძალული   ნივთები

49.03                 4903.00             ახალგაზრდებისთვის  საზიანო  გამოცემები.

49.04                  4904.00            საზოგადოებრივი   წესრიგის  საწინააღმდეგო  ნამუშევრები.

49.05                  4905.10            უხამსი  ან  ამორალური  შინაარსის  მქონე  სტატიები.

                           4905.91

                           4905.99

49.07                  4907.00            ბანკნოტები: იკრძალება  ჩევულებრივ  ამანათებად  გაგზავნა.

                უსაფრთხოების  შემცველი  ფასიანი  ქაღალდები  და  სავალუტე  ბანკნოტები  გაიგზავნება  მხოლოდ  დაზღვეულ  ამანათად, გარდა  იმ  შემთხვევისა, როცა  იგზავნება  ან  მიიღება  ისეთი  ქვეყნიდან, რომელსაც  არა  აქვს   სადაზღვევო  მომსახურება.

              უცხო  ქვეყნის  ლატარიის  ბილეთები  და  მასალა.

                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   ბანკნოტები, მონეტები  და  ძვირფასეულობა  ექვემდებარება  იმპორტის  დეკლარირებას, როცა  გაგზავნის  ღირებულება  ტოლია  ან  აღემატება  50 000 ( ორმოცდაათი  ათასი) ფრანკს  ან  მის  ექვივალენტ   ღირებულებას  სხვა  ვალუტაში.

49.11                   4911.10          ნაბეჭდი  მასალა. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12)

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  52   ბამბა 

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 

56.05                 5605.00                ლითონიზებული   ნართი  ოქროსფერი  სირმებით  ან  მის  გარეშე.

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

58.08                 5808.90              კაბის  გასაწყობი  მორთულობა   ოქროსფერი  სირმებით  ან  მის  გარეშე.

58.09                 5809.90              ქსოვილები.

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

63.01                 6301.10               ელექტრონული   საბნები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17)

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

64.01-06                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2);  სპეციალური  დებულებები.

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

65.06                  6506.10             მოტოციკლის  ჩაფხუტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.18)

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

70.10                                             საზომი  ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

                                                      აკრძალული   ნივთები

70.13                7013.10               მილისებრი  ფლაკონები. ტყვიის  შემცველი  მარილით  

                                                     დაფარული   მარგალიტი.

                        7013.39

                       7013.99

70.18              7018.10                  მილისებრი  ფლაკონები. ტყვიის  შემცველი  მარილით   

                                                      დაფარული   მარგალიტი.

                       7018.90

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

71.02                 7102.10              ტყვიის  შემცველი  მარილით    დაფარული   მარგალიტი.

                          7102.21

                          7102.29

                          7102.31

                          7102.39

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

71.02                 7102.10              ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)

                          7102.21

                         7102.29

                          7102.31

                         7102.39

71.03                7103.10

                         7103.91

                         7103. 99

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი  73           რკინის  და  ფოლადის  ნაწარმი.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

73.26                                             არასრულწლოვანთა  მოვლისთვის  განკუთვნილი ნივთები.

                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22)

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

74.19                                             საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

76.12                                            საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

80.07                                            საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

 განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

84.13                                             საფუტკრე  მოწყობილობები. საზომი  ხელსაწყოები. 

                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

84.14                                            (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)

84.21

84.22

84.23                                             ცეცხლჩამქრობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.19)

84.28                                             გამოსაბოლქვი  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.20)

84.51

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

85.04

85.15

85.16

85.17                                              სატერმინალო  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17.2)

85.29

85.31                 8531.10               ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 16)

85.35                 8535.40     

85.43                                             ელექტრო-მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17)

                                                       სატერმინალო  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17.2)

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილები; მატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები  ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .