ბანგლადეში

შესატანად აკრძალული საგნები:
რადიოაქტიური ნივთიერებები; ფული, მონეტები, პლატინა, ოქრო ან დამუშავებული ვერცხლი; საბანკო ბილეთები, ნებისმიერი სახის ფასიანი ქაღალდები წარმომდგენზე; ძვირფასი ქვები ან ძვირფასი საგნები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
იარაღი - მთავრობის ნებართვით; ყავა, სელი, სამყურა, ბამბა, ქერელი, მცენარეები კარტოფილი – სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  ნებართვით;


შენიშვნა:
ბანგლადეშის საფოსტო ადმინისტრაცია არ მიიღებს ფასგამოუცხადებელ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარებიან საბაჟო დაბეგვრას.