ნიგერი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; სპირტიანი სასმელები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საწონები; პორნოგრაფია; ცოცხალი ცხოველები; ბანანი; შაქრის ლერწამი; გიაცინტი; მონეტების დასამზადებელი აპარატები; თევზის კონსერვები; დაუმუშავებელი ალმასები; მარკები და ნიშნები; მედლები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
გრამფირფიტები და პუბლიკაციები არაბულ ენაზე - რესპუბლიკის საკონტროლო კომისიის ნებართვით; გამოსახდელი აპარატები, ალკოჰოლი, ესენციები, საღებავები და ექსტრაქტები ალკოჰოლური სასმელების საწარმოებლად, ნარკოტიკები - ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შეტანაზე ნებართვით; საქარინი - მერის ან ოლქის მეთაურის მიერ გაცემული ქვითრის საფუძველზე; კაკაო - სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებიდან, მექსიკიდან, ანტილის კუნძულებიდან - სერტიფიკატით, ყველა სხვა ადგილებიდან - მთავრობის გადაწყვეტილებით; ბანანი, ყავა - მთავრობის ნებართვით; შაქრის ლერწამი, ბამბა, ციტრუსები, ფინიკის პალმა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; იარაღი, სამხედრო აღჭურვილობა, ფეთქებადი ნივთიერებები  - თავდაცვის სამინისტროს ნებართვით; სიგარეტი - აღნიშვნით “ნიგერში გასაყიდად”; ალკოჰოლი (90 გრადუსიანი) - სპეციალური ნებართვით; დისტილირებული სასმელები - შეტანაზე ლიცენზიით; მინერალური წყლები - მხოლოდ ბოთლებში ჩამოსხმული, მთავრობის ნებართვით; ფილმები სპეციალური შეფუთვით (ლითონის ყუთებით); ცელულოიდი ოქრო - საბაჟო ორგანოების ნებართვით.


შენიშვნა:

1. მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათები;
2. ნიგერიის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო წერილებს, რომელთა
შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.