პაპუა ახალი გვინეა

შესატანად აკრძალული საგნები:
პორნოგრაფია (ფილმები, ბეჭდვითი გამოცემები); რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ფილმები, ვიდეკასეტები, სატელევიზიო პროგრამები და პუბლიკაციები, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ეროვნული და პროვინციალური ხელისუფლების მოღვაწეობის სფეროს - გადაეცემა ადრესატს ცენზურის გავლის შემდეგ.


შენიშვნა:
ნებადართულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.