ომანი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ალკოჰოლური სასმელები; ცოცხალი ცხოველები; ბუტანის გაზი; აალებადი ნივთები; ფასეულობები; უხამსი ხასიათის ნივთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები: 
სამედიცინო შემოწმება გავლილი ნარკოტიკები, შრატები - ჰიგიენის დეპარტამენტის ნებართვით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვით; მედიკამენტები - შემდეგი პირობების დაცვით - მედიკამენტების სრული ჩამონათვალი, მათი ზუსტი რაოდენობა, დამზადების თარიღი და მოქმედების ვადა; კომპეტენტური სამედიცინო ინსტანციების მიერ დამოწმებული შეძენის ანგარიშის ასლით; გამგზავნისა და მიმღების მისამართისა და ტელეფონის ნომრის აღნიშვნით, მათი უმოკლეს ვადაში ჩაბარების მიზნით; მედიკამენტების შენახვის პირობებისა და გამოყენების ზღვრული ვადის ჩვენებით.


შენიშვნა:
ომანის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო წერილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.